Mi­di-suv’s met maxi-die­sel

BMW X3, Mer­ce­des GLC

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Gert Weg­man · Foto’s: Zbi­niew Ma­zar

De der­de ge­ne­ra­tie van de BMW X3 moet pro­be­ren wat meer markt­aan­deel te ver­o­ve­ren in het seg­ment van de duur­de­re mi­di-suv’s. In een dub­bel­test te­gen zijn aarts­ri­vaal uit Stuttg­art, de Mer­ce­des GLC, mag hij la­ten zien of hij daar klaar voor is. Bei­de au­to’s be­schik­ken over een krach­ti­ge zes­ci­lin­der die­sel­mo­tor. Daar­van pas­se­ren de uit­laat­gas­sen niet al­leen een roet­fil­ter, maar ook een SCR­ka­ta­ly­sa­tor voor­dat ze het lucht­ruim kie­zen. SCR staat voor se­lec­tie­ve ka­ta­ly­ti­sche re­duc­tie, een pro­ces dat er in het kort op neer­komt dat de scha­de­lij­ke stik­stof­oxi­den door een na­be­han­de­ling met be­hulp van AdBlue-vloei­stof gro­ten­deels wor­den ge­neu­tra­li­seerd. De­ze tech­niek be­staat al­lang, maar is nu zo ver door­ont­wik­keld dat ze ge­schikt is voor groot­scheep­se toe­pas­sing bij per­so­nen­au­to’s. Hier­bij kan de NOx-uit­stoot met zo’n 95 pro­cent wor­den ver­min­derd. Dat be­te­kent dat we weer met een schoon – nou ja, in elk ge­val een niet al zwaar be­zoe­deld – ge­we­ten in dik­ke die­sels kun­nen stap­pen. De vraag is of de ho­ge Ne­der­land­se straf­be­las­ting voor die­sels hier­op wordt aan­ge­past. We den­ken zo­maar van niet … BMW mag sinds de in­tro­duc­tie van de eer­ste X3 dan de zelf­be­noem­de uit­vin­der van de pre­mi­um mi­di-suv zijn, de laat­ste ja­ren had de X3 het be­hoor­lijk zwaar. De con­cur­ren­tie nam niet al­leen sterk toe in aan­tal, maar ook in kwa­li­teit. Die ont­wik­ke­ling zorg­de er­voor dat de twee­de ge­ne­ra­tie X3 flin­ke ve­ren moest la­ten in de ver­koop­sta­tis­tie­ken, ter­wijl het suv-seg­ment juist boo­m­ing was. Om dit pro­ces te ke­ren, gaf BMW de nieu­we X3 een hoog­waar­di­ger in­te­ri­eur en meer com­fort mee. En dat was no­dig ook, want juist op die as­pec­ten moest de X3 in veel tests zijn meer­de­re er­ken­nen in de con­cur­ren­tie. Met na­me de Mer­ce­des GLC was vaak de gro­te plaag­geest voor X3. In de­ze ver­ge­lij­ken­de test bie­den we de BMW dé ge­le­gen­heid voor re­van­che.

in-/exterieur In de GLC word je meer als vol­was­se­ne be­han­deld, wat in dit ge­val niet per se een voor­deel is.

De X3 is in al­le rich­tin­gen met slechts en­ke­le cen­ti­me­ters ge­groeid, maar de ruim­te­be­le­ving is er met spron­gen op voor­uit­ge­gaan, met na­me voor­in. Dank­zij de la­ge­re zit­po­si­tie voel je je bo­ven­dien meer één met de au­to, al heeft de GLC dat toch nog be­ter voor el­kaar. Daar te­gen­over staat dat de ach­ter­pas­sa­giers het in de BMW weer be­ter naar hun zin heb­ben van­we­ge de gro­te­re been­ruim­te. Over de er­go­no­mie en de be­die­ning had­den we in de vo­ri­ge X3 al wei­nig klach­ten, toch bleek er ruim­te voor ver­be­te­ring. Ze­ker als je de op­ti­o­neel le­ver­ba­re in­tel­li­gen­te spraak­be­stu­ring en ge­ba­ren­be­die­ning be­stelt. Je voelt je bij het ken­baar ma­ken van je wen­sen net een klein kind; je hoeft maar te wij­zen of iets te roe­pen en je wordt op je wen­ken be­diend. Je hoeft dus niet per se te scrol­len, me­nu’s te door­gron­den of al­ler­lei knop­pen­com­bi­na­ties in te druk­ken, zo­dat je je aan­dacht vol­le­dig bij het ver­keer kunt hou­den. In de GLC word je meer als vol­was­se­ne be­han­deld, wat in dit ge­val niet per se een voor­deel is. De me­nu­s­truc­tuur van het Co­mand-sys­teem is in­ge­wik­kel­der en vergt daar­door meer ge­wen­ning. Hier­aan zie je dat de Mer­ce­des al­weer twee­ën­half jaar mee­loopt, en ook het re­la­tief be­schei­den aan­tal vei­lig­heids­sys­te­men maakt dit dui­de­lijk. Op dat ge­bied biedt de BMW veel meer mo­ge­lijk­he­den. Als je bij­voor­beeld het te­gen meer­prijs le­ver­ba­re Dri­ving As­sis­tant Plus be­stelt, kan de au­to se­mi-au­to­noom rij­den. Tot 210 km/h zelfs. Aan de an­de­re kant heeft de Mer­ce­des een knie-air­bag voor de be­stuur­der en zijn er ook voor de ach­ter­pas­sa­giers zij­air­bags le­ver­baar en dat le­vert in on­ze ta­bel veel pun­ten op. BMW heeft zijn best ge­daan om de cri­ti­ci die al­tijd maar weer over de kwa­li­teit van het in­te­ri­eur be­gon­nen te zeu­ren, de mond te snoe­ren. Zo­wel de af­wer­king als de ma­te­ri­a­len kun­nen zelfs de fa­na­tiek­ste dash­board­knuf­fe­laar be­ko­ren. Hoe­wel ... de kunst­stof aan de on­der­kant is nog al­tijd vrij hard, en ook het strak­ke de­sign doet kil aan.

Je voelt je in de X3 net een klein kind; je hoeft maar te wij­zen of te roe­pen en je wordt op je wen­ken be­diend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.