Com­pac­te suv’s

BMW X1, Volvo XC40

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Aleks­an­der Perko­vic

Voor de al­ler­eer­ste keer be­treedt de kers­vers tot Au­to van het Jaar be­kroon­de Volvo XC40 ons test­cir­cuit, om daar te de­mon­stre­ren waar­aan hij zijn ti­tel te dan­ken heeft. Om de kwa­li­tei­ten van de Zweed­se suv in per­spec­tief te zet­ten, heb­ben we mis­schien wel de bes­te com­pac­te suv van dit mo­ment, de BMW X1, la­ten aan­ruk­ken.

Volvo heeft zijn suc­ces­vol­le suv-pro­gram­ma aan de on­der­kant uit­ge­breid met de mar­kant vorm­ge­ge­ven XC40 en heeft met de nieu­we­ling met­een de ti­tel Au­to van het Jaar 2018 in de wacht ge­sleept. Dat schept na­tuur­lijk ho­ge ver­wach­tin­gen op het ge­bied van in­no­va­tie­ve (vei­lig­heids)tech­niek en door­dach­te op­los­sin­gen die het da­ge­lijks le­ven ver­ge­mak­ke­lij­ken – waar­om zou de XC40 an­ders be­kroond zijn tot de bes­te nieuw­ko­mer van het af­ge­lo­pen jaar? De ont­wer­pers van Volvo heb­ben in elk ge­val knap werk ge­le­verd. Met zijn speel­se, bon­ki­ge vorm­ge­ving is de XC40 een op­val­len­de ver­schij­ning. Niet ie­der­een zal de ge­pro- non­ceer­de C-stij­len we­ten te waar­de­ren, maar in een fris­se car­ros­se­rie­kleur is de au­to weer nét iets an­ders. In hoe­ver­re de in­ge­ni­eurs van Volvo de au­to ook op tech­nisch ge­bied tot bo­ven­ge­mid­del­de hoog­ten heb­ben we­ten te til­len, zoe­ken we uit in de­ze ver­ge­lij­ken­de test. Het top­mo­del van de XC40-reeks, de 247 pk ster­ke T5 met vier­wiel­aan­drij­ving, neemt het op te­gen de BMW X1 xDri­ve25i.

IN-/EX­TE­RI­EUR

Op vei­lig­heids­ge­bied gaat de Volvo voor­op, de BMW biedt meer ruimte. De Volvo en de BMW zijn on­ge­veer even lang, maar de XC40 is 4 cen­ti­me­ter bre­der en 5 cen­ti­me­ter ho­ger dan de X1. Met dit ver­schil ver­strekt de Volvo zijn in­zit­ten­den net wat meer arm­slag, maar de ex­tra hoog­te wordt niet om­ge­zet in ex­tra hoof­druim­te. Het gla­zen pa­no­ra­ma­dak (1350 eu­ro) van de test­au­to sou­peert kost­ba­re cen­ti­me­ters op. De be­nen van de pas­sa­giers op de ach­ter­bank wor­den iets min­der ruimte ge­gund dan in de BMW. De X1 heeft bo­ven­dien een laad­vo­lu­me van 505 tot 1550 li­ter, de XC40 slikt 460 tot 1336 li­ter ba­ga­ge. Stan­daard be­schikt de BMW over een ach­ter­ban­kleu­ning die je in drie af­zon­der­lij­ke de­len kunt neer­klap­pen, waar­door je de laad­ruim­te iets flexi­be­ler kunt in­de­len.

De Volvo pa­reert met een zeer uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting, die nau­we­lijks on­der­doet voor die van de XC60 en XC90. Zo kan hij bij­voor­beeld wor­den ge­le­verd met Cross Traf­fic Alert (550 eu­ro), dat bij ach­ter­uit­rij­den re­a­geert op na­de­rend ge­vaar en een aan­rij­ding met krui­send ver­keer voor­komt door au­to­ma­tisch te rem­men. Voor­zien van adap­tie­ve crui­se­con­trol in com­bi­na­tie met Pi­lot As­sist (van­af 995 eu­ro) rijdt de XC40 tot een snel­heid van 130 km/h bo­ven­dien ge­deel­te­lijk au­to­noom. Dit zal on­ge­twij­feld heb­ben mee­ge­speeld bij de ju­re­ring van de Au­to van het Jaar-ver­kie­zing. Soort­ge­lij­ke vei­lig­heids­sys­te­men zijn op de BMW X1 niet ver­krijg­baar. Waar Volvo het in zijn vei­lig­heids­fi­lo­so­fie ech­ter laat lig­gen, is op het on­der­deel over­zich­te­lijk­heid. De C-stij­len zijn op­val­len­de de­sign-ele­men­ten, maar schuin naar ach­te­ren ont­ne­men ze je al­le zicht. Volvo had dit ge­mak­ke­lijk kun­nen on­der­van­gen door do­de­hoek­waar­schu­wing (BLIS) stan- daard te mon­te­ren, maar het le­vert de­ze voor­zie­ning – on­ge­acht het uit­rus­tings­ni­veau – al­leen als op­tie. De BMW gunt zijn be­stuur­der een be­ter over­zicht dank­zij de la­ge­re raam­lijn en de gro­te­re hoe­veel­heid glas rond­om. La­ne chan­ge warning, zo­als BMW le­vert op bij­voor­beeld de 3-se­rie, is op de X1 niet ver­krijg­baar. Op het ge­bied van ma­te­ri­aal­keu­ze en af­wer­king heeft de BMW een streep­je voor op de Volvo. In de XC40 wor­den meer har­de kunst­stof­fen toe­ge­past, ter­wijl som­mi­ge pa­ne­len niet he­le­maal mooi pas­send zijn ge­plaatst. De Volvo krijgt geen pun­ten voor het oran­je ta­pijt, maar ons stemt het bij­zon­der vro­lijk. Ove­ri­gens is dit al­leen ver­krijg­baar op de spor­tief ge­o­ri­ën­teer­de XC40 R-De­sign, in com­bi­na­tie met be­kle­ding van nap­pa­leer.

COMFORT

Met een sport­on­der­stel en 20-inch wie­len le­ver je bij de Volvo in op veer­com­fort. In bei­de au­to’s is de kli­maat­be­heer­sing ruim­schoots op zijn taak be­re­kend. De BMW be­schikt stan­daard over een links/rechts ge­schei­den tem­pe­ra­tuur­in­stel­ling, de Volvo is op zijn beurt te be­stel­len met een ver­warm­ba­re ach­ter­bank en een stand­ka­chel met tijd­scha­ke­laar. De voors en te­gens van het zit­meu­bi­lair in bei­de au­to’s hef­fen el­kaar

De BMW put niet al­leen voor­deel uit zijn 100 ki­lo la­ge­re ge­wicht, maar ook uit de recht­lij­ni­ge ver­mo­gens­op­bouw.

op. Zo wordt je li­chaam door de sport­stoe­len van de BMW (523 eu­ro) per­fect on­der­steund, maar is er rond je heu­pen erg wei­nig ruimte. De stoe­len voor in de Volvo zijn wat bre­der van for­maat, maar ge­ven je lijf daar­door min­der hou­vast in snel ge­no­men boch­ten. Ach­ter­in zit je in de X1 lek­ker­der, door­dat de rug­leu­ning van de ach­ter­bank in de Volvo voor het aan­ge­na­me te recht­op staat. De ge­tes­te BMW X1 is voor­zien van adap­tie­ve schok­dem­pers (534 eu­ro), die het veer­com­fort naar een ho­ger ni­veau til­len dan de con­ven­ti­o­ne­le dem­pers van de Volvo. Maar dat zegt voor­al veel over de XC40: de test­au­to heeft zo­wel een sport­on­der­stel (zon­der ver­la­ging) als een set­je 20-inch licht­me­taal met laag­pro­fiel­ban­den. De­ze com­bi­na­tie maakt op kor­te on­ef­fen­he­den, zo­als put­dek­sels, spoor­weg­over­gan­gen en dwars­ri­chels, voel­baar ge­wag van zijn aan­we­zig­heid. Ook drin­gen er aan boord van de XC40 net wat meer wind-, rol- en mo­tor­ge­lui­den naar bin­nen dan bij de X1. Met na­me op wat ho­ge­re snel­he­den blinkt de BMW uit met zijn uit­ste­ken­de ge­luids­iso­la­tie.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De ner­veu­ze Ge­art­ro­nic-au­to­maat en het ho­ge ver­bruik weer­hou­den de Volvo van een be­te­re sco­re. De twee­li­ter tur­bom­o­tor van de XC40 ken­nen we in­mid­dels uit an­de­re Volvo-mo­del­len. In de XC40 T5 AWD is het ver­mo­gen af­ge­re­geld op 247 pk. Dat is 16 pk meer dan BMW op­geeft voor de X1 xDri­ve25i. Bei­de mer­ken be­wan­de­len op kop­pel­ge­bied het­zelf­de pad, door 350 new­ton­me­ter op te ge­ven als maxi­mum. De BMW piekt iets eer­der, de Volvo houdt zijn maxi­mum­trek­kracht tot een ho­ger toe­ren­tal vast. Op pres­ta­tie­ge­bied put de X1 niet al­leen voor­deel uit zijn 100 ki­lo la­ge­re ge­wicht, maar ook uit de mooie recht­lij­ni­ge op­bouw van zijn krach­ten. De BMW maakt daar­bij bo­ven­dien een aan­ge­naam kern­ach­tig ge­luid. In de hoog­ste toe­ren­re­gi­o­nen raakt de Volvo-mo­tor eer­der bui­ten adem dan die van de BMW. Bo­ven­dien had er wel wat meer aan­dacht be­steed mo­gen wor­den aan het uit­laat­ge­luid. Voor een au­to uit de­ze ver­mo­gens­ca­te­go­rie klinkt hij sim­pel­weg te braaf. Ove­ri­gens le­vert de Volvo daar­mee geen pun­ten in ten op­zich­te van de BMW. Die vlie­ger gaat ech­ter niet op voor de acht­traps Ge­art­ro­ni­c­au­to­maat, die ta­me­lijk ner­veus re­a­geert op het gas­pe­daal en maar van ver­snel­ling blijft wis­se­len, ook al be­staat daar geen en­ke­le nood­zaak voor. Met 9,2 li­ter (1 op 10,9) ver­bruikt de Volvo een li­ter­tje ben­zi­ne meer op een af­stand van 100 ki­lo­me­ter dan de BMW (1 op 12,2). Voor bei­de au­to’s geldt dat het ver­bruik flink

ho­ger wordt als de be­stuur­der veel­vul­dig ge­bruik­maakt van het ge­bla­zen pres­ta­tie­po­ten­ti­eel.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Ook op het test­cir­cuit heeft de Volvo vei­lig­heid op num­mer 1 staan – met in­le­ve­ring van rij­ple­zier. Voor de­ze test heeft Volvo ons een XC40 ge­le­verd met een sport­on­der­stel en 20-inch wie­len. Daar­mee kan de au­to de spor­tie­ve ver­wach­tin­gen op het test­cir­cuit ech­ter niet waar­ma­ken. Hij heeft sterk de nei­ging om over zijn voor­wie­len naar de bui­ten­kant van de bocht te schui­ven, wan­neer met bra­vou­re wordt in­ge­stuurd. Daar­naast maakt de be­stu­ring een ta­me­lijk kli­ni­sche in­druk, waar­door de au­to op de sla­lom snel de aan­slui­ting met de BMW ver­liest. Ook op het test­cir­cuit neemt de BMW het voor­touw. De over­ij­ve­ri­ge elek­tro­ni­sche hul­p­sys­te­men van de Volvo gun­nen de be­stuur­der wei­nig rij­ple­zier. Zo wordt de mo­tor bij het uit­ac­ce­le­re­ren van een bocht dui­de­lijk voel­baar be­teu­geld, en geeft hij zijn ver­mo­gen van 247 pk niet vol­le­dig vrij – zon­der dat daar een dui­de­lij­ke aan­lei­ding voor is. In de ge­tes­te BMW zorgt de va­ri­a­be­le sport­be­stu­ring voor veel ge­voel en pre­ci­sie, ter­wijl de car­ros­se­rie in snel­le boch­ten nau­we­lijks over­helt. Op de rem­men­test le­vert de X1 ech­ter min­der over­tui­gen­de pres­ta­ties. Een nood­stop van­af 100 km/h tot stil­stand in 36 me­ter (koud) tot 35,5 me­ter (warm) is niet meer dan een ge­mid­deld re­sul­taat. De Volvo staat met kou­de rem­men een me­ter­tje eer­der stil. Na meer­de­re nood­stops ach­ter el­kaar, waar­bij de schij­ven goed zijn op­ge­warmd, komt de XC40 zelfs 2 me­ter eer­der tot stil­stand dan de X1.

MILIEU/KOS­TEN

De Volvo is cir­ca 5000 eu­ro goed­ko­per dan de BMW. In dit hoofd­stuk is het de aan­schaf­prijs die be­pa­lend is voor de winst. De Volvo XC40 is een klei­ne 5000 eu­ro goed­ko­per dan de BMW X1, waar­bij de meer­prijs van de op bei­de test­au­to’s ge­mon­teer­de op­ties even­eens een bij­dra­ge le­vert. De Volvo scoort bo­ven­dien meer pun­ten met zijn la­ge­re af­schrij­vings- en ver­ze­ke­rings­kos­ten, ter­wijl hij pro­fi­teert van een mo­bi­li­teits­ga­ran­tie die van kracht blijft zo­lang de au­to bij de Volvo-dea­ler in on­der­houd is. De BMW pa­reert met la­ge­re kos­ten voor de brand­stof en het on­der­houd, maar daar­mee weet hij de op­ge­lo­pen ach­ter­stand op de Volvo niet meer in te lo­pen.

Voor­zien van adap­tie­ve crui­se­con­trol met Pi­lot As­sist rijdt de Volvo tot 130 km/h ge­deel­te­lijk au­to­noom.

30 BMW X1 xDri­ve25i

Volvo XC40 T5 AWD 31

BMW is een mees­ter in het com­bi­ne­ren van veer­com­fort en spor­tie­ve rij­ei­gen­schap­pen. De sport­stoe­len van de X1 à 523 eu­ro zijn smal, maar bie­den een uit­ste­ken­de zij­de­ling­se on­der­steu­ning. Over­zich­te­lijk en kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig dash­board, de er­go­no­mie is voor­beel­dig. Ook ach­ter in de BMW zit je heer­lijk, me­de dank­zij de ver­stel­ba­re de­len van de rug­leu­ning (416 eu­ro).

Gro­te com­for­ta­be­le stoe­len, de niet­ver­stel­ba­re hoofd­steun staat wel erg dicht ach­ter je hoofd. Over de be­schik­ba­re ruimte ach­ter in de Volvo geen klach­ten, maar de rug­leu­ning staat te recht­op.

Een ge­slaagd ont­werp, maar min­der ge­mak­ke­lijk te be­die­nen en de af­wer­king zou iets be­ter kun­nen.

Groot berg­vak on­der in de mid­den­con­so­le, je te­le­foon op­la­den door mid­del van in­duc­tie kan voor 220 eu­ro.

De BMW is ruim 5 cen­ti­me­ter la­ger en maakt een ge­dron­ge­ner in­druk dan de Volvo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.