Com­pac­te hatch­backs met drie­ci­lin­der

Opel Astra, Volks­wa­gen Golf

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Bart Smak­man • Fo­to’s: Da­nie­la Loof

Wie een au­to met die­sel­mo­tor koopt, heeft daar­voor goe­de re­de­nen. De mo­tor springt ef­fi­ci­ënt met brand­stof om en zorgt voor pret­ti­ge rij­ei­gen­schap­pen. Toch is de toe­komst van de die­sel­mo­tor on­ze­ker en krabt de au­to­k­o­per zich wel twee keer ach­ter de oren voor­dat hij of zij een die­sel­au­to koopt. Uit­wij­ken naar een hy­bri­de met of zon­der stek­ker is voor de door­snee be­stuur­der mis­schien nog een stap te ver. Wel­licht kan een klei­ne ben­zi­ne­mo­tor met tur­bo uit­komst bie­den. Om dat in de prak­tijk te on­der­vin­den, ha­len we een Opel Astra en een Volks­wa­gen Golf met drie ci­lin­ders van stal.

IN-/EX­TE­RI­EUR

De hightech Golf is een frac­tie rui­mer dan de Astra. De Astra en de Golf bie­den al­le­bei meer dan vol­doen­de bin­nen­ruim­te. Dat be­te­kent dat vier vol­was­se­nen zon­der schou­der­wrij­ven of knie­wor­ste­len kun­nen plaats­ne­men in bei­de au­to’s. Met de rug­leu­ning in stel­ling ont­lo­pen de ba­ga­ge­ruim­tes el­kaar ook wei­nig: met een in­houd van 380 li­ter huis­vest de Volks­wa­gen slechts 10 li­ter meer. Zijn leu­ning is in twee de­len neer­klap­baar. In de Opel kun je 199 eu­ro bij­be­ta­len voor een deel­ba­re ach­ter­bank in drie­ën. Hoe­wel de ver­schil­len in ruimte en be­we­gings­vrij­heid klein zijn, wint de Golf het eer­ste hoofd­stuk toch met een for­se voor­sprong. Dat heeft hij te dan­ken aan zijn uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting. Sys­te­men zo­als een nood­re­mas­sis­tent met voet­gan­gers­her­ken­ning, een waar­schu­wings­sys­teem voor ver­keer van op­zij of een au­to­no­me fi­leas­sis­tent zijn al­leen voor de Golf le­ver­baar. Bij het sa­men­stel­len van de Opel ben je na de LED Ma­trix-ver­lich­ting en het Opel Eye-as­sis­ten­tie­pak­ket met daar­in een spoor­as­sis­tent, ver­keers­bord­her­ken­ning en een nood­rem­sys­teem voor in de stad wel uit­ge­vinkt. Wat ook bij­draagt aan het ho­ge pun­ten­to­taal van de Volks­wa­gen, is de werk­plek met fij­ne be­die­ning en mooie af­wer­king.

COMFORT

Bei­de hatch­backs heb­ben com­for­ta­be­le stoe­len en een tor­sie-as. Zo­wel de Volks­wa­gen Golf 1.0 TSI als de Opel Astra is voor­zien van een tor­sie-as. Volks­wa­gen le­vert krach­ti­ger va­ri­an­ten van de Golf wel met on­af­han­ke­lij­ke mul­ti­l­ink-op­han­ging ach­ter, maar niet de 1.0 TSI. Dat heeft ge­vol­gen voor het comfort. In ver­ge­lij­king met de duur­de­re mo­del­len is de Golf in de test straf­fer ge­veerd en strijkt hij on­ef­fen­he­den min­der mak­ke­lijk glad. Toch is de Golf met tor­sie-as nog al­tijd iets com­for­ta­be­ler ge­veerd dan de Opel Astra. Diens har­de onderstel zorgt

voor meer on­rust in de ca­bi­ne, ook op de snel­weg. Op gol­vend as­falt wor­den de in­zit­ten­den van de Opel even­eens meer door el­kaar ge­hus­seld. Over de (op­ti­o­ne­le) stoe­len in de test­au­to’s niets dan lof. Zo­wel de er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len in de Astra als de com­fort­stoe­len in de Golf (on­der­deel van de Com­fort­line-uit­voe­ring), bie­den een fij­ne pas­vorm en on­der­steu­nen je li­chaam goed tij­dens lan­ge au­to­rit­ten.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De Astra is het zui­nigst. De Golf loopt het soe­pelst. Bij bei­de test­au­to’s wordt uit een ci­lin­der­in­houd van slechts 1,0 li­ter vol­doen­de ver­mo­gen en kop­pel op­ge­trom­meld om ze pri­ma pres­ta­ties te be­zor­gen. Het re­la­tief la­ge ge­wicht van bei­de au­to’s is ook be­vor­der­lijk. Zo kan het dat de Golf 1.0 TSI in 9,8 se­con­den van­uit stil­stand naar au­to­weg­snel­heid ac­ce­le-

De stoe­len in bei­de test­au­to’s bie­den een fij­ne pas­vorm en on­der­steu­nen je li­chaam goed.

reert. Zijn ge­duch­te con­cur­rent is niet veel lang­za­mer en doet 10,6 se­con­den over de stan­daard­sprint. Bij ho­ge­re snel­he­den druk­ken de lan­ge­re over­bren­gings­ver­hou­din­gen van de hand­ge­scha­kel­de vijf­bak in de Astra het tem­pe­ra­ment de kop in. Volks­wa­gen kiest er­voor om de 1.0 TSI met 110 pk te voor­zien van een hand­bak met zes ver­snel­lin­gen. He­laas is de­ze aan­drijf­lijn niet voor­han­den voor de ver­ge­lij­ken­de test, de 2500 eu­ro duur­de­re ver­sie met ze­ven­straps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling wel. De DSG-trans­mis­sie scha­kelt snel en schok­vrij. De bij­ko­men­de kos­ten ne­men we ver­der­op mee in het kos­ten­hoofd­stuk. Hoe zit het met het ver­bruik van de mi­ni­mo­to­ren? Om dat uit te vo­ge­len, rij­den we een tes­t­rou­te die voor een der­de uit stads­ver­keer, een der­de pro­vin­ci­a­le wegen en een der­de snel­weg be­staat. Na af­loop no­te­ren we een keu­rig prak­tijk­ver­bruik van 6,2 l/100 (1 op 16,1) voor de Astra. De be­dui­dend min­der tril­len­de TSI in de Golf is met 6,4 l/100 km (1 op 15,6) een frac­tie dor­sti­ger. Als we het ui­ter­ste van de drie­ci­lin­ders vra­gen, schiet het ver­bruik om­hoog naar 15,7 li­ter voor de Opel en 14,6 li­ter voor de Volks­wa­gen. Uit­schie­ters naar be­ne­den zijn er ook: op z’n zui­nigst ver­bruikt de Astra 5,6 li­ter per 100 ki­lo­me­ter (1 op 17,9) en de Golf 5,3 li­ter (1 op 18,9).

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

De Golf is be­ter in hard rij­den en hard rem­men. Je hoeft niet be­la­che­lijk snel door de bocht te gaan om te mer­ken dat bei­de hatch­backs aan de lich­te kant zijn. De Golf is nog 80 ki­lo lich­ter dan de Astra en dat draagt er­aan bij dat hij bij­na een se­con­de snel­ler is op on­ze test­baan. De Volks­wa­gen dankt zijn wend­baar­heid ook aan de grip­gra­ge Dun­lop Sport Maxx-ban­den. De ge­tes­te Opel staat op

We no­te­ren een keu­rig prak­tijk­ver­bruik van 1 op 16,1 voor de Astra en 1 op 15,6 voor de Golf.

all­round Mi­che­lin-ban­den die niet zijn toe­ge­spitst op spor­tief rij­den. Dat ver­klaart waar­om de ban­den om grip ver­le­gen zit­ten bij het ver­la­ten van een krap­pe bocht en de Astra eer­der gaat on­der­stu­ren. Dat doet ech­ter geen af­breuk aan de pret­tig di­rec­te be­stu­ring en het spor­tief ge­veer­de onderstel. Al met al rijdt de Astra bij­na net zo lek­ker als de Golf. Dat er toch een be­hoor­lijk pun­ten­ver­schil ont­staat, komt voor­al door de be­te­re rem­pres­ta­ties van de Volks­wa­gen.

MILIEU/KOS­TEN

De ge­tes­te Golf is 5612 eu­ro duurder dan de Astra. Niet al­leen ver­bruikt een die­sel­mo­tor min­der brand­stof, die brand­stof is nog voor­de­li­ger ook. Dat is dub­bel winst. Daar staat te­gen­over dat je voor een die­sel­au­to veel meer we­gen­be­las­ting be­taalt en dat een hatch­back met een die­sel­mo­tor duurder in aan­schaf is dan een ben­zi­ne­ver­sie. Bij een nieu­we Golf scheelt het on­ge­veer 4000 eu­ro, bij de Astra ben je 3000 eu­ro duurder uit. Dat brengt ons bij de prij­zen van de test­au­to’s. Bij Opel be­taal je 20.999 eu­ro voor het in­stap­mo­del van de 1.0 Tur­bo, die je ver­vol­gens niet kunt aan­kle­den met meer luxe of tech­niek. De ge­tes­te On­li­ne Edi­ti­on (23.499 eu­ro) met het 7-inch tou­chs­creen, crui­se­con­trol en de OnStar-hulp­dienst biedt wel de mo­ge­lijk­heid om de er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len en mooie wie­len aan te vin­ken. Dat brengt de to­taal­prijs op 24.697 eu­ro. De ge­tes­te Golf is een stuk duurder, wat voor een groot deel is te­rug te voe­ren op de DSG-trans­mis­sie (2500 eu­ro) die Volks­wa­gen le­vert in com­bi­na­tie met de Com­fort­line-uit­voe­ring (van­af 26.790 eu­ro). Tel daar de 17-inch wie­len bij op en je hebt een au­to van 30.309 eu­ro. Wat be­treft vas­te kos­ten en ga­ran­tie­voor­waar­den ko­men de Astra en de Golf be­hoor­lijk over­een. Bei­de mer­ken ge­ven 2 jaar ga­ran­tie op de tech­niek en 12 jaar op door­roes­ten. De rest­waar­de na 4 jaar schom­melt rond de 55 pro­cent en aan­ge­zien bei­de au­to’s een leeg­ge­wicht heb­ben van iets meer dan 1151 ki­lo, be­taal je per kwar­taal 153 eu­ro aan we­gen­be­las­ting.

Voor in de Astra heb je veel ruimte. Je kijkt naar een strak vorm­ge­ge­ven dash­board dat iets min­der chic is dan dat van de Golf.

Het straf­fe onderstel is be­vor­der­lijk voor de bocht­kun­sten.

Vas­te prik voor de Opel- koper: er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len aan­vin­ken.

Het aan­bod vei­lig­heids­sys­te­men is min­der ri­ant dan bij de Golf.

De Golf biedt veel ruimte en een bij­na per­fec­te zit­po­si­tie. De af­wer­king en de ma­te­ri­a­len zijn de­ge­lijk.

De 80 ki­lo lich­te­re Volks­wa­gen gaat nog mak­ke­lij­ker door boch­ten dan de Opel.

Voor de Golf is een veel­voud aan sys­te­men le­ver­baar.

Lo­gisch: com­fort­stoe­len in de Com­fort­line-uit­voe­ring.

De snel en soe­pel scha­ke­len­de DSG­trans­mis­sie kost 2500 eu­ro.

AL­LE WAAR IS NAAR ZIJN GELD DE VIS WORDT DUUR BETAALD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.