SAAB 9000

€ 4150

Auto Review - - VZR -

Bij ge­brek aan ori­gi­ne­le Saabs 9000 Ae­ro op Markt­plaats.nl is deze ge­mo­di­fi­ceer­de 9000 2.3 lpt (la­ge­druk­tur­bo) met au­to­maat een mooi al­ter­na­tief. De au­to had oor­spron­ke­lijk 170 pk, maar door de be­moei­e­nis van Ab­bott Ra­cing be­draagt het ver­mo­gen nu 220 pk, bij­na even­veel als een hand­ge­scha­kel­de Ae­ro af fa­briek had. Daar­naast is het in­te­ri­eur voor­zien van de be­roem­de, elek­trisch ver­stel­ba­re ’oor­fau­teuils’ en de bij­be­ho­ren­de ach­ter­bank. De bui­ten­ste zit­plaat­sen zijn heer­lijk, de mid­del­ste ach­ter­pas­sa­gier moet zich een smal plek­je met op­staan­de ran­den la­ten wel­ge­val­len. Kli­maat­re­ge­ling, crui­se­con­trol, ABS en air­bags zijn stan­daard. Ook in de 21ste eeuw is de 9000 met deze mo­tor nog een be­hoor­lijk po­ten­te au­to. Voor­al het ho­ge kop­pel bij la­ge toe­ren­tal­len im­po­neert: van­af 1800 tpm is de beer los. Ook over het ge­luids- en veer­com­fort zul je wei­nig klach­ten ho­ren, wat nog maar eens aan­geeft hoe goed deze au­to ei­gen­lijk was. In lief­heb­bers­krin­gen geldt de 9000 als de de­ge­lijk­ste Saab ooit, al is een slui­ten­de on­der­houds­his­to­rie wel cru­ci­aal voor on­ge­stoord rij­ple­zier. In­mid­dels zijn ook de jong­ste 9000’s al­weer 20 jaar oud, zo­dat je moet op­let­ten voor roest. Na ve­le ja­ren van on­der­waar­de­ring en ver­waar­lo­zing is de 9000 aan een prijs­op­mars be­zig. Ex­perts tip­pen de Ae­ro zelfs als slim­me in­ves­te­ring voor de toe­komst. Ein­de­lijk er­ken­ning ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.