FILES EN KLASSIEKERS

Auto Review - - VOORWOORD - Jaap Pe­ters Brand Ma­na­ger jpe­ters@fnl.nl

Dat de­ze men­sen niet al­le­maal vol­ko­men krank­zin­nig zijn ge­wor­den”, dacht ik toen ik twee we­ken ge­le­den in een Pa­rij­se taxi zat. Ik was net met de Tha­lys op Ga­re du Nord aan­ge­ko­men. De reis was voor­spoe­dig ge­daan. Van Rot­ter­dam naar Pa­rijs in 2 uur en 37-mi­nu­ten – zon­der ver­tra­ging en met een bord­bi­stro bin­nen be­reik – het blijft bij­zon­der fijn. Van­af Ga­re du Nord ging de reis naar de Re­nault-fa­briek in Flins, ruim 40 ki­lo­me­ter ten wes­ten van de stad. Het duur­de net zo lang als de 445 ki­lo­me­ter van Rot­ter­dam naar Pa­rijs. In de stad, op de Pé­rip­hé­ri­que én op de au­to­snel­weg A14: er was geen door­ko­men aan. De Fran­sen claxon­neer­den zich een on­ge­luk, maar het mocht niet ba­ten. Al­leen de mo­tor­rij­ders, die met wa­re doods­ver­ach­ting tus­sen het ver­keer door sla­lom­den, kwa­men nog een beet­je voor­uit.

Ik pro­beer­de me tij­dens de Pa­rij­se claxon­kakafo­nie in de fo­rens te ver­plaat­sen. Niet al­leen in de woest toe­te­ren­de Pa­rij­ze­naar in zijn ge­deuk­te Re­nault, maar ook in de Ne­der­land­se fo­ren­zen­po­pu­la­tie, die el­ke dag op de A1 bij Hoe­ve­la­ken of de A2 bij Deil vast­staat. Zou­den de­ze men­sen sig­ni­fi­cant meer moord­nei­gin­gen heb­ben dan de le­raar die el­ke dag met zijn brood­trom­mel­tje en zijn le­ren tas op zijn fiets springt?

Het aan­tal files neemt flink toe: in het eer­ste kwar­taal van 2018 zelfs met 25 pro­cent ten op­zich­te van 2017. De A1 tus­sen Apel­doorn en Amers­foort blijkt het meest ge­voe­lig voor een zwa­re och­tend­spits, in de avond­spits heb je de mees­te kans op fi­le op de A27 tus­sen Utrecht en Bre­da. “Als we straks in au­to­noom rij­den­de au­to’s rij­den, is het voor­bij”, hoor je dan. Dat duurt al­leen nog wel even. Wat we er­aan moe­ten doen: geen idee. Ver­hui­zen naar de stad waar je werkt? Leuk, maar je part­ner werkt weer heel er­gens an­ders. Thuis­wer­ken? Maar hoe moet dat dan met bi­la’s, ma­na­ge­men­to­ver­leg­gen, aan­vlieg­rou­tes en klank­bord­groe­pen? Car­poo­len kan ook. Maar je col­le­ga luis­tert el­ke och­tend naar Giel Bee­len en zegt bij al­les wat jij ver­telt: “Dat zei mijn vrouw van­nacht ook.” Nog meer as­falt, lan­ge­re trei­nen, ook dat is niet al­tijd de op­los­sing.

Er was nog een leuk au­to­nieuw­tje af­ge­lo­pen maand: het aan­tal klassiekers van 40 jaar en ou­der steeg juist met 24 pro­cent sinds 2014. Als­of ie­der­een die in de fi­le aan­sluit, ter com­pen­sa­tie een mooie klas­sie­ker koopt. Nu de len­te is door­ge­bro­ken, zijn ze er al­le­maal weer: de DS’en, de MG’s, de Ke­vers, de Rug­zak­jes, de Tri­umph-ei­ge­na­ren met hun En­gel­se pet­ten. Ze rij­den weer op de dijk­weg­ge­tjes van de Be­tu­we, over de Greb­be­berg, langs de Frie­se Me­ren en door het Lim­burg­se mer­gel­land­schap. Een stoet van te­vre­den knor­ren­de au­to’s en al net zo te­vre­den knor­ren­de be­zit­ters. Mis­schien is een toer­rit in het week­end wel dé re­me­die te­gen de door­de­week­se fi­le­stress.

Ho­pe­lijk her­haalt dit pa­troon zich al­le week­en­den tot ver in ok­to­ber. En haalt ie­der­een er vol­doen­de le­vens­vreug­de uit om zich maan­dag­och­tend weer neer te leg­gen bij knip­pe­ren­de ma­trix­bor­den en el­len­lan­ge fi­le­mel­din­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.