Vier­deurs cou­pés met po­wer­die­sels

Au­di A7 Sport­back, BMW 6-se­rie GranTu­ris­mo, Volks­wa­gen Ar­te­on

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­kus Schön­feld, Gert Weg­man · Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Au­di heeft de A7 Sport­back ui­ter­lijk aan­ge­scherpt, zijn vei­lig­heids­uit­rus­ting op­ge­waar­deerd en de be­die­ning com­pleet her­zien. Daar­mee is de­ze mooi­boy weer he­le­maal bij de tijd. Maar kan hij ge­noeg te­gen­gas bie­den aan de steen­goe­de BMW 6-se­rie GT en de gun­stig ge­prijs­de Volks­wa­gen Ar­te­on?

Vroe­ger be­stond de au­to­mo­bie­le eli­te voor­al uit pe­per­du­re se­dans en sport­wa­gens, maar te­gen­woor­dig ziet het au­to­land­schap er veel min­der over­zich­te­lijk uit. Wie zich ook graag let­ter­lijk op het hoog­ste ni­veau be­weegt, kan bij­voor­beeld kie­zen uit di­ver­se gro­te suv’s die het sum­mum bie­den op het ge­bied van motoren, comfort en vei­lig­heid. Zelf zoe­ken we het lie­ver iets dich­ter bij de grond – we klim­men ‘s avonds im­mers ook niet meer in een hoog­sla­per – maar een se­dan vin­den we iets te voor­spel­baar. Een vier­deurs cou­pé vin­den we span­nen­der, zon­der dat we al te veel con­ces­sies hoe­ven te doen op het ge­bied van ruimte en ge­bruiks­ge­mak. Wat is er te koop als we een die­sel met on­ge­veer 250 pk wil­len? La­ten we be­gin­nen met de Au­di A7 Sport­back. De au­to oogt door zijn ran­ke lij­nen spor­tief en slank, maar hij is stie­kem be­hoor­lijk aan de maat. Al­leen heb­ben we bij de eer­ste aan­blik wel wat twij­fels over de hoof­druim­te. De BMW-lief­heb­ber die in het ho­ge­re seg­ment graag bui­ten de ge­baan­de pa­den treedt, kan bij­voor­beeld kie­zen voor de 6-se­rie Gran Cou­pé. Maar als je voor min­der dan een ton een lek­ke­re die­sel wilt, raakt die bui­ten beeld. Een be­taal­baar­de­re op­tie is de 6-se­rie Gran Tu­ris­mo. Dat is geen cou­pé, geen se­dan en ook geen suv, maar iets daar­tus­sen­in. Vlee­sch noch visch dus? Of juist van al­les het bes­te? We gaan het zien, maar niet voor­dat we er nog een iets be­taal­baar­der al­ter­na­tief bij heb­ben ge­haald, in de vorm van de Volks­wa­gen Ar­te­on. In een eer­de­re ver­ge­lij­ken­de test wa­ren we al erg te spre­ken over Volks­wa­gens top­mo­del, al be­we­ren kwa­de ton­gen dat het niets meer is dan een ‘Pas­sat met kap­so­nes’.

IN-/EX­TE­RI­EUR

Ge­wo­ne knoppen be­ho­ren in de A7 tot het ver­le­den. We stip­ten het hier­bo­ven al even aan; wat ons be­treft is de A7 Sport­back een bij­zon­der fraaie au­to­mo­biel. Door­dat de dak­lijn ge­lei­de­lij­ker af­loopt is de au­to en pro­fil veel be­ter in ba­lans dan voor­heen en ook de door­lo­pen­de ach­ter­licht­par­tij doet het ui­ter­lijk goed. De neus met de nieu­we gril­le oogt bre­der en la­ger dan bij het vo­ri­ge mo­del, wat enorm bij­draagt bij aan de ge­lik­te looks. Gaat je dit als lief­heb­ber van tra­di­ti­o­ne­le se­dans al te ver, dan ra­den we je af om in te stap­pen. Het in­te­ri­eur vol­doet wel­is­waar aan de al­ler­hoog­ste ei­sen op het ge­bied van ma­te­ri­a­len en af­wer­king, maar het is ver­re van tra­di­ti­o­neel. Vrij­wel al­les be­dien je via tou­chs­creens of aan­raak­vlak­ken, ge­wo­ne knoppen be­ho­ren in

de A7 tot het ver­le­den. Al­les wat met in­fo­tain­ment te ma­ken heeft, be­dien je via het bo­ven­ste cen­tra­le display en met het on­der­ste aan­raak­scherm be­heers je het boord­kli­maat. Zelfs een ge­wo­ne licht­scha­ke­laar schit­tert door af­we­zig­heid en een MMI-achtige draai-/ druk­scha­ke­laar zoek je ook te­ver­geefs. Het ziet er prach­tig uit, maar al na een paar rit­ten zit­ten die glan­zen­de scher­men vol met vin­ger­af­druk­ken. Dan gaat het mooie er toch wel een beet­je van­af. Ver­der la­ten niet al­le func­ties zich in­tu­ï­tief vin­den en be­die­nen. We voor­spel­len dan ook dat de A7 het ge­duld van zijn be­stuur­der in het be­gin meer dan eens op de proef zal stel­len. Een an­der min­punt aan het A7-in­te­ri­eur is de be­perk­te hoof­druim­te voor de ach­ter­pas­sa­giers. Zijn die een beet­je uit de klui­ten ge­was­sen, dan zul­len er voor elk ver­trek ‘shot­gun-du­els’ wor­den uit­ge­voch­ten om de plek op de bij­rij­ders­stoel. Wat dat be­treft ben je in de A7 ab­so­luut niet be­ter af dan in de com­pac­te­re – en goed­ko­pe­re – Ar­te­on. Nee, qua ruim­te­ge­bruik is de A7 niet het toon­beeld van ef­fi­ci­en­cy. Het zicht rond­om is zo­wel in de Ar­te­on als in de A7 ma­ger, het ge­volg van de ho­ge tail­le­lijn en de schuin ge­plaatste rui­ten. Bo­ven­dien is de voor­ruit van de Ar­te­on ver­hou­dings­ge­wijs smal. Was er bin­nen in de Au­di en de Volks­wa­gen nog spra­ke van een lich­te claus­tro­fo­bie, in de BMW krijg je zo­wat plein­vrees. In al­le rich­tin­gen biedt de 6-se­rie GT ver­re­weg de mees­te ruimte. Van dit trio is de BMW dan ook de bes­te au­to voor on­der­weg wer­ken­de cap­tains of in­du­stry of po­li­ti­ci. Des­noods voeg je te­gen meer­prijs nog wat ex­tra kus­sens of de elek­tri­sche rug­leu­ning­ver­stel­ling toe. Zon­der dat

Is er bin­nen in de Au­di en de Volks­wa­gen nog spra­ke van lich­te claus­tro­fo­bie, in de BMW krijg je zo­wat plein­vrees.

we BMW wil­len be­tich­ten van con­ser­va­tis­me, moe­ten we toch zeg­gen dat het er bin­nen in de 6-se­rie GT een stuk tra­di­ti­o­ne­ler aan toe gaat dan in de A7. Maar wie niet puur op ui­ter­lijk ge­fixeerd is, zal dit waar­schijn­lijk eer­der als een voor­deel dan als een na­deel be­schou­wen. Ook de ba­ga­ge ge­niet in de BMW al­le ruimte. In de kof­fer­bak met dub­be­le bo­dem kun je mi­ni­maal 610 li­ter aan spul­len kwijt. Mocht dit nog niet ge­noeg zijn, dan kun je met een druk­knop in de ba­ga­ge­ruim­te de ach­ter­ban­kleu­ning in de­len neer­klap­pen, wat je maxi­maal 1800 li­ter aan stouw­ruim­te op­le­vert. Bij de Ar­te­on en de A7 heb­ben we even­min te kla­gen over de in­houd van de kof­fer­bak. Toch vin­den we het op­val­lend dat de Ar­te­on zich ook op dit punt de meer­de­re toont van zijn du­re neef. De Volks­wa­gen zet een ba­ga- ge­ruim­te van 563 li­ter en een laad­ver­mo­gen van 555 ki­lo op het sco­re­bord, de Au­di blijft daar in bei­de ge­val­len iets bij ach­ter. Ui­t­ein­de­lijk ste­vent de nieu­we A7 Sport­back af op een ne­der­laag in dit hoofd­stuk. Even lijkt het er­op dat de Au­di zich re­van­cheert dank­zij al­le vei­lig­heids­sys­te­men, want hij is le­ver­baar met het nieuw­ste van het nieuw­ste op dat ge­bied. Maar voor veel hul­p­sys­te­men, zo­als kruis­pun­tas­sis­tent, uit­stap­waar­schu­wing en dwars­ver­keer­as­sis­tent gel­den meer­prij­zen, al zijn die niet al te hoog. Een nood­rem­sys­teem en een rij­strook­as­sis­tent zijn wel stan­daard. Bij de veel goed­ko­pe­re Ar­te­on heb je min­der keus, maar zijn wel meer sys­te­men stan­daard, zo­als bij­voor­beeld led-lam­pen met ac­tie­ve bocht­ver­lich­ting en ver­keers­bord­her­ken­ning. De BMW zit op vei­lig­heids­ge­bied tus­sen de Au­di en de VW in.

COMFORT

In de BMW trekt de bui­ten­we­reld als een stom­me film aan je voor­bij. Al na de eer­ste me­ters kun­nen we op­ge­lucht con­sta­te­ren dat de tijd van Au­di’s kei­har­de sport­on­der­stel­len voor­bij is. Ook de an­de­re twee au­to’s to­nen zich door­gaans aan­ge­naam com­for­ta­bel, ter­wijl ze op be­hoor­lijk gro­te voet le­ven. De BMW staat op 19-inch wie­len, de Au­di en de Volks­wa­gen ma­ken het nog een maatje bon­ter. Dank­zij de com­bi­na­tie van adap­tie­ve schok­dem­pers en lucht­ve­ring (meer­prijs) on­der­gaan de A7 Sport­back en de 6-se­rie GT on­ef­fen­he­den in het weg­dek ui­ter­ma­te ge­la­ten. Het Ar­te­on-onderstel met sta­len ve­ren en de stan­daard ge­mon­teer­de adap­tie­ve schok­dem­pers blijft hier niet eens al te ver bij ach­ter, maar voelt toch dui­de­lijk ste­vi­ger aan.

Ter­wijl de in­zit­ten­den van de Au­di nog wel iets mee­krij­gen van de aard van het weg­dek, wor­den de BMW-pas­sa­giers com­pleet van de wer­ke­lijk­heid af­ge­slo­ten. Van het spreek­woord ‘wie niet ho­ren wil, moet maar voe­len’ blijkt in de 6-se­rie dan ook niets te klop­pen. De bui­ten­we­reld trekt hier als een stom­me film aan je voor­bij, ter­wijl de rit aan­voelt als­of je door het lucht­le­di­ge zweeft. Wel­licht dat je met ge­spit­ste oren de ban­den zacht­jes hoort zin­gen, maar dan al­leen op as­falt van de ru­we­re soort. Ook de gro­te, goed­ge­vul­de stoe­len wer­ken ont­stres­send, wat een to­taal­plaat­je op­le­vert van de ide­a­le gran tu­ris­mo. Lan­ge af­stan­den zijn een ge­not, voor al­le in­zit­ten­den. De be­stuur­der ge­niet daar­bij van de op­ti­ma­le er­go­no­mie, ter­wijl de pas­sa­giers dank­baar ge­bruik zul­len ma­ken van de ri­an­te ruimte en de ve­le op­berg­mo­ge­lijk­he­den die de au­to biedt. Ook in de Au­di en de Volks­wa­gen is het bij­zon­der goed toe­ven, al heb­ben de ach­ter­pas­sa­giers hier te ma­ken met een kor­te­re zit­ting, min­der hoof­drui­me en een la­ge­re zit­po­si­tie, waar­door ze de knie­ën ster­ker moe­ten bui­gen.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De meer­waar­de van de zes­ci­lin­ders is voor­al het ge­mak waar­mee ze hun su­pe­ri­eu­re pres­ta­ties le­ve­ren. Van dit drie­tal is de Au­di de eni­ge waar­van de mo­tor al aan de al­ler­nieuw­ste uit­laat­gas­norm Eu­ro 6D vol­doet. Dat be­te­kent niet per se dat hij scho­ner is dan zijn twee te­gen­stre­vers, wel dat de me­tin­gen zijn ver­richt on­der re­a­lis­ti­sche om­stan­dig­he­den, en niet in het la­bo­ra­to­ri­um. Een SCR-ka­ta­ly­sa­tor en een roet­fil­ter zijn bij al­le drie stan­daard, zo­dat de uit­stoot van stik­stof­oxi­den en vas­te deel­tjes (vrij­wel) tot het ver­le­den be­hoort. Met zijn 286 pk is de drie­li­ter V6 van de A7 te­vens de krach­tig­ste van het stel, ge­volgd door de zes-in-lijn van de 6-se­rie, die 265 pk ge­ruis­lo­ze pk’s op het as­falt brengt. De Ar­te­on doet het mo­to­risch iets kal­mer aan. Hij le­vert ‘slechts’ 240 pk, maar heeft daar­voor slechts vier ci­lin­ders en twee li­ter slag­vo­lu­me no­dig. Daar­mee be­schikt de Volks­wa­gen wel mooi over de mo­tor met de mees­te pk’s per li­ter. Door zijn ach­ter­stand van 25 tot 46 pk komt hij niet tot de op­per­mach­ti­ge pres­ta­ties van zijn Bei­er­se con­cur­ren­ten, maar dat maakt de Ar­te­on al­ler­minst tot een sneue suk­ke­laar. Ster­ker nog, de pres­ta­ties en de gre­tig­heid van de dub­bel ge­bla­zen TDI-mo­tor zijn be­hoor­lijk in­druk­wek­kend, daar­bij van har­te on­der­steund door de ze­ven­traps DSG-trans­mis­sie. In slechts 6 se­con­den schiet de vier­wiel­aan­drij­ver naar 100 km/h, waar­mee hij slechts 0,1 res­pec­tie­ve­lijk 0,4 se­con­den prijs­geeft op de dui­de­lijk zwaar­de­re BMW en Au­di. De meer­waar­de van de zes­ci­lin­ders is voor­al het ge­mak waar­mee ze hun su­pe­ri­eu­re pres­ta­ties le­ve­ren. Voor­al de lijn­mo­tor van de 6-se­rie blinkt uit in be­scha­ving en de sa­men­wer­king met de acht­traps au­to­maat is voor­beel­dig. On­der stress klinkt de TDI-mo­tor van de A7 iets min­der soe­ve­rein, maar op het ge­bied van ef­fi­ci­en­cy zet hij de bes­te pres­ta­tie neer. Met een ge­mid­deld ver­bruik van 7,8 l/100 km (1 op 12,8) is de Au­di nipt zui­ni­ger dan de Volks­wa­gen (1 op 12,7) en de BMW is nog iets dor­sti­ger. Met een ge­mid­del­de van

Mooi dat de Volks­wa­gen over de mo­tor met de mees­te pk’s per li­ter be­schikt.

8,2 l/100 km (1 op 12,2) kun je ech­ter niet zeg­gen dat de 6-se­rie de con­cur­ren­tie fi­naal on­der ta­fel drinkt. Wie het nieu­we rij­den tot kunst ver­he­ven heeft, slaagt er met al­le drie de au­to’s wel in om on­der de 7,0 l/100 km (1 op 14,3) te blij­ven.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Wel­lus­tig den­dert de twee­ton­ner uit In­gol­stadt op boch­ten af. Bij al­le drie de test­au­to’s kun je met een druk op de knop de rij­dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen be­ïn­vloe­den. Maar ook al se­lec­teer je de spor­tief­ste af­stem­ming, de BMW en de VW zul­len zich nooit ont­pop­pen als plank­har­de sla­lom­tij­gers. De Au­di on­der­gaat nog de groot­ste ka­rak­ter­ver­an­de­ring als de be­stuur­der de Dri­ve Se­lect-knop via het on­der­ste tou­chs­creen in de meest ex­tre­me stand zet. Het onderstel wordt stug­ger, de rem­men krij­gen de hit­sig­heid van een jon­ge reu die de geur van een loops teef­je op­snuift, en de be­stu­ring wordt mes­scherp. Wel­lus­tig den­dert de twee­ton­ner uit In­gol­stadt op boch­ten af en als de be­stuur­der een beet­je zijn best doet, kan hij de au­to met het gas­pe­daal be­stu­ren, door de ach­ter­kant licht te la­ten uit­bre­ken. Voor­waar­de hier­bij is wel dat de au­to over het sport­dif­fe­ren­ti­eel en de dy­na­mi­sche vier­wiel­be­stu­ring be­schikt. Iets min­der wild, maar nau­we­lijks lang­za­mer stort de BMW zich op het test­par­cours. Dat is voor­al te dan­ken aan de fijn­ge­voe­li­ge be­stu­ring en de uit­ste­ken­de trac­tie. Daar­mee dis­tan­ti­eert de 6-se­rie zich ook van de Ar­te­on, voor­al tij­dens het sla­lom­par­cours tus­sen de py­lon­nen. De gro­te Volks­wa­gen wordt dan ook als

De BMW en de Volks­wa­gen zul­len zich nooit ont­pop­pen als plank­har­de sla­lom­tij­gers.

laat­ste af­ge­vlagd, wat ove­ri­gens niet wil zeg­gen dat het on­der ex­tre­me om­stan­dig­he­den een slo­me dui­ke­laar is.

MILIEU/KOS­TEN

Voor de ge­tes­te Au­di be­taal je meer dan 100.000 eu­ro. In de ge­tes­te uit­voe­ring gaat de Au­di door de grens van één ton heen. De BMW blijft er net on­der, ter­wijl de Volks­wa­gen niet eens in de buurt komt. Door zijn la­ge­re prijs scoort de Ar­te­on ook stuk­ken be­ter op het ge­bied van af­schrij­ving en ver­ze­ke­ring, bo­ven­dien schudt de be­las­ting­dienst je dui­de­lijk min­der mrb uit je zak­ken. Dat de Au­di de zui­nig­ste is, mag niet ba­ten; hij ein­digt op de der­de plaats. Dat de BMW niet als laat­ste ein­digt, heeft hij puur te dan­ken aan zijn la­ge­re aan­schaf­prijs.

BMW 630d xDri­ve Gran Tu­ris­mo Volks­wa­gen Ar­te­on 2.0 TDI 4Mo­ti­on

HIGHTECH BEAUTY

Fu­tu­ris­ti­sche sfeer: de gro­te scher­men en de glan­zen­de op­per­vlak­ken zet­ten de toon in het A7-in­te­ri­eur. Hoe­wel de A7 dui­de­lijk over­helt, kan hij zeer ho­ge bocht­snel­he­den aan. In de A7 vind je nau­we­lijks nog tra­di­ti­o­ne­le scha­ke­laars, ook niet voor de ver­lich­ting. Voor de com­for­ta­be­le sport­stoe­len brengt de dea­ler 889 eu­ro in re­ke­ning. Stan­daard bij het S Li­ne­pak­ket (5741 eu­ro).

IN­DRUK­WEK­KEND EVENWICHTIG

De sleu­tel met display is stan­daard, wil je de au­to er ook mee kun­nen par­ke­ren, dan geldt een meer­prijs van 545 eu­ro. Zee­ën van ruimte op de com­for­ta­be­le ach­ter­bank van de BMW. Ook in snel­le boch­ten is de BMW de rust zel­ve. In de BMW ge­niet je van een pri­ma zicht rond­om, veel op­berg­mo­ge­lijk­he­den en een in­tu­ï­tief iDri­ve-sys­teem.

PO­TEN­TE UNDERDOG

Eén li­ter en twee ci­lin­ders min­der dan de con­cur­ren­tie. Toch le­vert de Volks­wa­gen in­druk­wek­ken­de pres­ta­ties. De 7-traps DSG­trans­mis­sie en de adap­tie­ve on­der­stel­re­ge­ling zijn stan­daard bij de top­ver­sies van de Ar­te­on. Licht­voe­tig, sterk en vei­lig; ook als dik­ke die­sel biedt de Ar­te­on veel rij­ple­zier. Groe­ten uit de Pas­sat. Het in­te­ri­eur is min­der hightech en ver­fijnd dan bij de con­cur­ren­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.