Com­pac­te suv's met die­sel­mo­tor

Au­di Q3, BMW X2, Seat Ate­ca

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mi­chael God­de, Gert Weg­man · Fo­to’s: Zbig­niew Ma­zar, Aleks­an­der Perko­vic

BMW deed het eer­der al met de X6 en de X4: een min of meer spor­tief equi­va­lent uit­bren­gen van een be­staan­de suv. De eer­ste X6, de cou­pé-achtige broer van de X5, werd aan­van­ke­lijk be­schimpt om zijn nog­al bi­zar­re lij­nen­spel. Des­on­danks groei­de hij uit tot een groot suc­ces. Niet zo gek dat BMW in 2014 het­zelf­de re­cept volg­de met de X4, die naast de X3 in het pro­gram­ma kwam. En nu is het de beurt aan de X2, het spor­tie­ve broer­tje van de X1. Bij de jong­ste loot aan zijn X-struik koos BMW voor een an­de­re vor­men­taal dan bij de X4 en X6. De X2 kreeg niet de cou­pé­lij­nen en wat ons be­treft is dat maar goed ook. Bij de X2 koos BMW wel­is­waar voor iets schui­ne­re C-stij­len dan de X1 ken­merkt, maar daar­mee oogt de nieuw­ko­mer meer als een mo­der­ne hatch­back dan als een cou­pé. Ver­der is de X2 dui­de­lijk la­ger dan de X1 en heeft-ie min­der bo­dem­spe­ling, wat voor een la­ger zwaar­te­punt zorgt. Dat be­looft veel goeds voor de rij­ei­gen­schap­pen en tij­dens on­ze eer­ste ken­nis­ma­king met de X2 in Au­toRe­view num­mer 4, wer­den we daar­in al­ler­minst te­leur- ge­steld. Maar wordt de X2 daar­door niet te veel een com­pro­mis? Blij­ven er ge­noeg prak­ti­sche suv-ei­gen­schap­pen over? Op die vraag ge­ven we ant­woord in de­ze ver­ge­lij­ken­de test, waar­in de X2 xDri­ve20d het op­neemt de Au­di Q3 2.0 TDI quat­tro en de Seat Ate­ca 2.0 TDI 4Dri­ve.

IN-/EX­TE­RI­EUR

Voor­al met zijn maxi­ma­le ba­ga­ge­ca­pa­ci­teit geeft de Ate­ca de con­cur­ren­tie er­van langs. Ver­ge­le­ken met de X1 biedt de X2 zo­wel voor­als ach­ter­in 6 cen­ti­me­ter min­der hoof­druim­te. Op de Au­di Q3 en voor­al de Seat Ate­ca moet de X2 ook de no­di­ge cen­ti­me­ters toe­ge­ven. Niet al­leen in de hoog­te, maar ook in de breed­te. Voor­al de ach­ter­pas­sa­giers zit­ten dich­ter op el­kaar in de BMW dan in de Au­di en de Seat. Over de been­ruim­te heb­ben de bank­zit­ters in de X2 dan weer niets te kla­gen. Die is pri­ma voor el­kaar en zelfs be­ter dan in de Q3. Maar aan de zee­ën van ruimte die de Ate­ca biedt, kan het Duit­se kop­pel niet tip­pen. Zo­wel voor men­sen als spul­len biedt de Seat de mees­te plaats. Voor­al met zijn maxi­ma­le ba­ga­ge-

ca­pa­ci­teit geeft de Ate­ca de con­cur­ren­tie er­van langs. Als je de ach­ter­ste zit­plaat­sen op­of­fert, kun je in de Ate­ca 1579 li­ter aan spul­len mee­ne­men. De Q3 en de X2 blij­ven daar ruim 200 li­ter bij ach­ter. Zo zie je maar hoe­veel li­ters een paar ex­tra cen­ti­me­ters in de hoog­te en de breed­te kun­nen op­le­ve­ren. Ge­luk­kig kan de BMW zijn ge­brek aan in­houd deels com­pen­se­ren met wat ex­tra flexi­bi­li­teit. Zo laat de ach­ter­bank zich in drie de­len om­klap­pen en kun je te­gen een meer­prijs van 203 eu­ro een naar vo­ren klap­pen­de bij­rij­ders­stoel be­stel­len. Heel han­dig voor het ver­voer van ex­treem lan­ge spul­len. Des­on­danks kan de X2 de winst van dit eer­ste hoofd­stuk op zijn buik schrij­ven. Die gaat glans­rijk naar de Ate­ca, niet al­leen om­dat hij ver­re­weg de ruim­ste is, maar ook om­dat hij het hoog­ste laad­ver­mo­gen, het hoog­ste ca­ra­van­ge­wicht en een ri­an­te vei­lig­heids­uit­rus­ting heeft. Voor­al op dat laat­ste punt moet de in­mid­dels ze­ven jaar ou­de Q3 ver­stek la­ten gaan. Di­ver­se sys­te­men die bij de mo­der­ne con­cur­ren­tie op de op­tie­lijst staan, zoek je bij de Au­di te­ver­geefs.

COMFORT

In de X2 is el­ke kie­zel in het weg­dek voel­baar. In het com­for­t­hoofd­stuk her­pakt de Au­di zich, in elk ge­val als we naar het veer­com­fort kij­ken. De test­au­to is voor­zien van Dri­ve Se­lect (280 eu­ro) met de stan­den comfort, au­to, dy­na­mic en ef­fi­ci­en­cy, bo­ven­dien zijn er adap­tie­ve schok­dem­pers (1372 eu­ro) aan boord. Daar­mee biedt hij het bes­te veer­com­fort van dit test­trio. De Ate­ca komt wat in de buurt van de Q3, maar is wat al te ste­vig ge­dempt. Bij ho­ge­re snel­he­den en met vol­le be­la­ding wordt dit ef­fect min­der, maar het ver­dwijnt nooit he­le­maal. Aan het veer­com­fort van de X2 met M Sport­on­der­stel (363 eu­ro, zon­der adap­tie­ve dem­pers) hoe­ven we wei­nig woor­den vuil te ma­ken. Het is na­me­lijk nau­we­lijks aan­we­zig. Door de ex­treem straf­fe af­stem­ming is el­ke kie­zel in het weg­dek voel­baar, en scheef lig­gen­de klin­kers, spoor­weg­over­gan­gen en put­dek­sels zor­gen voor een ste­vi­ge af­ram­me­ling van de in­zit­ten­den. In dit hoofd­stuk gaat de X2 dan ook een on­ver­mij­de­lij­ke ne­der­laag

te­ge­moet. Ook de goe­de stoe­len, de uit­ste­ken­de er­go­no­mie en het la­ge ge­luids­ni­veau kun­nen dit niet ver­hin­de­ren. Voor de winst in dit hoofd­stuk zijn de Au­di en de Seat in een nek-aan-nek­ra­ce ver­wik­keld. Zo maakt de Ate­ca zijn ach­ter­stand op het ge­bied van veer­com­fort goed met zijn be­te­re zit­com­fort ach­ter­in. En ook al is de die­sel­mo­tor op de ach­ter­grond al­tijd hoor­baar, de al­ge­he­le ge­luids­be­le­ving is aan­ge­naam. Last but not least: de Seat heeft stan­daard een au­to­ma­ti­sche air­con­di­ti­o­ning met twee kli­maat­zo­nes. Bij de Q3 is dit een op­tie van 863 eu­ro. Zo wordt de Au­di vlak voor de streep ge­klopt, met een ver­schil van slechts 3 pun­ten.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

Voor­al de Seat-bak re­a­geert af en toe nog­al hec­tisch op een ste­vi­ge rij­stijl. Al­le drie de test­au­to’s be­schik­ken over een twee­li­ter tur­bo­die­sel­mo­tor met SCR-ka­ta­ly­sa­tor en AdBlue-in­spui­ting. Hier­door is de uit­stoot van stik­stof­oxi­den vrij­wel vol­le­dig ver­dwe­nen. Met ver­mo­gens van 185 (Au­di) tot 190 pk (BMW en Seat) zor­gen de motoren voor uit­ste­ken­de pres­ta­ties. Door zijn iets la­ge­re ver­mo­gen en kop­pel (380 vs. 400 Nm) is de Au­di iets min­der snel dan de con­cur­ren­tie. Niet­te­min heeft de Q3 maar een klei­ne 8 se­con­den no­dig voor de hon­derd­sprint. De BMW (7,6 s) en de Seat (7,4 s) dui­ken daar dui­de­lijk on­der. Nog niet zo lang ge­le­den wa­ren dat re­gel­rech­te GTI-waar­den. Rich­ting top­snel­heid krijgt de Seat last van zijn gro­te­re hoog­te: bij 212 km/h gaat het licht uit, de Au­di komt tot 219 km/h en de BMW gaat daar nog licht­jes over­heen (221 km/h). Leuk voor aan de bor­rel­ta­fel, maar in de prak­tijk zijn de­ze ver­schil­len nau­we­lijks in­te­res­sant. Waar de X2-mo­tor ook in zijn toe­ren­be­reik zit, hij heeft al­tijd ruim­schoots vol­doen­de po­wer pa­raat. Bo­ven­dien komt die mooi ge­lijk­ma­tig vrij, zon­der on­rus­ti­ge pie­ken of da­len. Dat is ook te dan­ken aan de goe­de sa­men­wer­king met de fijn af­ge­stem­de acht­traps au­to­maat, die vol­ko­men kreuk­vrij scha­kelt en ra­zend­snel de juis­te over­bren­ging pa­raat heeft. De ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le

kop­pe­ling van de Au­di en de Seat ha­len dit ni­veau niet. Voor­al de Seat-bak re­a­geert af en toe nog­al hec­tisch op een ste­vi­ge rij­stijl. De vol­gen­de as­pec­ten waar­mee de aan­drijf­lijn van de BMW pun­ten pakt, zijn het gun­sti­ge ver­bruik en zijn fraaie draai-ei­gen­schap­pen. Ge­mid­deld neemt de mo­tor genoegen met slechts 6,3 l/100 km (1 op 15,9), toch klinkt hij als­of hij hier­mee ont­zet­tend in zijn nop­jes is. Hoe­wel de motoren in de Au­di en de Seat een flin­ke slok meer lus­ten, klin­ken ze niet als­of ze daar heel vro­lijk van wor­den.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Op een boch­tig par­cours ge­draagt de Seat zich als een vechtstier in de are­na: ner­veus. Op het test­par­cours heeft de BMW X2 maar een paar me­ter no­dig om te to­nen dat hij de baas is. Vol­le­dig neu­traal en vrij­wel zon­der over­hel­len raf­felt hij het com­ple­te as­sor­ti­ment aan boch­ten af. Hier­bij werkt de op­ti­o­ne­le sport­be­stu­ring (267 eu­ro) ui­terst pre­cies en met veel ge­voel. Wie door het ze­ke­re ge­voel met te ho­ge snel­heid de bocht in­stuurt, wordt door sub­tiel on­der­stuur tot de orde ge­roe­pen. Plot­se­lin­ge last­wis­sels gaan ge­paard met een pri­ma be­heers­ba­re be­we­ging van de ach­ter­kant. Als we puur naar de ron­de­tij­den kij­ken, dan kan de Au­di Q3 de X2 heel aar­dig bij­hou­den. Maar op de rij­ple­zier­me­ter ein­digt de Au­di met een for­se ach­ter­stand. De­bet daar­aan zijn de vrij in­di­rec­te be­stu­ring, het ster­ke­re over­hel­len in boch­ten en de veel dui­de­lij­ker nei­ging tot on­der­stuur. Van dat laat­ste heeft de Seat nog meer last. Ver­der ge­draagt de Ate­ca zich op een boch­tig par­cours nog­al ner­veus, een beet­je als een vechtstier die de are­na wordt in­ge­stuurd. Bij het zien van de bloed­dor­stig brul­len­de me­nig­te en het par­man­ti­ge man­ne­tje met ro­de doek en spies be­seft hij maar al te goed dat de­ze om­ge­ving waar­schijn­lijk niet goed is voor zijn ge­zond­heid. Ge­luk­kig loopt het met de Ate­ca op ons test­cir­cuit een stuk min­der slecht af dan met de ge­mid­del­de vechtstier. Maar door het ster­ke over­hel­len en de wat wol­li­ge be­stu­ring krijg je het ge­voel dat het wel héél hard gaat. Kijk je ver­vol­gens naar de ron­de­tijd, dan gaapt er en gat van 3 se­con­den met de X2. De BMW blijkt niet al­leen heel snel voor­uit te wil­len. Zo no­dig staat hij ook weer heel snel stil. Met kou­de rem­men be­draagt de rem­weg van­af 100 km/h een keu­ri­ge 34,5 me­ter, met war­me rem­men is dat zelfs maar 33,3 me­ter. Ook de Seat zet hier mooie waar­den neer. Met kou­de rem­men komt hij even snel tot stil­stand als de BMW, met war­me rem­men is dat 34,7 me­ter. Met kou­de rem­men heeft de Au­di 1,5 me­ter meer no­dig dan zijn te­gen­stre­vers, wan­neer het rem­sys­teem flink is op­ge­warmd, zit hij met 34,3 me­ter tus­sen de X2 en de Ate­ca in.

MILIEU/KOS­TEN

X2 rij­den is een prij­zi­ge hob­by, al val­len de brand­stof­kos­ten mee. In dit hoofd­stuk pakt de Seat over­tui­gend de winst. Op bij­na al­le fron­ten is hij voor­de­li­ger dan de con­cur­ren­tie, bo­ven­dien heeft hij ver­re­weg het meest ri­an­te ga­ran­tie­pak­ket. Voor­al zijn vier­ja­ri­ge ga­ran­tie op de tech­niek springt er­uit. Ver­ras­send ge­noeg scoort de dy­na­mi­sche en du­re BMW met de laag­ste brand­stof­kos­ten, maar ver­der is X2 rij­den een prij­zi­ge hob­by. De Au­di-rij­der is iets min­der duur uit. Met zijn aan­schaf­prijs zit de Q3 tus­sen de an­de­re twee in, maar hij ver­toont wel weer de groot­ste die­sel­dorst.

Aan de zee­ën van ruimte die de Ate­ca biedt, kan het Duit­se kop­pel niet tip­pen.

CONCLUSIE

Zel­den ein­di­gen au­to’s zo dicht ach­ter el­kaar als de Seat Ate­ca en de BMW X2 in de­ze test. Slechts 11 pun­ten lig­gen er tus­sen dit twee­tal, maar te­ge­lij­ker­tijd is er een we­reld van ver­schil. De BMW is één brok dy­na­miek; dat straalt hij uit met zijn re­la­tief la­ge car­ros­se­rie, zijn agres­sie­ve neus en zijn be­schei­den bo­dem­vrij­heid. Dat dit geen ui­ter­lij­ke schijn is, heb­ben we er­va­ren op het test­cir­cuit, maar ook op de snel­weg, al is de Seat hem te snel af op de hon­derd­sprint. On­der al­le om­stan­dig­he­den biedt de X2 zijn be­stuur­der een over­do­sis rij­ple­zier. De pas­sa­giers ko­men er een stuk be­kaai­der van­af; zo­wel wat ruimte als wat veer­com­fort be­treft. Zon­der sport­on­der­stel zou de X2 waar­schijn­lijk nog al­tijd lek­ker spor­tief rij­den en zou er mo­ge­lijk wél spra­ke zijn van enig veer­com­fort. Des­on­danks kaapt de BMW de winst voor de neus van de Seat van­daan. De re­la­tief be­taal­ba­re Ate­ca vin­den we ech­ter de fijnste all­roun­der van het stel. Op het ge­bied van dy­na­miek moet hij fors toe­ge­ven op de X2, maar voor de ge­mid­del­de suv-rij­der is de Ate­ca een fij­ne au­to, met een uit­ge­brei­de uit­rus­ting. De Au­di Q3 ten slot­te, is in­ge­haald door de tijd. Comfort en af­wer­king zijn z’n sterk­ste pun­ten, maar dat is niet meer ge­noeg om de con­cur­ren­tie de baas te kun­nen.

Als we puur naar de ron­de­tij­den kij­ken, dan kan de Au­di Q3 de X2 aar­dig bij­hou­den.

Seat Ate­ca 2.0 TDI 4Dri­ve Au­di Q3 2.0 TDI quat­tro

Met zijn draai­cir­kel van 12 me­ter is de Au­di Q3 niet de ide­a­le stads­au­to.

Met het Dri­ve Se­lect-sys­teem be­dien je ook de adap­tie­ve schok­dem­pers.

Strak, uit­ste­kend af­ge­werkt dash­board, maar de be­die­ning is hier en daar wat ge­da­teerd.

De stan­daard sport­stoe­len bie­den vol­op comfort en zij­de­ling­se steun.

De klei­ne ach­ter­ruit en de bre­de C-stij­len be­lem­me­ren in de BMW het zicht naar ach­te­ren.

Op het touch­pad van de iDri­ve- knop kun je ook ‘ge­schre­ven’ tekst­com­man­do’s ge­ven.

De uit­ste­ken­de er­go­no­mie en de ge­bruiks­vrien­de­lij­ke be­die­ning zor­gen in de X2 voor een fij­ne werk­plek.

Dui­de­lijk min­der hoof­druim­te dan bij de con­cur­ren­tie. De been­ruim­te is daar­en­te­gen pri­ma voor el­kaar.

De rui­me Seat biedt een uit­ste­kend comfort op lan­ge af­stan­den.

Draai­knop voor de di­ver­se rij­stan­den (stan­daard op de Xcel­len­ce).

So­ber dash­board met een hoog plas­tic­ge­hal­te, maar de er­go­no­mie is uit­ste­kend.

Ver­re­weg de groot­ste kof­fer­ruim­te in dit ver­ge­lijk vind je in de Seat. Dank­zij de la­ge drem­pel til je je geen breuk.

IN­GE­HAALD FIJ­NE ALL­ROUN­DER KEI­HAR­DE SPORTIEVELING

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.