Lotus Exige Cup 430

Je bil­len zwe­ven maar en­ke­le cen­ti­me­ters boven het as­falt, in­ge­klemd in een flin­ter­dun­ne en ex­treem smal­le kuip­stoel van kool­stof­ve­zel. De com­bi­na­tie van 436 pk en een ge­wicht van 1093 ki­lo in de Lotus Exige Cup 430 is een re­gel­rech­te sen­sa­tie.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Paul Eng­lert, Jaap Pe­ters

Wat doe je als au­to­fa­bri­kant als het nog een paar jaar duurt voor­dat een nieuw mo­del ver­schijnt en je bank­sal­do niet echt over­houdt? Dan kijk je naar je be­staan­de mo­del­len en pro­beer je die op te fluf­fen. Dit is dan ook pre­cies wat Lotus op dit mo­ment doet. Het gam­ma is aan het ver­ou­de­ren en dus mel­ken de Brit­ten hun drie mo­del­len tot de laat­ste drup­pel uit. Van de Evo­ra ver­sche­nen in­mid­dels vier va­ri­an­ten, van de Elise zelfs zes. En nu komt er een der­de Exige bij. De Cup 430 is de sterk­ste, snel­ste en duur­ste Lotus. De exac­te prijs is niet be­kend, maar we ver­wach­ten dat zijn ba­sis­prijs boven de 180.000 eu­ro zal lig­gen. Dan moet je nog wel ex­tra be­ta­len voor kli­maat­be­heer­sing en een ra­dio. In de toe­komst kun­nen we weer nieu­we mo­del­len van Lotus ver­wach­ten. Het Chi­ne­se Geely kreeg 51 pro­cent van de aan­de­len in han­den en dat biedt voor Lotus on­ge­ken­de mo­ge­lijk­he­den: het klei­ne Brit­se merk heeft weer de be­schik­king over mo­der­ne tech­niek en kan zich nu ook vol over­ga­ve op de Chi­ne­se markt stor­ten. Ein­de­lijk kun­nen weer echt nieu­we mo­del­len wor­den ont­wik­keld, die in 2020 op de weg wor­den ver­wacht. Tot die tijd doen we het nog even met de op­ge­warm­de kliek. Toch doen we Lotus te­kort als we zeg­gen dat de Exige Cup 430 het zo­veel­ste snel­le mo­del is met wat meer pk’s en een ex­tra spoi­ler­tje. De Exige Cup 430 is niet zo­maar een op­ge­plus­te ver­sie van de vo­rig jaar ver­sche­nen Cup 380. Door toe­pas­sing van lich­te­re ma­te­ri­a­len werd 29 ki­lo be­spaard, al moet je daar met­een weer 17 ki­lo bij op­tel­len van­we­ge de wij­zi­gin­gen aan de mo­tor. De V6 le­vert nu 436 pk en kreeg een nieu­we in­ter­coo­ler, ge­wij­zig­de lucht­ge­lei­ders, een nieu­we olie­koe­ler en een an­der gas­klep­huis. Ver­der wer­den gro­te rem­schij­ven van AP Ra­cing ge­mon­teerd. In to­taal is de Exige Cup 430 twaalf ki­lo lich­ter. De ver­hou­ding tus­sen ge­wicht en ver­mo­gen is nu 2,51 ki­lo per pk. Dank­zij een gro­te spoi­ler is de neer­waart­se druk op top­snel­heid liefst 220 ki­lo.

SEMISLICKS

Ach­ter het hoofd­kan­toor in Het­hel heeft Lotus z’n ei­gen cir­cuit, dat vroe­ger een vlieg­veld was. Er wer­den kerb­sto­nes, uit­loop­zo­nes en vang­rails aan­ge­bracht en de boch­ten kre­gen na­men van be­roem­de cou­reurs. Als wij er ar­ri­ve­ren, is het as­falt nog nat, ter­wijl de Lotus is voor­zien van kou­de Mi­che­lin Sport Cup 2-semislicks. Op­let­ten ge­bla­zen, dus. We draai­en wat test­ron­den om aan de au­to te wen­nen en stel­len vast dat de rem­kracht­ver­de­ling niet he­le­maal in har­mo­nie is met de nat­te on­der­grond en dat het ESP – in vier trap­pen in­stel­baar – bij twij­fel re­so­luut in­grijpt. Maar als de ban­den op­ge­warmd zijn, kom je ei­gen­lijk niet meer in de pro­ble­men, ook niet als je de trac­tie­con­tro­le – in vijf trap­pen in­stel­baar – he­le­maal uit­scha­kelt. De ver­snel­lings­pook wis­selt niet met vloei­en­de be­we­gin­gen van ver­snel­ling: als je naar de zes­de ver­snel­ling scha­kelt, kost dat een paar mil­li­se­con­den ex­tra. De V6 met com­pres­sor, die van Toyota komt, is niet van het lom­pe ty­pe dat in één keer zijn ver­mo­gen in de strijd gooit. Hij kiest lie­ver de ge­lei­de­lij­ke weg. Toch moet je je hoofd er­bij hou­den om het maxi­ma­le uit de Lotus te ha­len, want stuur­be­krach­ti­ging heeft hij niet.

Daar­door moet je al­le spie­ren in je on­der­ar­men mo­bi­li­se­ren om de au­to in de bocht op koers te hou­den. Ook als je recht­door rijdt, is het raad­zaam om bei­de han­den ste­vig om het klei­ne stuur te klem­men.

GEEN SPER

De ban­den zijn warm, dus voe­ren we het tem­po op. Bij het in­gaan de And­ret­ti-bocht heeft de Exige wat last van on­der­stuur en bij het uit­gaan van de bocht treedt wat trac­tie­ver­lies op bij het ont­las­te ach­ter­wiel. Een sper­dif­fe­ren­ti­eel zit er niet op. Ver­vol­gens la­ten we de ach­ter­kant ge­con­tro­leerd uit­bre­ken, waar­na we de au­to moei­te­loos weer in het juis­te spoor stu­ren. Tijd om ex­tra te spe­len met de set-up van het on­der­stel: de adap­tie­ve schok­dem­pers van Ni­tron zijn in drie stan­den ver­stel­baar. Als we de Sen­na-bocht uit­gaan, vloe­ren we het gas­pe­daal nog een keer en ho­ren we een ma­gi­straal ge­luid. De lan­ge Chap­man-bocht moet even­eens volg­as ge­no­men wor­den, maar dan moet het as­falt wel droog zijn. We ko­men in de zo­mer graag nog een keer­tje te­rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.