Alpine A110

Hij weegt maar 1103 ki­lo en heeft 252 pk. Met an­de­re woor­den: el­ke pk hoeft maar 4,4 ki­lo in be­we­ging te bren­gen. De co­me­back van het Fran­se sport­wa­gen­merk had met minder spek­ta­kel ge­paard kun­nen gaan.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Paul Eng­lert, Igor Stuif­zand

Wat heb je no­dig voor rij­ple­zier? Sim­pel: een krach­ti­ge mo­tor en een ca­pa­bel on­der­stel. Om het al­maar ho­ger wor­den­de ge­wicht van hun au­to’s te lijf te gaan, pas­sen veel fabrikanten steeds com­plexe­re on­der­stel­con­struc­ties en bre­de­re ban­den toe. Ook wor­den de ver­mo­gens steeds ver­der op­ge­schroefd. Re­nault laat zien dat het ook an­ders kan, door het ge­wicht van de nieu­we Alpine A110 laag te hou­den. Rij­klaar weegt de au­to maar 1103 ki­lo, door­dat het chas­sis en het plaat­werk van alu­mi­ni­um zijn ge­maakt. Ge­luk­kig is Re­nault niet zo ver ge­gaan om het di­eet over­al tot in het ex­tre­me door te voe­ren en een Fran­se Lotus Exige te bou­wen. Met vol­doen­de dik­ke iso­la­tie­ma­te­ri­aal om de rij­ge­lui­den bui­ten het in­te­ri­eur te hou­den, is de au­to uit­ste­kend ge­schikt als da­ge­lijks ver­voer. En daar zijn de kuip­stoe­len ook bij uit­stek voor ge­maakt. Het af­ge­lo­pen half­jaar heb­ben we al eer­der met de A110 ken­nis kun­nen ma­ken, al ging het toen om een kor­te taxi­rit van­uit de pas­sa­giers­stoel in een pre-pro­duc­tie­mo­del. Dit is de eer­ste keer dat we zelf ach­ter het stuur kun­nen krui­pen. En daar voe­len we ons met­een op ons ge­mak. De kuip­stoel sluit nauw aan op je li­chaam en het stuur staat recht voor je borst. Voor je hoofd is ruim­te ge­noeg. Wil je lie­ver wat la­ger of ho­ger zit­ten, dan heb je een Torx-schroe­ven­draai­er en enig ge­duld no­dig. In de A110 is ook ge­noeg plaats als je lan­ger dan 2 me­ter bent, zo be­wijst een col­le­ga-jour­na­list die mee­rijdt als co­pi­loot. En ook al is de au­to maar 1,25 me­ter hoog, we stap­pen al­le­bei in als­of we met een Re­nault Scé­nic op pad gaan.

ver­ras­sing

Met een druk op de start­knop bren­gen we de 1,8-li­ter tur­bom­o­tor ach­ter on­ze rug tot le­ven. De vier­ci­lin­der le­vert een ver­mo­gen van 252 pk. Dat klinkt niet over­da­dig, aan­ge­zien bij dit soort com­pac­te sport­wa­gens ver­mo­gens van 300 pk geen uit­zon­de­ring meer zijn. Maar met een ge­wicht van 1103 ki­lo, heeft de Alpine wel de­ge­lijk po­wer in over­vloed. Re­naults DCT-ver­snel­lings­bak met dub­be­le kop­pe­ling heb­ben we voor het laatst er­va­ren in de Clio R.S. Trop­hy. On­ze con­clu­sie van toen: met zijn tra­ge re­ac­ties droeg de bak niet bij aan het rij­ple­zier. In de A110 vlie­gen de ze­ven ver­snel­lin­gen je ech­ter om de oren, voor­al wan­neer je in het Sport- of het Track-pro­gram­ma rijdt. Hier­in laat de mid­den­mo­tor zich bo­ven­dien nog dui­de­lij­ker ho­ren, door­dat de vlin­der­klep­pen in de uit­laat wa­gen­wijd open blij­ven staan. Een tik­je aan de rech­ter scha­kel­ped­del en met een vuur­sal­vo uit de cen­tra­le uit­laat, schiet de trans­mis­sie naar de vol­gen­de ver­snel­ling. Wan­neer je hand­ma­tig scha­kelt,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.