FI­AT MULTIPLA

€ 1950

Auto Review - - VZR -

Ter­wijl mpv’s als de Re­nault (Mé­ga­ne) Scé­nic en de Opel Za­fira rond de eeuw­wis­se­ling niet aan te sle­pen wa­ren, leid­de de Fi­at Multipla een scha­duw­be­staan. En dat ter­wijl de au­to als mpv ei­gen­lijk ver­re­weg de slim­ste keus was. Zo was pi­o­nier (Mé­ga­ne) Scé­nic in die tijd al­leen als vijf­zit­ter te koop, en hield de ze­ven­zits Za­fira met vol­le pas­sa­giers­be­zet­ting nau­we­lijks ba­ga­ge­ruim­te over. Fi­at gooi­de het met de Multipla over een an­de­re boeg. On­danks de be­schei­den wa­gen­leng­te van nog geen vier me­ter be­schik­te hij wel over zes zit­plaat­sen, ver­deeld over twee zit­rij­en van drie. Met zes man aan boord kon je even­goed 430 li­ter aan ba­ga­ge mee­ne­men. Om die ruim­te te cre­ë­ren had Fi­at de car­ros­se­rie uit­zon­der­lijk breed ge­maakt. Tus­sen de bui­ten­spie­gels mat de Multipla 1,88 me­ter, zo’n 15 cm meer dan de con­cur­ren­tie. Com­bi­neer die bui­ten­ma­ten met ex­treem ho­ge, en naar boven toe bre­der wor­den­de zij­rui­ten, een con­tro­ver­si­ë­le neus en een dash­board dat oogt als een apen­rots, en je hebt een ge­ni­a­le au­to die nie­mand wil heb­ben. Ook de bo­ven­ge­mid­deld goe­de rij­ei­gen­schap­pen trok­ken te wei­nig men­sen over de streep. Een fa­ce­lift die in 2004 het ui­ter­lijk de­po­la­ri­seer­de, kon het tij niet meer ke­ren. Wij voor­spel­len de Multipla ech­ter een gou­den toe­komst als klas­sie­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.