Da­cia Dus­ter

Al lijkt de nieu­we Da­cia Dus­ter nog sterk op zijn voor­gan­ger, er is geen car­ros­se­rie­deel het­zelf­de ge­ble­ven. Op het ge­bied van com­fort en vei­lig­heid is even­eens veel ver­nieuwd. In de prijs­lijst val­len de wij­zi­gin­gen juist erg mee. Dat maakt de stoe­re en r

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

Om maar met de deur in huis te val­len: de goed­koop­ste Dus­ter, de Es­sen­ti­al, heb je al voor 19.280 eu­ro. Maar die vrij ka­rig uit­ge­rus­te ver­sie wil je niet, ten­zij je de pen­ning­mees­ter van de Ne­der­land­se Vrek­ken­ver­e­ni­ging bent. Met led-dag­rij­ver­lich­ting, een DAB+-ra­dio, hill­start as­sist, cen­tra­le ver­gren­de­ling en elek­trisch be­dien­de voor­por­tier­ra­men heb je al­le Es­sen­ti­al-luxe wel zo’n beet­je ge­noemd. Wil je ook air­con­di­ti­o­ning, crui­se­con­trol, elek­trisch ver­stel­ba­re en ver­warm­ba­re bui­ten­spie­gels, mist­lam­pen en elek­trisch be­dien­de zij­rui­ten voor de ach­ter­pas­sa­giers? Dan ben je aan­ge­we­zen op de Com­fort-uit­voe­ring. Daar­voor moet je 20.680 eu­ro aan je dea­ler over­ma­ken. De Da­ci­aim­por­teur ver­wacht ech­ter dat 60 pro­cent van de Ne­der­land­se Dus­ter-ko­pers voor de Pres­ti­ge zal kie­zen. Die kost 22.180 eu­ro, en voor dat geld be­schik je over do­de­hoek­waar­schu­wing, een mul­ti­me­dia­sys­teem met groot­beeld­na­vi­ga­tie, par­keersen­so­ren ach­ter, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, 17-inch licht­me­taal en een met leer be­kleed stuur. Aan de bui­ten­kant is de Pres­ti­ge her­ken­baar aan me­taal­kleu­ri­ge skid­pla­tes, bui­ten­spie­gels en dak­rails.

GEEN DIE­SELS

Boven­ge­noem­de prij­zen gel­den voor de Dus­ter met voor­wiel­aan­drij­ving. De 4WD­ver­sies zijn pre­cies 3000 eu­ro duur­der. On­af­han­ke­lijk van het ty­pe aan­drij­ving krijg je in el­ke ver­sie de­zelf­de 125 pk sterk­te 1,2-li­ter TCe-mo­tor voor­ge­scho­teld. De­ze ge­bla­zen vier­ci­lin­der is al­tijd ge­kop­peld aan een hand­ge­scha­kel­de zes­bak. Een au­to­maat is in Ne­der­land niet le­ver­baar, een die­sel­mo­tor even­min. On­ze zui­der­bu­ren heb­ben de­ze keu­ze­mo­ge­lijk­he­den wel. Ne­der­land­se veel­rij­ders kun­nen la­ter dit jaar wel kie­zen voor de tur­bo­lo­ze SCe 115 Bi-Fu­el. De­ze lpg-ge­stook­te Dus­ter wordt nog iets goed­ko­per dan de TCe-mo­del­len. Al­le plaat­werk van de Dus­ter mag dan nieuw zijn, de bo­dem is van het vo­ri­ge mo­del over­ge­no­men en de af­me­tin­gen zijn ook vrij­wel ge­lijk. Als je de ou­de en de nieu­we Dus­ter naast el­kaar zet, zie je dat ont­wer­per Lau­rens van den Ac­ker zijn best heeft ge­daan om de au­to een mo­der­ner en stoer­der aan­zicht te ge­ven. Dank­zij de ge­wij­zig­de kop­lam­pen en de aan­ge­pas­te gril­le lijkt de voor­kant bre­der en de naar boven ver­plaatste, meer ge­pro­non­ceer­de skid­pla­te geeft de au­to een ro­buus­ter aan­zien. Aan de zij­kant trekt voor­al het zwar­te kunst­stof pa­neel tus­sen het voor­por­tier en het voor­scherm de aan­dacht. Ook aan de ach­ter­kant eist de skid­pla­te nu meer aan­dacht voor zich op. Tij­dens het te­ke­nen van de nieu­we ach­ter­lich­ten heeft Van den Ac­ker vol­gens ons stie­kem ge­ke­ken naar de licht­units van de Jeep Re­ne­ga­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.