Top­klas­se die­sels

BMW 7-se­rie, Mer­ce­des S-klas­se

Auto Review - - INHOUD - Tekst: El­mar Sie­pen, Igor Stuif­zand • Foto’s: Da­nie­la Loof, Zi­big­new Ma­zar

Mis­schien wordt de groot­ste con­cur­ren­tie­strijd op de Ne­der­land­se au­to­markt wel uit­ge­voch­ten in de top­klas­se. De BMW 7-se­rie en de Mer­ce­des S-klas­se ge­ven el­kaar wer­ke­lijk geen stro­breed toe in de ver­koop­sta­tis­tie­ken. In 2017 stond het aan­tal re­gi­stra­ties op res­pec­tie­ve­lijk 213 en 209 au­to’s. Een ver­schil van slechts vier – dan moe­ten bei­de mo­del­len óf­wel zeer aan el­kaar ge­waagd zijn, óf zo­veel van el­kaar ver­schil­len dat ze al­le­bei een heel an­der pu­bliek aan­spre­ken. Waar­schijn­lijk aan­ge­moe­digd door de komst van de nieu­we Au­di A8 en Lexus LS, acht­te Mer­ce­des de tijd rijp voor een gron­di­ge up­da­te van de S-klas­se. Niet minder dan 6500 on­der­de­len zijn er ver­van­gen, meldt het pers­be­richt trots. Of dat de au­to dich­ter bij de 7-se­rie heeft ge­bracht, gaan we in de­ze test uit­zoe­ken. Op mo­to­risch ge­bied is dat al­vast wel het ge­val, want in plaats van de V6-tur­bo­die­sel die Mer­ce­des tot nu toe ge­bruik­te, heeft de S 400 d nu een zes­ci­lin­der lijn­mo­tor. Pre­cies zo­als in de mo­tor­ruim­te van de BMW 740d ook te vin­den is.

Op vei­lig­heids­ge­bied laat Mer­ce­des wer­ke­lijk niets aan het toe­val over.

De ver­nieuw­de S-klas­se is di­rect te her­ken­nen aan de ‘licht­fak­kels’ in de kop­lam­pen, zo­als Mer­ce­des de drie led-ba­nen van de dag­rij­ver­lich­ting noemt. Van­bin­nen is er veel minder ver­an­derd, en al he­le­maal niet aan de be­schik­ba­re ruim­te. Die is er als van­ouds in over­vloed. Met na­me ach­ter­in zit je be­ter dan in de BMW. Ook met zijn maxi­mum toe­laat­ba­re ge­wicht van 625 ki­lo is hij de Sie­be­ner (507 kg) de baas. Met de up­da­te van de S-klas­se is de af­wer­king er zien­der­ogen op voor­uit­ge­gaan. In bei­de ge­val­len is het in­te­ri­eur met even­veel zorg sa­men­ge­steld. Ove­ri­gens wa­ren in de test-BMW wel wat klei­ne ram­mel­tjes hoor­baar wan­neer over een slecht weg­dek werd ge­re­den. Voor vei­lig­heid ben je bij Mer­ce­des al­tijd aan het juis­te adres ge­weest. In zijn rol als vlag­gen­schip, heeft de ver­nieuw­de S-klas­se al­les in huis wat bij Mer­ce­des op dit mo­ment tot de mo­ge­lijk­he­den be­hoort. De as­sis­ten­tie­sys­te­men zijn zeer tal­rijk en gaan in som­mi­ge ge­val­len het ver­stand ver te boven. Zo ver­laagt PreSa­fe Sound bij­voor­beeld de kans op een ge­hoor­be­scha­di­ging bij een aan­rij­ding, door een ge­luid van 85 dB(A) via de luid­spre­kers te la­ten weer­klin­ken. Daar­bij trekt de stijg­beu­gel­spier van het ge­hoor­or­gaan sa­men en zal het trom­mel­vlies bij de aan­rij­ding minder snel scheu­ren. Full-led­ver­lich­ting is stan­daard, even­als voet­gan­gers­de­tec­tie op het nood­rem­sys­teem en een ach­ter­uit­rij­ca­me-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.