TO LEA­SE OR NOT TO LEA­SE

Auto Review - - COLUMN -

Het is mis­schien wel eens tijd om te gaan lea­sen, dacht ik. Nu ik qua werk steeds meer tijd be­steed aan mijn be­drijfs­trai­nin­gen over­al in den lan­de, maak ik el­ke maand weer meer ki­lo­me­ters. Om mijn ge­lief­de Ou­de Zweed dat aan te moe­ten doen, gaat mij steeds meer aan het hart. Hij doet plichts­ge­trouw zijn best hoor, maar het be­gint na drie­ën­hal­ve ton al­le­maal wel een beet­je te kra­ken en te pie­pen. Ver­ko­pen is geen op­tie, ik hou hem er lek­ker bij. Een beet­je zo­als je een ou­de hond ook niet weg­doet, om­dat-ie een beet­je blind en doof wordt en per ver­gis­sing af en toe de stof­zui­ger pro­beert te be­stij­gen. Ik heb de af­ge­lo­pen maand dus een flink aan­tal web­si­tes van lea­se­maat­schap­pij­en be­stu­deerd. En ik denk dat ze me niet snel zul­len zien in het win­kel­tje van de plaat­se­lij­ke lea­se­boer. De prij­zen die ze re­ke­nen vie­len me na­me­lijk nog­al koud op mijn dak! De lea­se­prij­zen uit de ad­ver­ten­ties wa­ren in mijn hoofd gaan zit­ten, maar dat zijn na­tuur­lijk van­af­prij­zen. Als je voor dat geld de be­geer­de au­to wer­ke­lijk voor je deur wilt par­ke­ren, dan mag je niet meer dan hon­derd ki­lo­me­ter per maand rij­den – en dat veer­tien jaar lang ach­ter el­kaar. Ik over­drijf een beet­je, want zes­tig maan­den is zo’n beet­je de norm, maar ik vind die vijf jaar als­nog veel te lang. Ik ben een voor­zich­ti­ge on­der­ne­mer en wil qua lea­se­au­to twee din­gen: kort en goed­koop! Dat gaat niet op, want een twee­ja­rig lea­se­con­tract van een klein koek­blik­die­sel­tje be­na­dert al gauw de maand­prijs van een Mer­ce­des C-klas­se Esta­te die je dan vijf jaar lang voor je deur kan heb­ben staan. En een lea­se­con­tract af­ko­pen kost bij­na nog meer dan de au­to zelf. Er be­gon­nen steeds meer ha­ken en ogen te ver­schij­nen aan dat lea­sen. Ui­ter­aard is er die ver­rek­te bij­tel­ling, en wat te den­ken van klei­ne scha­des? Je ei­gen ri­si­co be­draagt al snel 300 eu­ro en je bent ver­plicht el­ke klei­ne scha­de on­mid­del­lijk te mel­den en te la­ten re­pa­re­ren. Je mag ze niet op­spa­ren. En dus be­taal je een groot deel van die kras­jes, put­jes en ge­bar­sten ach­ter­lich­ten mooi zelf! Ik weet toe­val­lig van een on­der­werp uit mijn tijd bij Ge­kop­wie­len dat ook het in­le­ve­ren van een lea­se­au­to na af­loop van het con­tract een on­uit­put­te­lij­ke bron is van con­flic­ten. Geen lea­se­maat­schap­pij schroomt je te fac­tu­re­ren voor al­ler­lei on­be­nul­li­ge din­ge­tjes die bui­ten de ac­cep­ta­be­le ge­bruiks­spo­ren val­len. En die ac­cep­ta­be­le ge­bruiks­spo­ren be­staan ge­loof ik en­kel uit een ge­rin­ge ma­te van steen­slag, een ver­sle­ten vloer­mat en een vui­le ken­te­ken­plaat. Voor al het an­de­re krijg je een ge­pe­per­de re­ke­ning. Als ik aan het re­ke­nen sla, word ik nog som­ber­der. Als je bij­voor­beeld een Cit­ro­ën C3 op die­sel voor vier jaar gaat lea­sen, kost je dat over de he­le con­tract­pe­ri­o­de dui­zend eu­ro meer dan de aan­schaf­waar­de van de au­to. De mrb, het on­der­houd en de ver­ze­ke­ring die je uit­spaart, ha­len krap de helft van de te ver­wach­ten rest­waar­de. Mijn ac­coun­tant had ge­lijk: als je het geld in huis hebt, kun je be­ter zelf je au­to ko­pen. Ze­ker met de hui­di­ge bank­ren­te. Ik con­clu­deer dat ik, om de Vol­vo te spa­ren, be­ter op zoek kan gaan naar een twee­de­hands die­sel­tje met een ki­lo­me­tra­ge on­der de an­der­hal­ve ton. Als ba­sis neem ik de 4800 eu­ro per jaar die de C3 me zou kos­ten bij lea­se. Dat be­drag mag ik dan op­ma­ken aan mrb, ver­ze­ke­ring, on­der­houd en af­schrij­ving. Die laat­ste twee zijn na­tuur­lijk stel­pos­ten met een ze­ker gok­ele­ment, daar moet je in­der­daad een beet­je maz­zel mee heb­ben. Het groot­ste voor­deel hier­van is dat ik me de ko­men­de tijd weer ein­de­loos kan be­ge­ven op Au­to­scout, Markt­plaats, Gas­pe­daal en Au­to­tra­der en de di­ver­se vei­ling­si­tes. Voor ie­de­re au­tolief­heb­ber is dat toch een heer­lijk tijd­ver­drijf! Het eer­ste waar ik naar ga kijken is na­tuur­lijk een ex-lea­se­au­to. Die kun je te­gen­woor­dig ook te­gen heel aar­di­ge prij­zen bij de lea­se­maat­schap­pij­en zelf ko­pen. Kom ik toch nog in het win­kel­tje van de plaat­se­lij­ke lea­se­boer.

ALS JE HET GELD IN HUIS HEBT, KUN JE BE­TER ZELF JE AU­TO KO­PEN.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.