Ja­gu­ar E-Pa­ce

Ja­gu­ar heeft de suv-smaak te pak­ken, nu de F-Pa­ce voor re­cord­ver­ko­pen zorgt. De nieu­we E-Pa­ce lijkt wel een ge­krom­pen F-Pa­ce en neemt het op te­gen au­to’s als de BMW X1, de Vol­vo XC40 en de DS 7 Cross­back.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Jaap Pe­ters

Lang­zaam maar ze­ker dringt het door tot het hoofd­kan­toor van Ja­gu­ar in Coven­try: aan suv’s valt een hoop geld te ver­die­nen. Vo­rig jaar boek­te Ja­gu­ar re­cord­ver­ko­pen en dat was gro­ten­deels te dan­ken aan de F-Pa­ce, de eer­ste suv van het merk. Ja­gu­ar pro­beert zijn ei­gen prin­ci­pes niet te ver­loo­che­nen bij zijn suv-of­fen­sief. Mis­schien dat Au­di, BMW en Mer­ce­des het be­nauwd krij­gen, nu de con­cur­ren­tie op stoom is. De nieu­we E-Pa­ce is luxe en spor­tief en heeft een ont­werp waar­door je hem niet snel ver­wart met een Duits pro­duct. Vo­ri­ge maand re­den we al met de Vol­vo XC40 en de DS 7 Cross­back, dus de ko­per die in de markt is voor een com­pac­te suv, kan op z’n vrije za­ter­dag­mid­dag ve­le uren wik­ken en we­gen op in­ter­net of bij de dea­lers. Voor on­ze proef­rit kie­zen we met­een het top­mo­del: de P300. We kun­nen de pr-da­me van Ja­gu­ar wel zoe­nen als ze ver­telt waar P300 voor staat: P voor Petrol, 300 voor het aan­tal pk’s. Fijn dat Ja­gu­ar de ty­pe­aan­dui­ding ver­sim­pelt. In dat op­zicht staan de Duit­se mer­ken nu al op ach­ter­stand. On­der on­ze test­au­to zijn 20-inch wie­len ge­mon­teerd, zo­dat de spor­tie­ve ver­wach­tin­gen flink om­hoog wor­den ge­schroefd. Maar als we de mo­tor star­ten, blijkt de chic­ste E-Pa­ce toch wat bra­ver dan we ver­wacht had­den. Zelfs bij plank­gas hoor je niets meer dBa­linn­deeer­sn be­schei­den ge­brom. De Brit­se Peaky -ach­ti­ge bra­vou­re is ver te zoe­ken. De tur­bom­o­tor bouwt zijn ver­mo­gen ook nog zeer ge­lijk­ma­tig op, waar­door de E-Pa­ce minder snel lijkt dan hij daad­wer­ke­lijk is. Al bij 1900 tpm staat 400 Nm kop­pel pa­raat, zo­dat de mo­tor geen en­ke­le moei­te heeft met de 1,9 ton die de E-Pa­ce in de weegschaal legt. De sprint van 0 tot 100 km/h is in 6,4 tel­len af­ge­rond en met een top­snel­heid van 243 km/h kun je aan­ko­men bij je vrien­den in de pub. Als je met minder ge­noe­gen neemt, kun je ook de P250 met 249 pk kie­zen, of een E-Pa­ce met 2,0-li­ter tur­bo­die­sel die naar keu­ze 150, 180 of 240 pk le­vert. over­slaan De ne­gen­traps trans­mis­sie van ZF wis­selt snel en zon­der on­no­di­ge schok­ken van ver­snel­ling. Al­leen be­nut de P300 zijn kop­pel niet al­tijd con­se­quent: hij scha­kelt soms wel erg vroeg te­rug en slaat daar­bij on­no­dig een ver­snel­ling over. Dat heeft niet al­leen een ne­ga­tie­ve in­vloed op het com­fort, maar ook op het ver­bruik. Ge­du­ren­de on­ze test­rit door het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.