Snel­le suv’s

BMW X5, Mer­ce­des GLE, Por­sche Cay­en­ne, Volvo XC90

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Aleks­an­der Perko­vic

Por­sche heeft zijn voort­be­staan te dan­ken aan de Cay­en­ne. Sinds de au­to in 2002 werd ge­ïn­tro­du­ceerd, sluist hij zo­veel geld naar de spaar­kas van Por­sche, dat de ont­wik­ke­ling van zo­wel de 997, de 991 als de bin­nen­kort te ver­schij­nen 992 be­kos­tigd kon wor­den. Van de eer­ste twee ge­ne­ra­ties van de Cay­en­ne heeft Por­sche 770.000 exem­pla­ren ge­bouwd. En nu ar­ri­veert de der­de ge­ne­ra­tie op on­ze test­baan. De au­to heeft de zwa­re taak het suc­ces van zijn twee voor­gan­gers op z’n minst te eve­na­ren. Een he­le kluif, en niet al­leen door­dat de full­si­ze suv door het steeds lui­der klin­ken­de mi­li­eu­vraag­stuk wel een beet­je uit­ge­speeld lijkt te zijn. De Cay­en­ne moet bo­ven­dien op­bok­sen te­gen ver­schil­len­de ij­zer­ster­ke con­cur­ren­ten, waar­van voor­al de Volvo XC90 van zich laat spre­ken. In de­ze ver­ge­lij­ken­de test zet­ten we de in­stap­ver­sie van de Por­sche Cay­en­ne te­gen­over de Volvo XC90 T6 AWD, de BMW X5 xDri­ve35i en de Mer­ce­des GLE 400 4Ma­tic. Wel­ke au­to neemt het voor­touw?

IN-/EX­TE­RI­EUR

Een­vou­di­ge be­die­ning, ri­an­te vei­lig­heids­uit­rus­ting en heel veel ruimte in de Por­sche Cay­en­ne. Het in­te­ri­eur van de nieu­we Por­sche Cay­en­ne is er zien­der­ogen op voor­uit­ge­gaan. Het dash­boar­d­ont­werp is ver­fris­send een­vou­dig en heeft veel min­der knoppen dan dat van het vo­ri­ge mo­del. De be­die­ning is een stuk min­der ver­war­rend ge­wor­den; aan­ge­vuld door en­ke­le tip­toet­sen rond de keu­ze­hen­del van de au­to­maat, wor­den de mees­te func­ties nu via het gro­te aan­raak­scherm in- en uit­ge­scha­keld. Het kost nog steeds even tijd om er­aan te wen­nen, maar het ge­heel maakt een veel min­der cha­o­ti­sche in­druk dan in het vo­ri­ge mo­del. De voor­uit­gang die Por­sche heeft ge­boekt, wordt voor­al dui­de­lijk wan­neer we kij­ken naar de Volvo. Het gro­te tou­chs­creen in het bij­zon­der ge­slaag­de dash­board van de XC90 roept zelfs na wat lan­ger ge­bruik nog ver­war­ring op. Het iDri­ve-sys­teem van BMW heeft ech­ter ook een lan­ge weg moe­ten be­wan­de­len voor­dat het ein­de­lijk zo in­tu­ï­tief werk­te als in de X5. Aan de vei­lig­heids­uit­rus­ting valt af te le­zen dat de BMW X5 en de Mer­ce­des GLE al een poos­je mee­gaan. Voor­zie­nin­gen waar­mee de Por­sche Cay­en­ne ge­le­verd wordt, zo­als een krui­sings­as­sis­tent of af­slag­waar­schu­wing (waar­bij ra­dar­sen­so­ren let­ten op ach­ter­op­ko­mend ver­keer, maar ook fiet­sers en voet­gan­gers in de ga­ten hou­den) zijn op de­ze au­to’s niet ver­krijg­baar, net zo min als een adap­tie­ve crui­se­con­trol die re­ke­ning houdt met ver­keers­si­tu­a­ties die je ver­der op de rou­te te­gen­komt. Nu gaat het te ver om een ex­tra le­vens­ver­ze­ke­ring af te slui­ten wan­neer je een X5 of een GLE koopt, de ge­mid­del­de ge­zins­au­to kan met zijn vei­lig­heids­uit­rus­ting nog steeds niet in de scha­duw staan van BMW’s en Mer­ce­des’ mas­to­don­ten. De mees­te voor­zie­nin­gen waar wij pun­ten op uit­de­len, zijn wel te be­stel­len, maar de aan­slui­ting met de jon­ge­re con­cur­ren­ten zijn ze op dit ge­bied toch wel kwijt. Ove­ri­gens gooit de Volvo XC90 een schep­je bo­ven op de vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Por­sche, door stan­daard een adap­tie­ve crui­se­con­trol, ver-

keers­bord- en ver­moeid­heids­her­ken­ning en een spoor­as­sis­tent aan boord te heb­ben. Ver­ge­le­ken met zijn voor­gan­ger is de Por­sche Cay­en­ne 7 cen­ti­me­ter lan­ger en een klei­ne 4 cen­ti­me­ter bre­der ge­wor­den. Een merk­ba­re winst, de au­to is bo­ven­ge­mid­deld ruim ge­wor­den, ook al le­vert de test­au­to en­ke­le cen­ti­me­ters hoof­druim­te in door het op­ti­o­ne­le pa­no­ra­ma­dak. Wie op de ach­ter­bank plaats­neemt, zit op­val­lend dicht te­gen het por­tier aan, maar heeft aan been- en voe­ten­ruim­te geen en­kel ge­brek. In de ba­ga­ge­ruim­te van de Por­sche gaan de mees­te kof­fers, tas­sen en klei­ne huis­die­ren mee. Zelfs met de ach­ter­bank in stel­ling, slokt het laad­ruim al 770 li­ter. Met de bank plat delft de Cay­en­ne ech­ter het on­der­spit, dan heb­ben de an­de­re drie au­to’s meer vo­lu­me te bie­den. De Mer­ce­des ver­sjouwt zelfs ruim 2 kuub, en daar is zijn laad­ver­mo­gen op voor­be­reid. Met een maxi­mum toe­laat­baar ge­wicht van 2900 ki­lo is de GLE de vracht­wa­gen van dit ge­zel­schap. De BMW, de Por­sche en de Volvo zet­ten hier een flexi­be­ler in te rich­ten kof­fer­ruim­te te­gen­over, met een (ver­schuif­ba­re) ach­ter­bank die een in drie de­len neer­klap­ba­re rug­leu­ning heeft.

COMFORT

De ver­ras­send com­for­ta­be­le Por­sche moet zijn meer­de­re er­ken­nen in de Mer­ce­des. Zo­als je van een Por­sche mag ver­wach­ten, is de Cay­en­ne na­druk­ke­lijk op spor­ti­vi­teit ge­richt. Toch staat dit het comfort niet in de weg. On­danks de re­la­tief stug­ge ba­sis­af­stem­ming van de op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met adap­tie­ve schok­dem­pers, wor­den zo­wel lan­ge glooi­in­gen als kor­te on­ef­fen­he­den keu­rig glad­ge­stre­ken. En dat ter­wijl de test­au­to op 21-inch wie­len staat. Al­leen de Mer­ce­des weet de Cay­en­ne te over­tref­fen op comfort. De op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met adap­tie­ve dem­pers waar­op de GLE staat, vangt de op- en neer­waart­se be­we­gin­gen van de wie­len nog soe­pe­ler op. Voor­al op een slecht on­der­hou­den B-weg is het ver­schil met de Cay­en­ne goed te mer­ken. De BMW laat zich van zijn soe­pel­ste kant zien wan­neer de aan­sla­gen op het onderstel wat min­der zwaar zijn. Voor heeft de X5 schroef­ve­ren, ach­ter wordt te­gen meer­prijs lucht­ve­ring met ni­veau­re­ge­ling ge­le­verd. Zo­dra we de BMW de kas­sei­en op­stu­ren, merk je dat de car­ros­se­rie veel meer in

Al­leen wan­neer je flink over de schreef gaat, laat de Mer­ce­des zich ver­lei­den tot enig on­der­stuur.

be­we­ging is dan die van zijn twee Duit­se con­cur­ren­ten. De Volvo XC90 wordt pas echt com­for­ta­bel wan­neer je hem zwaar be­laadt. De lucht­ve­ring (ook bij Volvo op­ti­o­neel) heeft moei­te een op­een­vol­ging van on­ef­fen­he­den te ver­wer­ken. Zo­dra er meer­de­re men­sen zijn in­ge­stapt, is dit pro­bleem de we­reld uit.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De BMW is snel én zui­nig – net zo­als de Por­sche. Om de spor­tie­ve be­lof­te waar te ma­ken, be­schikt el­ke Por­sche over een pas­sen­de mo­tor. De ba­sis­ver­sie van de Cay­en­ne heeft een nieuw ont­wik­kel­de drie­li­ter V6. Met een ver­mo­gen van 340 pk komt de au­to krach­tig van zijn plek, zon­der dat de in­zit­ten­den ver­moeid wor­den door een over­ma­ti­ge ge­luids­pro­duc­tie. In 5,5 se­con­den wordt de hon­derd be­reikt, de Cay­en­ne heeft 21,3 tel­len no­dig om de 200 km/h aan te tik­ken – veel eer­der dan de drie an­de­re test­au­to’s. De acht­traps au­to­maat doet daar­bij snel en zon­der hin­der­lij­ke schok­ken zijn werk, ook al re­a­geert hij wat ner­veus op de be­we­gin­gen van het gas­pe­daal. Soms scha­kelt hij zon­der eni­ge nood­zaak van ver­snel­ling, met 450 new­ton­me­ter heeft de V6-mo­tor im­mers kop­pel in over­vloed. Na de Por­sche staat de Mer­ce­des op de twee­de ver­mo­gens­plaats. Zijn V6 met twee tur­bo’s le­vert 333 pk en be­zorgt de GLE een zil­ve­ren me­dail­le op pres­ta­tie­ge­bied. Voor de stan­daard­sprint heeft de au­to 5,9 se­con­den no­dig, tot 200 km/h legt hij 2 se­con­den toe op de Por­sche. Daar staat een top­snel­heid van 247 km/h te­gen­over, waar­mee de GLE op dit on­der­deel de mees­te pun­ten ver­za­melt. De zes­ci­lin­der lijn­mo­tor van de BMW schopt het tot 306 pk, en daar­mee

komt nie­mand iets te­kort. De X5 krijgt ech­ter wel min­der pun­ten toe­be­deeld dan de GLE en de Cay­en­ne, door­dat hij met zijn top­snel­heid van 235 km/h en ac­ce­le­ra­tie in 6,1 se­con­den de aan­slui­ting snel ver­liest. Nog­maals: meer heb je niet no­dig, maar ons pun­ten­sys­teem is on­ver­bid­de­lijk. Het ge­luid dat de BMW-mo­tor maakt, krijgt de dui­men wél ge­mak­ke­lijk om­hoog. De acht­traps Step­tro­nic-sport­au­to­maat van de BMW laat de trans­mis­sies van zijn con­cur­ren­ten ver­ble­ken. Hij doet zijn werk in al­le rust en wis­selt pre­cies op het juis­te mo­ment van ver­snel­ling. Sa­men met de Por­sche no­teert de BMW de laag­ste ver­bruiks­cij­fers: 11,6 li­ter ge­mid­deld over de ge­he­le test. Waar­bij de Cay­en­ne het liefst wordt ge­voed met duur­de­re RON 98-ben­zi­ne. Met zijn twee­li­ter vier­ci­lin­der is de Volvo XC90 een ge­val apart in de­ze test. De mo­tor wordt be­a­demd door een tur­bo én een com­pres­sor. Zo wel­ge­ma­nierd als de zes­ci­lin­ders is het hart van de Volvo niet, bij sta­ti­o­nair toe­ren­tal voel je ’m licht tril­len. Dat de zwa­re Zweed in 6,3 se­con­den naar 100 km/h sprint en een top­snel­heid van 230 km/h be­reikt, is ge­zien de klei­ne ci­lin­der­in­houd een keu­ri­ge pres­ta­tie. Te­gen zijn con­cur­ren­ten weet de Volvo ech­ter geen vuist te ma­ken. Het ver­bruik dat wij be­reik­ten, helpt daar ook niet bij: el­ke 100 test­ki­lo­me­ters stroom­de er 13,2 li­ter ben­zi­ne door de lei­din­gen. Zelfs de bij­na 120 ki­lo zwaar­de­re Mer­ce­des neemt genoegen met een klein li­ter­tje min­der.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

De Por­sche haalt de hoog­ste snel­he­den, de Volvo staat als eer­ste weer stil. Ook al is het comfort er flink op voor­uit­ge­gaan, op dy­na­misch ge­bied is de Por­sche Cay­en­ne nog al­tijd de ben­ch­mark. Een paar boch­ten zijn ge­noeg om tot de conclusie te ko­men, dat er geen an­de­re gro­te suv be­staat die zijn be­stuur­der zó bij het rij­den weet te be­trek­ken. Ken­mer­kend voor el­ke Por­sche is de pre­ci­sie van de be­stu­ring: met veel ge­voel en een klei­ne stuur­hoek laat de au­to zich door de bocht lood­sen. Het valt moei­lijk te be­vat­ten hoe hoog de dwars­krach­ten zijn die de 2,2 ton we­gen­de ko­los weet op te bou­wen. Ook met al­le hul­p­sys­te­men uit­ge­scha­keld, blijft de Cay­en­ne tot op zeer ho­ge snel­he­den ui­terst neu­traal de bocht vol­gen, ter­wijl de trac­tie ook in krap­pe boch­ten be­hou­den blijft. Voor de an­de­re drie suv’s valt wei­nig eer meer te be­ha­len. Zo­wel op de sla­lom als

Ook al is het comfort er flink op voor­uit­ge­gaan, op dy­na­misch ge­bied is de Por­sche Cay­en­ne nog al­tijd de ben­ch­mark.

op het test­cir­cuit ver­dwijnt de Cay­en­ne spoe­dig ach­ter de ho­ri­zon. De Mer­ce­des GLE moet 3 se­con­den toe­leg­gen op de Por­sche. Voor het in­stu­ren van een bocht, dien je het stuur dui­de­lijk ver­der te ver­draai­en. Het over­hel­len van de car­ros­se­rie wordt te­gen­ge­gaan door de ac­tie­ve sta­bi­li­sa­to­ren (3812 eu­ro). Ook al is het ESP niet vol­le­dig uit te scha­ke­len, het sys­teem grijpt pas heel laat en vrij­wel on­ge­merkt in. Al­leen wan­neer je flink over de schreef gaat, laat de GLE zich ver­lei­den tot enig on­der­stuur. Even ge­do­seerd het gas­pe­daal los­sen vol­staat om de au­to weer te­rug op koers te bren­gen. Ook al is de Volvo met een ge­wicht van 2124 ki­lo de licht­ste au­to in de­ze test, op de ge­klok­te ron­de moet hij 4,6 se­con­den toe­ge­ven op de Por­sche. De

De twee­li­ter vier­ci­lin­der van de Volvo is een ge­val apart: hij wordt be­a­demd door een tur­bo én een com­pres­sor.

XC90 is zwaar in de neus, waar­door hij bij la­ge­re bocht­snel­he­den al over zijn voor­wie­len be­gint weg te schui­ven. De be­stu­ring is rond de mid­den­stand aan­ge­naam di­rect, maar door de ster­ke be­krach­ti­ging wordt je wei­nig con­tact­ge­voel ge­gund. De Volvo blinkt uit op de rem­men­proef, waar hij voor een nood­stop van­af 100 km/h al bij 33,3 me­ter tot stil­stand komt. Wan­neer de rem­schij­ven na her­haal­de­lij­ke po­gin­gen goed zijn op­ge­warmd, snoept de Volvo er zelfs nog een half me­ter­tje van­af. Ook de Por­sche, die in de­ze test aan­treedt met een ke­ra­mi­sche coa­ting op de rem­schij­ven (zie ka­der), weet de rem­pres­ta­ties van de Volvo niet te eve­na­ren – laat staan te over­tref­fen. Ge­voels­ma­tig komt de BMW X5 met zijn licht­voe­ti­ge rij­ei­gen­schap­pen over als de snelste au­to, maar de ron­de­tij­den op de stop- watch wij­zen an­ders uit. De au­to valt zelfs bui­ten het po­di­um, door­dat het ESP op de ach­ter­grond blijft zoe­ken naar een aan­lei­ding om in te grij­pen. Daar­door wordt de X5 da­nig in zijn da­den­drang be­teu­geld. Op de sla­lom gaat de BMW met een ho­ge­re snel­heid tus­sen de py­lo­nen door dan de Mer­ce­des en de Volvo, maar op het test­cir­cuit draagt hij de ro­de lan­taarn. Daar kan de com­mu­ni­ca­tie­ve be­stu­ring wei­nig aan ver­an­de­ren.

MILIEU/KOS­TEN

Met een mo­daal sa­la­ris zijn de­ze au­to’s al­leen te be­kos­ti­gen als je een bij­baan neemt. Wie ge­re­geld snuf­felt in de koop­jes­cor­ner of de pie­ken­bak, moe­ten we te­leur­stel­len: de­ze vier gro­te suv’s zul je er niet aantreffen. En al he­le­maal niet in de uit­voe­rin­gen zo­als wij die heb­ben ge­test. Al­leen de Volvo blijft nét on­der de ton. De BMW en de Mer­ce­des zit­ten er en­ke­le dui­zend­jes bo­ven en de Por­sche Cay­en­ne – waar­voor de im­por­teur niet heeft be­zui­nigd op op­ties – gaat rich­ting de 128.000 eu­ro. Nee, dit zijn geen au­to’s die je met een mo­daal in­ko­men kunt be­kos­ti­gen, al­leen voor de jaar­lijk­se af­schrij­ving heb je al een bij­baan no­dig. Wat op­valt in dit hoofd­stuk is dat de Volvo het goed­koopst (of minst duur) is in het on­der­houd en de we­gen­be­las­ting, om ver­vol­gens weer wat pun­ten te ver­lie­zen op het ver­bruik. Por­sche han­teert de minst gun­sti­ge ga­ran­tie­voor­waar­den, Mer­ce­des en Volvo le­ve­ren een (zo goed als) on­be­perk­te mo­bi­li­teits­ga­ran­tie. Het komt ech­ter voor­al door zijn prijs van net geen ton, dat de Volvo XC90 de over­win­ning in dit hoofd­stuk naar zich toe trekt.

Mer­ce­des GLE 400 4Ma­tic BMW X5 xDri­ve35i Volvo XC90 T6 AWD

De iDri­ve- be­die­ning roept in­mid­dels geen vra­gen meer op.

De BMW maakt een le­ven­di­ge in­druk, maar wordt door zijn ESP al vroeg be­teu­geld. DE BES­TE BAK

Het dash­board steekt in er­go­no­misch op­zicht goed in el­kaar, de over­zich­te­lijk­heid is pri­ma.

Met de­ze draai­knop kun je de ver­schil­len­de rij­pro­gram­ma’s heel ge­mak­ke­lijk se­lec­te­ren.

De ac­tie­ve sta­bi­li­sa­to­ren voor­ko­men dat de GLE in boch­ten over­ma­tig over­helt.

Het in­te­ri­eur van de GLE laat dui­de­lijk zien dat de au­to al­weer 7 jaar mee­draait.

Over­hel­len in snel ge­no­men boch­ten is de Por­sche Cay­en­ne vreemd. VERMOMDE SPORT­WA­GEN

  Por­sche: De adap­tie­ve, ver­warm­ba­re sport­stoe­len heb­ben een meer­prijs van 2558 eu­ro.

 BMW: De com­for­ta­be­le sport­stoe­len zijn al­leen te com­bi­ne­ren met leer en elek­tri­sche ver­stel­ling.

 Volvo: Op­ti­o­ne­le con­tour­stoe­len bie­den veel zij­de­ling­se steun en een com­for­ta­be­le vul­ling.

 Mer­ce­des: De op­ti­o­ne­le mul­ti­con­tour­stoe­len la­ten zich aan elk pos­tuur aan­pas­sen.

De ge­klok­te ron­de op het cir­cuit legt de XC90 0,4 se­con­de snel­ler af dan de BMW X5.

Het dash­board van de XC90 oogt rus­tig en op­ge­ruimd, de be­die­ning roept wel en­ke­le vra­gen op.

Ty­pisch Volvo: een draai­knop om de mo­tor mee te star­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.