GTI’tjes

Hyun­dai i30 N, Peu­ge­ot 308 GTi, Volks­wa­gen Golf GTI

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Paul Eng­lert, Jaap Pe­ters · Foto’s: Zbig­niew Ma­zar

Tel­kens weer heeft Hyun­dai zijn i30 N met de Volks­wa­gen Golf GTI ver­ge­le­ken. In het da­ge­lijks ge­bruik, op snel­le bin­nen­we­gen, maar voor­al op de Nord­schlei­fe. Als je dan toch een snel­le GTI wilt ont­wik­ke­len, kun je maar be­ter de au­to als ijk­punt ne­men die al ve­le de­cen­nia de be­roemd­ste van al­le hot­hat­ches is. Maar een schaam­te­lo­ze ko­pie van de Golf GTI ma­ken, dát was ook weer niet de be­doe­ling. De Golf GTI weet zijn dy­na­mi­sche ta­len­ten al­tijd te com­bi­ne­ren met veel prak­ti­sche bruik­baar­heid. Dat gaat wel ten kos­te van het ech­te sport­wa­gen­ge­voel. Of Hyun­dai daar met de i30 N een gat in de markt heeft ge­von­den, gaan we be­kij­ken in de­ze uit­ge­brei­de ver­ge­lij­ken­de test. Daar­bij komt nog een der­de ge­duch­te con­cur­rent om de hoek kij­ken: de Peu­ge­ot 308 GTi.

IN-/EXTERIEUR De Golf is ruim, vei­lig en over­zich­te­lijk.

Bij de Volks­wa­gen Golf is al­les nét even be­ter voor el­kaar dan bij de Peu­ge­ot 308 en de Hyun­dai i30. Het zijn de paar cen­ti­me­ters meer voor je hoofd en je be­nen en de gro­te­re af­stand tot de por­tie­ren die het 'm doen. De Golf GTI die wij hier tes­ten is nog een drie­deurs, maar sinds 1 ja­nu­a­ri kun je al­le va­ri­an­ten van de Golf al­leen nog met vijf por­tie­ren be­stel­len. Voor de been­ruim­te maakt het niet uit: die is in de dri­een vijf­deurs op de mil­li­me­ter iden­tiek. De rug­leu­ning is in on­ge­lij­ke de­len neer­klap­baar, er is een door­laad­mo­ge­lijk­heid voor gro­te spul­len en de kof­fer­ruim­te heeft een dub­be­le bo­dem. Als je de ach­ter­bank van de 308 om­klapt, ont­staat een op­staan­de rand. De Peu­ge­ot heeft wel de groot­ste kof­fer­ruim­te. Het maxi­ma­le laad­ver­mo­gen van het drie­tal ligt op het­zelf­de

ni­veau. De Golf is zelfs met trek­haak te be­stel­len, net al de i30 trou­wens. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Golf is het bes­te voor el­kaar, maar je moet door­gaans wel een meer­prijs be­ta­len. Ben je daar­toe be­reid, dan kun je zij-air­bags ach­ter, do­de­hoek­waar­schu­wing, adap­tie­ve crui­se­con­trol en pre-crash-sen­so­ren be­stel­len. Op in­fo­tain­ment­ge­bied is Hyun­dai bij­zon­der gul. DAB+-ra­dio en een usb-, aux- en blue­tooth-aan­slui­ting wor­den ge­le­verd zon­der dat je er een cent voor hoeft bij te be­ta­len.

Dat de 308 GTi door de au­to­sport­af­de­ling van Peu­ge­ot on­der han­den is ge­no­men, merk je op meer­de­re on­der­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.