Velar vist in vol­le vij­ver

El­ders in deze Au­toRe­view maakt redacteur Igor Stuif­zand ken­nis met de fraaie Range Rover Velar. Met een van­af­prijs van bij­na 74 mil­le niet be­paald een bud­get-suv’tje. Is er in Ne­der­land nog wel markt voor dit soort au­to’s? We slaan de cij­fers er­op na.

Auto Review - - AUTOVERKOPEN - Tekst: Gert Weg­man

Land Rover ziet tus­sen de Range Rover Evo­que en de Range Rover Sport nog wel een gaat­je voor de Velar. En dat ter­wijl het aan­bod aan du­re suv’s al zo groot is. Land Rover zelf schaart de Velar tus­sen de Al­fa Ro­meo Stel­vio, de Au­di Q5 en de Vol­vo XC60 in, maar ge­zien zijn prijs is er een fik­se over­lap­ping met het seg­ment daar­bo­ven. Is er in ons door CO2-taks ge­plaag­de land ei­gen­lijk nog wel ruim­te voor au­to’s als de Velar? We ne­men het ho­ge­re suv-seg­ment on­der de loep.

BOVEN POR­SCHE EN JAGUAR

Om met Land Rover zelf te be­gin­nen; dat doet het niet on­aar­dig. De ver­koop­cij­fers zijn tot dus­ver iets ho­ger dan vo­rig jaar. Maar als je be­denkt dat de to­ta­le markt fors in de lift zit en dat de nieu­we Discovery nog maar net op de markt is, val­len de re­sul­ta­ten toch een beet­je te­gen. De Range Rover Evo­que, die ge­zien zijn maat­voe­ring en zijn re­la­tief gun­sti­ge in­stap­prijs bui­ten het seg­ment van de gro­te jon­gens valt, is met cir­ca 440 ver­koch­te exem­pla­ren de suc­ces­vol­ste Land Rover. De Discovery en de Range Rover Sport doen niet eens de helft van dat aan­tal. Al met al komt Land Rover uit op zo’n 1300 au­to’s, waar­mee het de 24ste plaats in­neemt, boven Por­sche, Al­fa Ro­meo, Smart, Jaguar en Honda. Met een 63e plek en ruim 1400 ver­koch­te exem­pla­ren is de Vol­vo XC60 ver­re­weg de best­ver­koch­te duur­de­re suv van Ne­der­land. De eerst­vol­gen­de, de Mer­ce­des GLC, volgt pas op plaats 105, maar ook die au­to zit prijs­tech­nisch la­ger in de markt dan de Velar en het­zelf­de geldt voor de Au­di Q5 op 133 en de Al­fa Stel­vio, die op de 183ste po­si­tie staat. On­danks een for­se ver­koop­da­ling en een 121ste po­si­tie in de rang­lijst, is de Vol­vo XC90 de suc­ces­vol­ste écht gro­te suv van Ne­der­land. De Por­sche Ma­can kan de XC90 re­de­lijk bij­be­nen en dat­zelf­de geldt voor de Jaguar F-Pa­ce, waar­mee de Brit­se fa­bri­kant een suc­ces­vol suv-de­buut be­leeft.

MARGINALE ROL

Vlak na de F-Pa­ce ko­men we de BMW X5 te­gen. On­danks een ge­ste­gen ver­koop is de BMW een aan­tal plaat­sen ge­zakt. Ook de com­pac­te­re X3 is nog re­de­lijk goed ver­te­gen­woor­digd in de ver­koop­sta­tis­tie­ken en neemt de 149ste po­si­tie in. Elf plaat­sen la­ger zien we de Range Rover Sport. De Mer­ce­des GLE-klas­se zag zijn ver­ko­pen licht da­len en dui­kelt van een 146ste naar een 174ste plek, op de voet ge­volgd door de Au­di Q7. De Por­sche Cay­en­ne wordt juist iets be­ter ver­kocht dan vo­rig jaar. Niet­te­min zakt hij van 169 naar 184. Bei­de Duit­se mer­ken zit­ten nog wel ruim boven de 100 ver­koch­te au­to’s. De Land Rover Discovery komt nog in de buurt, maar al­le an­de­re gro­te suv’s spe­len een marginale rol. Toch heeft Bent­ley met 18 ver­koch­te Ben­tay­ga’s (van­af­prijs ruim 283 mil­le) niets te kla­gen en mag Ma­se­r­a­ti met 40 Le­van­tes ook best te­vre­den zijn. On­der aan het seg­ment, met iets meer dan een hand­vol ver­koch­te au­to’s vin­den we de ooit zo populaire Volks­wa­gen Tou­areg en de ico­ni­sche Toyo­ta Land Crui­ser. Als je kijkt naar het suc­ces van Vol­vo’s XC-mo­del­len, de Por­sche Ma­can en de Jaguar F-Pa­ce, lijkt er voor nieuw­ko­mer Velar ook nog wel een plek­je op de Ne­der­land­se markt te zijn. Neem je ech­ter de be­schei­den ver­koop­cij­fers van de Discovery in ogen­schouw, dan blijft het toch af­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.