HONDA CR-Z

€ 11.250

Auto Review - - VZR -

Hoe­wel de in 2010 ge­ïn­tro­du­ceer­de Honda CR-Z in de prak­tijk vrij­wel even zui­nig was als de toen­ma­li­ge Ci­vic Hy­brid en Toyo­ta Pri­us, kwam hij niet in aan­mer­king voor al­ler­lei fis­ca­le sti­mu­le­rings­maat­re­ge­len. Kwes­tie van een paar (the­o­re­ti­sche) gram­me­tjes CO2 te veel. Dat maak­te de hy­bri­de CR-Z re­la­tief duur in aan­schaf, bo­ven­dien moest je er ook ge­woon we­gen­be­las­ting voor be­ta­len. Ge­volg: de au­to werd een zeld­za­me ver­schij­ning, ter­wijl je strui­kel­de over de Pri­us­sen en de even­eens we­gen­be­las­ting­vrije spaar­die­sels. Dat is best jam­mer, want de CR-Z is een leuk ding. Bo­ven­dien is het een uit­ste­kend al­ter­na­tief voor de par­ti­cu­lie­re veel­rij­der die een com­pac­te die­sel over­weegt. Dank­zij een prak­tijk­ver­bruik van 1 op 19 en een gun­stig we­gen­be­las­ting­ta­rief houd je met de CR-Z de maand­kos­ten in de hand, daar­naast hoef je niet bang te zijn voor dicht­ge­slib­de roet­fil­ters en ver­bo­den mi­li­eu­zo­nes. Als klap op de vuur­pijl stuurt deze kek­ke hy­bri­de ook nog eens spor­tief en le­vert hij vlot­te pres­ta­ties. Al moet je ook weer geen Ty­pe Rver­wach­tin­gen koes­te­ren. En nee, de CR-Z heeft géén loei­en­de cvt, maar een heer­lij­ke, hand­ge­scha­kel­de zes­bak. Kort­om, het is de hoog­ste tijd voor een her­waar­de­ring van deze com­pac­te cou­pé.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.