Al­fa Ro­meo Stel­vio Qu­a­dri­fo­glio

Als Al­fa Ro­meo met be­hulp van een vleug­je Fer­ra­ri van de Stel­vio de snel­ste suv in zijn soort maakt, dan zin­gen wij het uit. En dan maakt niet uit over wel­ke plek het gaat: Mexi­co, Stel­vio of Ra­dióóóó Koot­wijk.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Bart Smak­man

Al­fa Ro­meo gaat een stap ver­der met de Stel­vio Qu­a­dri­fo­glio. Het nor­ma­le mo­del gaf al een hel­der beeld van het po­ten­ti­eel van de Ita­li­aan­se suv, maar zijn ta­len­ten wer­den ver­pest door het te con­ser­va­tie­ve ESP. Bij de Qu­a­dri­fo­glio laat Al­fa Ro­meo de teu­gels vie­ren, zo­dat hij kan stra­len. Hier wil­len wij niets van mis­sen en daar­om sprin­gen we in het za­del. De sport-suv ligt per­fect in de hand. De voor­wie­len krij­gen niet meer dan 50 pro­cent van het ver­mo­gen te ver­wer­ken, waar­door de ach­ter­as met het elek­tro­nisch ge­stuur­de sper­dif­fe­ren­ti­eel op­ti­maal zijn werk kan doen. De me­de door Fer­ra­ri ont­wor­pen V6 hangt gre­tig aan het gas en klinkt in de Ra­ce-stand net zo rauw als de pre­ci­sie-in­stru­men­ten uit Maranello. Maar de Stel­vio heeft niet al­leen het ge­luid van een su­per­sport­wa­gen, met een sprint­tijd van 3,8 se­con­den en een top­snel­heid van 283 km/h doet hij er qua pres­ta­ties am­per voor on­der. Ster­ker nog, hij vol­tooi­de de Nord­schlei­fe in 7:51 mi­nu­ten en dat maakt de op­per-Stel­vio de snel­ste pro­duc­tie-suv in zijn klas­se.

WEND­BAAR EN STA­BIEL

Tot zover de har­de cij­fers, het is be­lang­rij­ker hoe het voelt om in de re­te­snel­le Al­fa Ro­meo te rij­den. Wat op­valt is dat de ex­treem di­rec­te be­stu­ring van de Stel­vio ein­de­lijk tot zijn recht komt in de spor­tie­ve Qu­a­dro­fo­glio. Al bij de klein­ste stuur­be­we­ging schiet de Stel­vio als op rails de bocht in. Hij doet niet aan on­der­stuur. Wat hij wel doet, is tot op de mil­li­me­ter nauw- keu­rig zijn ach­ter­kant naar bui­ten druk­ken. We heb­ben tand­art­sen mee­ge­maakt die in het heet­ste van de strijd met minder pre­ci­sie te werk gaan. De licht­voe­ti­ge, wend­ba­re en te­ge­lij­ker­tijd sta­bie­le hand­ling dankt de suv aan zijn bij­na per­fec­te ge­wichts­ver­de­ling. 53,8 pro­cent van het ge­wicht drukt op de voor­wie­len en de ach­ter­wie­len ne­men 46,2 pro­cent voor hun re­ke­ning. De vier­wiel­aan­ge­dre­ven Qu­a­dri­fo­glio weegt trou­wens 1830 ki­lo.

HON­DER­DEN KI­LO­ME­TERS

De nieuw ont­wik­kel­de adap­tie­ve schok­dem­pers zijn niet al­leen in het le­ven ge­roe­pen om op het cir­cuit maxi­ma­le pres­ta­ties te le­ve­ren. Zo­dra je ze in de com­fort­stand zet, wor­den on­ef­fen­he­den soe­pel glad­ge­stre­ken en rij je moei­te­loos af­stan­den van hon­der­den ki­lo­me­ters lang. Af­han­ke­lijk van je plan­nen met de au­to, kun je er­voor kie­zen om kuip­stoe­len van car­bon te la­ten mon­te­ren. Wij ge­ven de voor­keur aan de goed pas­sen­de sport­stoe­len met in­stel­ba­re zij­wan­gen die stan­daard in de Qu­a­dri­fo­glio zit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.