DE VOL­GEN­DE VER­SCHIJNT OP 29 SEP­TEM­BER

Auto Review - - VOLGEND NUMMER -

VERGELIJKENDE TEST Dit num­mer kon je le­zen hoe de Hyun­dai i30 Wa­gon ons be­viel, in het ko­men­de num­mer mag hij zich be­wij­zen te­gen­over de Sko­da Oc­ta­via Com­bi en de Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant.

VERGELIJKENDE TEST Met 400 pk en een 0-100 in 3,7 se­con­den is de Au­di TT RS Roadster een se­ri­eus te ne­men sport­wa­gen. Maar je bent pas echt goed als je de Por­sche 718 Boxster S weet te ver­slaan.

RIJ-IM­PRES­SIE De Po­lo is al 42 jaar een van de vas­te waar­den in de prijs­lijst van Volks­wa­gen. In gro­te lij­nen ver­an­dert er nooit zo veel aan het ont­werp, maar in de de­tails des te meer.

RIJ-IM­PRES­SIE De Fran­sen wa­ren er vroeg bij met hun com­pac­te cros­sovers, maar nu zijn ook de Ko­re­a­nen wak­ker. De Kia Sto­nic moet het de Re­nault Cap­tur en de Peugeot 2008 las­tig gaan ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.