Mer­ce­des S-klas­se Cou­pé

Om­dat de­ze au­to nu een­maal po­pu­lair is on­der Ame­ri­kaan­se ster­ren, wer­den we uit­ge­no­digd om in #metoo-coun­try uit­ge­breid met de Mer­ce­des S 560 4Ma­tic Cou­pé te ko­men rij­den. De au­to heeft een nieu­we vier­li­ter V8 en tal­rij­ke com­fort­func­ties.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Ste­fan Mie­te, Jaap Pe­ters

Zijn ko­los­sa­le ge­wicht en enor­me af­me­tin­gen ben je na een paar ki­lo­me­ter al ver­ge­ten.

Hoe hoog een Mer­ce­des ook in de mo­del­hi­ë­rar­chie staat, geen mo­del ont­komt aan een fa­ce­lift. Tij­dens de in­tro­duc­tie van de pres­ti­gi­eu­ze S-klas­se Cou­pé leer­den we dat ze dat in Stuttg­art in­tern ‘mop­fen’ noe­men – een af­kor­ting van Mo­del­lPfle­ge. Ge­mid­deld wordt er bij Mer­ce­des na vier jaar ge­mopft. Bij de S-klas­se Cou­pé is dat nog een aar­di­ge uit­da­ging, want hoe maak je het bes­te nóg be­ter? Er staat nog­al wat op het spel, want de S-klas­se is met af­stand de meest suc­ces­vol­le luxe au­to ter we­reld. De vier­deurs S-klas­se werd vo­rig jaar zo­mer al ge­fa­ce­lift, nu zijn de Cou­pé en de daar­op ge­ba­seer­de Ca­brio aan de beurt. Voor de Ca­brio is dat best ver­ras­send, want die is pas le­ver­baar van­af 2016. De Cou­pé maak­te in 2014 al zijn de­buut. Je her­kent de Mop­fMer­ce­des­sen aan de nieu­we frontskirts, de ver­chroom­de front­split­ter en de gro­te­re lucht­roos­ters. Aan de ach­ter­kant zien we een nieu­we dif­fu­ser met aan weers­zij­den van de ken­te­ken­plaat dub­be­le uit­laat­pij­pen. De ach­ter­lich­ten zijn voor­zien van oled-tech­niek (Or­ga­nic Light Emit­ting Di­o­de). Bei­de units be­staan uit 66 flin­ter­dun­ne oleds, waar­mee al­ler­lei pa­tro­nen en vor­men te ma­ken zijn. Het ef­fect is dat de ach­ter­lich­ten lij­ken te zwe­ven. Een aar­di­ge vondst is dat de ach­ter­lich­ten au­to­ma­tisch dim­men, als je lang moet wach­ten voor het stop­licht. Zo wordt de ach­ter­lig­ger niet ver­blind.

WELLNESS

Na­tuur­lijk werd ook het in­te­ri­eur niet on­ge­moeid ge­la­ten. Het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um werd nog eens on­der han­den ge­no­men. De di­gi­ta­le dis­plays zijn nu al­le­bei 12,3 inch groot en er kwam een nieuw stuur met de be­lang­rijk­ste knop­pen on­der be­reik, zo­dat je je hand niet meer van het stuur hoeft te ha­len. In de spa­ken van het stuur wer­den touch­con­trol­but­tons aan­ge­bracht, die on­ge­veer het­zelf­de wer­ken als het scherm van je smartpho­ne en waar­mee je door di­ver­se me­nu’s kunt scrol­len. De toet­sen zijn aan­raak­ge­voe­lig en re­a­ge­ren op ho­ri­zon­ta­le en ver­ti­ca­le vin­ger­be­we­gin­gen. Jammer dat het niet zo lek­ker werkt: ze ge­ven geen voel­ba­re feed­back. Het in­fo­tain­ment­sys­teem is – net als de ver­lich­ting en de kli­maat­be­heer­sing – ook met je stem aan te stu­ren. Bij het uit­zoe­ken van de ma­te­ri­a­len ging Mer­ce­des al­leen voor het al­ler­bes­te en ook de af­wer­king is per­fect. We maak­ten in de ge­wo­ne S-klas­se al ken­nis met Ener­gi­zing Com­fort Control, een sys­teem waar­in de in­stel­lin­gen van kli­maat­re­ge­ling, stoel­mas­sa­ge, sfeer­ver­lich­ting en par­fu­me­ring aan el­kaar gel­inkt zijn en sa­men een soort wellness-pro­gram­ma vor­men. Elk pro­gram­ma duurt tien mi­nu­ten, pas­sen­de mu­ziek is er­bij in­be­gre­pen.

CILINDERUITSCHAKELING

De nieu­we V8 met twee tur­bo’s werd van de be­ken­de AMG-high per­for­man­ce mo­tor met 612 pk af­ge­leid. Als de si­tu­a­tie dat toe­laat, wor­den vier ci­lin­ders uit­ge­scha­keld. Scheelt weer een klein beet­je in de ver­bruiks­cij­fers, al ligt geen Hol­ly­woodster daar wak­ker van. De be­stuur­der merkt ove­ri­gens niets van die werk­lo­ze ci­lin­ders. Wat bij­zon­der veel in­druk maakt, is de sa­men­wer­king tus­sen de ne­gen­traps au­to­maat, die op­ti­maal ge­bruik­maakt van het enor­me kop­pel van 700 Nm, de 4Ma­tic­vier­wiel­aan­drij­ving en het op­ti­o­ne­le ma­gic bo­dy control-on­der­stel met bocht­sta­bi­li­sa­tie. Daar­door is de au­to, hoe­wel hij meer dan 2000 ki­lo weegt en ruim 5 me­ter lang is, toch net zo snel en wend­baar als een sport­wa­gen. Zijn ko­los­sa­le ge­wicht en enor­me af­me­tin­gen ben je na een paar ki­lo­me­ter al ver­ge­ten. De S-klas­se Cou­pé is nooit een koop­je, maar de ba­sis­prij­zen van de ver­schil­len­de ver­sies lo­pen flink uit­een. De S 450 4Ma­tic is het goed­koopst en kost 143.608 eu­ro. De meest ex­tra­va­gan­te film­ster gaat na­tuur­lijk voor de duur­ste: de AMG S 65, die 322.778 eu­ro kost. On­ze S 560 met vier­wiel­aan­drij­ving krijg je mee naar je bun­ga­low, vil­la of pied-àter­re voor 171.352 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.