KRUISTOCHT NAAR DE TOE­KOMST

Auto Review - - NIEUWS -

Sinds het on­ge­loof­lij­ke ver­koop­suc­ces van de Qas­h­qai, be­schou­wen we Nis­san als een des­kun­di­ge op het ge­bied van suv’s. Dus wan­neer het Ja­pan­se au­to­merk zijn vi­sie deelt op de toe­kom­sti­ge suv-mo­del­len, dan zet­ten wij on­ze te­le­foon op stil en luis­te­ren aan­dach­tig. Al­ler­eerst de naam. Net als bij ‘Qas­h­qai’ moe­ten we de uit­spraak oe­fe­nen: de ‘X’ in Xmo­ti­on spreek je uit als cross (van cros­sover). Het is dus de Nis­san Cross­mo­ti­on Con­cept. De suv heeft een ho­ge mo­tor­kap en een even ho­ge raam­lijn. Het de­sign is bon­kig. Het stu­die­mo­del lijkt op een zil­ver­kleu­ri­ge bak­steen met wie­len waar­op ie­mand gro­te lucht­in­la­ten heeft ge­te­kend – zo mas­sief oogt de Xmo­ti­on. De ont­wer­pers van het stu­die­mo­del zijn bin­nen­in he­le­maal los ge­gaan. De ge­dach­te die er­ach­ter zit, is fas­ci­ne­rend: het in­te­ri­eur is ge­ba­seerd op een Ja­pans land­schap. De ho­ge mid­den­con­so­le die ver door­loopt naar ach­te­ren, sym­bo­li­seert een hou­ten brug. Hij ver­bindt tra­di­tie, tech­no­lo­gie en tijd. De vloer van de ca­bi­ne is een ri­vier en de stoe­len zijn bo­ten die op de vloer drij­ven. Het klinkt zwe­ve­rig, maar wij zien wel wat de ont­wer­pers be­doe­len en vin­den het fas­ci­ne­rend. Het dash­board is aan de on­der­kant be­dekt met hou­ten lat­ten, een ode aan de prach­ti­ge hout­ver­bin­din­gen waar Ja­pan­se hout­kun­ste­naars be­kend om staan. Boven op het dash­board zit een laag maar enorm breed dis­play. Zelfs de berg Fu­ji maakt zijn op­wach­ting: de C-stij­len zijn aan de bin­nen­kant be­kleed met zijn ico­ni­sche vorm. Mocht de Xmo­ti­on met al zijn Ja­pan­se toe­ters en bel­len wer­ke­lijk­heid wor­den, dan kun je op je ge­mak de ca­bi­ne be­won­de­ren, want na­tuur­lijk rijdt de suv van de toe­komst au­to­noom.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.