AU­DI A3 SPORT­BACK

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Net als de sko­da oc­ta­via en ffolkswagen golf, wordt de geteste au­di a3 sport­back aangedreven door de nieu­we 1.5 TFSI-mo­tor met cilinderuitschakeling. met een ge­mid­deld testverbruik van 7,6 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 13,2) is de a3 dor­sti­ger dan zijn di­rec­te fa­mi­lie­le­den (oc­ta­via: 7,4 l⁄100 km; golf: 7,2 l/100 km), maar daar staan geen be­te­re pres­ta­ties te­gen­over. Ver­ge­le­ken met zijn stalgenoten komt de au­di iets eer­der tot stil­stand, voor­al wan­neer de schij­ven goed warm zijn. Dat le­vert hem ex­tra pun­ten op. Wat ook op­valt, is het ver­schil in veercomfort ten op­zich­te van de golf; de A3 sport­back doet het sport­ge­deel­te in zijn naam al­le eer aan. ruim­te biedt de au­di vol­doen­de, hoe­wel hij op dit on­der­deel onderdoet voor de golf – om over ruimtewonder sko­da oc­ta­via maar te zwij­gen. Zo­als je van au­di mag ver­wach­ten, zijn de ma­te­ri­aal­keu­ze en af­wer­king bo­vengemiddeld goed – al­hoe­wel de A3 op dit vlak in­mid­dels is ingehaald door de mer­ce­des a-klasse. De be­die­ning van het dash­board roept geen vra­gen op, er zijn wei­nig knop­pen en scha­ke­laars waar­in je je kunt ver­gis­sen. Op veiligheidsgebied doet de A3 aar­dig mee, met stan­daard on­der meer multicollision brake (dat door­glij­den na een aan­rij­ding voor­komt) en xe­n­on­licht, maar de aan­slui­ting met de jon­ge­re con­cur­ren­tie is hij wel kwijt. Het wordt tijd voor een nieu­we A3. Met een prijs van 37.399 eu­ro (in­clu­sief op­ties die van in­vloed zijn op de test­re­sul­ta­ten) is de a3 sport­back 1.5 TFSI cod be­slist geen bonusaanbieding, maar daar staat te­gen­over dat de restwaarde van de auto hoog is en er dank­zij het re­la­tief la­ge ge­wicht een la­ger ta­rief voor de we­gen­be­las­ting geldt. Wie Au­di wil rij­den, moet be­reid zijn daar een flin­ke meer­prijs voor te be­ta­len.

Adap­tie­ve schok­dem­pers (1681 eu­ro) al­leen in com­bi­na­tie met sport­on­der­stel (307 eu­ro).

So­ber doch ele­gant vorm­ge­ge­ven dash­board, ge­mak­ke­lijk te be­die­nen en ge­maakt van mooie ma­te­ri­a­len. Het cen­tra­le dis­play schuift uit.

Fraaie Virtual Cock­pit (645 eu­ro), met een lay- out naar ei­gen keu­ze.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.