Por­sche Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid Sport Tu­ris­mo

On­danks zijn ver­mo­gen van 680 pk en z’n ge­wicht van 2,4 ton, zou de Por­sche Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid Sport Tu­ris­mo een ver­bruik van 1 op 33 moe­ten kun­nen ha­len. Het ge­heim zit hem in de plug-in hy­bri­de aan­drijf­lijn.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­tin Ur­ban­ke, Gert Weg­man

Een hy­bri­de Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo, die was er toch al? Klopt. Ster­ker nog, die is er nog steeds. In die be­wus­te Pa­na­me­ra S E-Hy­brid wordt een 136 pk ster­ke elektromotor ge­com­bi­neerd met een 330 pk ster­ke V6. Dat le­vert een sys­teem­ver­mo­gen op van een niet-kin­der­ach­ti­ge 462 pk. In de Tur­bo S E-Hy­brid werkt de­zelf­de elektromotor sa­men met een dub­bel ge­bla­zen V8. En voilà, je hebt een se­ri­eus po­werpack­a­ge van 680 pk on­der je rech­ter­voet. Als er nog men­sen zijn die hun neus op­ha­len voor hy­bri­des: de­ze Tur­bo S E-Hy­brid is wel mooi het top­mo­del van de Pa­na­me­ra-lijn. Bo­ven­dien le­vert hij vrij­wel even­veel ver­mo­gen als de Fer­ra­ri GTC4Lus­so met V12-mo­tor. Mis­schien nog wel in­druk­wek­ken­der dan het ver­mo­gen van 680 pk is het vracht­wa­gen­ach­ti­ge kop­pel van 850 new­ton­me­ter. En dat al van­af 1400 tpm ... Al die po­wer zorgt voor een on­ein­di­ge, bij­na wel­lus­ti­ge trek­kracht. Stop­licht­sprin­tjes ver­lo­pen bloed­snel, maar wei­nig sen­sa­ti­o­neel, want van door­slip­pen­de wie­len, ban­den­ge­gier of aan het stuur ruk­ken­de aan­drijf­krach­ten is geen spra­ke. Houd ge­zien de nul-tot-hon­derd­tijd van 3,4 se­con­den wel re­ke­ning met kort­ston­di­ge dui­ze­lig­heid ... Ook de be­stuur­der van de se­ri­eu­ze sport­wa­gen naast je ziet tij­dens het sprint­du­el waar­schijn­lijk even ster­re­tjes, maar dan van ja­loe­zie en er­ger­nis. Want hij zal je niet, of slechts zeer moei­zaam kun­nen bij­hou­den. En als het om au­to’s mét een ach­ter­bank gaat, heb je al­leen iets te duch­ten van de al eer­der ge­noem­de Fer­ra­ri GTC4Lus­so en van de Te­sla Mo­del S. De BMW M 760Li? Ver­geet het maar! Mer­ce­des S 65 AMG? Kans­loos! En mocht de ge­le­gen­heid zich voor­doen, dan stoom je na het be­rei­ken van de 100 km/h soe­pel­tjes door naar 200 km/h. Dat kost je niet meer dan 8,5 tel­len ex­tra. De top­snel­heid van Por­s­ches hy­per-hy­bri­de be­draagt 310 km/h, dus kom maar op met al die keu­rig af­ge­re­gel­de Au­di’s, BMW’s en Mer­ce­des­sen.

50 km puur elek­trisch

Hoe snel je ook ac­ce­le­reert en hoe hard je ook rijdt, het gaat al­le­maal ui­terst dis­creet en schijn­baar moei­te­loos. Het is dan wel een su­per­snel­le Por­sche, maar qua rij­be­le­ving is de­ze au­to op geen en­ke­le ma­nier te ver­ge­lij­ken met een hit­si­ge 911. Zelfs met de op­ti­o­ne­le sport­uit­laat laat de au­to de in­zit­ten­den nau­we­lijks meer ho­ren dan een ge­demp­te, so­no­re grom. En als je de EV-mo­dus se­lec­teert, hoor je na­tuur­lijk zelfs dat niet. Het li­thi­um-ion-accupakket maakt het mo­ge­lijk zo’n 50 ki­lo­me­ter puur elek­trisch te rij­den. Af­han­ke­lijk van de si­tu­a­tie is dat mo­ge­lijk tot 140 km/h. Wie in de buurt wil ko­men van het op­ge­ge­ven brand­stof­ver­bruik van 3,0 l/100 km (1 op 33,3), zal ech­ter ho­ge snel­he­den moe­ten mij­den. De ech­te zui­ni­gerds wil­len on­der­weg

re­gel­ma­tig stop­pen, om het accupakket van 14 kWh weer een beet­je prik te ge­ven en zo het ben­zi­ne­ver­bruik te druk­ken. Dat is ook de eni­ge re­den om rij­pau­zes in te las­sen, want moe word je nau­we­lijks in de Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid. Het rij­com­fort is ge­wel­dig en de be­die­ning gaat licht en ge­mak­ke­lijk. Druk­ke stads­cen­tra zijn tra­di­ti­o­neel hét speel­ter­rein van (se­mi-)elek­tri­sche au­to’s, maar van­we­ge zijn enor­me af­me­tin­gen voelt de Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo hier zich toch minder goed thuis. Om van krap­pe par­keer­ga­ra­ges nog maar te zwij­gen. Ook boch­ti­ge tra­jec­ten zijn niet zo zijn ding; daar laat het ge­wicht van bij­na twee­ën­hal­ve ton zich te sterk gel­den. Som­mi­ge vet­rol­len zijn nu een­maal zo groot dat zelfs het meest ge­a­van­ceer­de tech­niek­cor­set ze niet kan ca­mou­fle­ren. Een an­der punt­je van kri­tiek geldt de rem­men. Me­de dank­zij 10 (!) zui­gers zijn die ex­treem krach­tig, maar ze la­ten zich wat las­tig do­se­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.