Opel In­sig­nia Coun­try Tou­rer

Opel ver­an­dert de In­sig­nia in een ter­rein­sta­ti­on­wa­gon met een nieu­we 210 pk ster­ke die­sel­mo­tor en vier­wiel­aan­drij­ving. Dat klinkt avon­tuur­lijk en aan­trek­ke­lijk, maar de ver­koop­prijs van de po­ti­ge Coun­try Tou­rer is ho­ger dan de hoog­ste berg van Ne­der­land .

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Tho­mas Gei­ger, Bart Smak­man

Nu we er­over na­den­ken, is de hoog­ste berg van Ne­der­land he­le­maal niet zo hoog. De top van de Vaal­ser­berg ligt op slechts 322,4 me­ter – ei­gen­lijk is het niet meer dan een for­se heu­vel. De van­af­prijs van de 210 pk ster­ke Opel In­sig­nia Coun­try Tou­rer 2.0 Bi-Tur­bo Die­sel 4x4 is wel écht hoog: 70.999 eu­ro. Toe­ge­ge­ven: je hoeft niet per se zo’n for­tuin te in­ves­te­ren, want de prij­zen van de Coun­try Tou­rer be­gin­nen bij 41.999 eu­ro voor de 1.5 Tur­bo met 140 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor en voor­wiel­aan­drij­ving. La­ten we ons eens ver­die­pen in de ver­schil­len met de Sports Tou­rer – de ge­wo­ne In­sig­nia sta­ti­on­wa­gon.

SPORTS VER­SUS COUN­TRY

Om te be­gin­nen staat de Coun­try Tou­rer ho­ger op zijn po­ten, wat zorgt voor twee cen­ti­me­ter ex­tra bo­dem­vrij­heid. Zwar­te stoot­ran­den langs de on­der­zij­de en de wiel­kas­ten be­scher­men de car­ros­se­rie te­gen schra­pen en but­sen, ter­wijl zil­ver­kleu­ri­ge pa­ne­len aan de voor- en ach­ter­kant de on­der­kant van de au­to ont­zien. Vier­wiel­aan­drij­ving is le­ver­baar in com­bi­na­tie met drie van de vier mo­to­ren. Hier­bij wor­den de krach­ten niet al­leen tus­sen voor en ach­ter ver­deeld, maar ook tus­sen de bei­de ach­ter­wie­len. In com­bi­na­tie met het adap­tie­ve Flex­ri­de-on­der­stel, dat we­der­om is voor­be­hou­den aan drie van de vier mo­to­ren, weet de Coun­try Tou­rer pri­ma raad met as­falt en sneeuw. De 1,5-li­ter ben­zi­ne­mo­tor moet het al­tijd zon­der vier­wiel­aan­drij­ving doen en het on­der­stel met adap­tie­ve schok­dem­pers valt hier ook niet mee te com­bi­ne­ren. De 170 pk ster­ke in­stap­die­sel be­schikt wel over het Flex­ri­de­on­der­stel en er is een 4x4-uit­voe­ring te koop. De krach­tig­ste mo­tor in het as­sor­ti­ment loopt op ben­zi­ne, schopt het tot 260 pk en heeft stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving. Met een top­snel­heid van 242 km/h heb je hier­mee zelfs op de Duit­se au­to­bahn wei­nig te vre­zen. Nieuw in het as­sor­ti­ment is de 2,0-li­ter die­sel­mo­tor met twee tur­bo’s waar­mee wij op pad zijn. Met 210 pk en 480 Nm heeft de top­die­sel ge­noeg kracht om de gro­te sta­ti­on­wa­gon door de dik­s­te mod­der­drab te trek­ken en met snel­he­den tot 233 km/h de kin­de­ren, de sta­tie­geld­fles­sen en een op Markt­plaats.nl ge­koch­te twee­de­hands koel­kast door het land te ver­voe­ren. Het trek­ken van een aan­han­ger is een hei­kel punt, want hoe­wel de dub­bel ge­bla­zen die­sel­mo­tor al bij 1500 tpm een dui­men­dik kop­pel van 480 new­ton­me­ter pa­raat heeft staan, mag hij toch maar 1805 ki­lo trek­ken. De minder krach­ti­ge die­sel kan tot 2,2 ton ver­plaat­sen.

EXCLUSIVE

Als je de vijf me­ter lan­ge Coun­try Tou­rer van de bui­ten­kant be­kijkt, on­der­scheidt hij zich dui­de­lijk van de door­snee sta­ti­on­wa­gon. Dat is te dan­ken aan de stoot­ran­den, de gro­te­re

bo­dem­vrij­heid en het 18-inch licht­me­taal met dub­be­le spa­ken. Wie er be­hoef­te aan heeft, kan van de Coun­try Tou­rer een Ex­clu­si­veuit­voe­ring be­stel­len met meer luxe en tech­ni­sche snuf­jes. Dat geeft je ook de mo­ge­lijk­heid om uit vijf­tien ‘ex­clu­sie­ve’ lak­kleu­ren te kie­zen. Dat is een duur gein­tje, want Opel vraagt voor de­ze lak 2499 eu­ro. De ader­la­ting ver­an­dert ech­ter niets aan het feit dat de Coun­try Tou­rer er aan de bin­nen­kant het­zelf­de uit­ziet als el­ke an­de­re In­sig­nia. Iets meer stoer­doe­ne­rij had hier niet mis­staan. Bij het in­stap­pen en uit­la­den merk je trou­wens wei­nig van de 2 cen­ti­me­ter gro­te­re bo­dem­vrij­heid. Tij­dens het rij­den lij­ken die ex­tra cen­ti­me­ters ook spon­taan te ver­dwij­nen, want in snel­le door­draai­ers en scher­pe boch­ten voel je niet dat het zwaar­te­punt een frac­tie ho­ger ligt. Dat de Coun­try Tou­rer aan­voelt als een Sports Tou­rer heeft dus ook voor­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.