BMW 118I

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Mo­men­teel is de BMW 1-serie de eni­ge com­pac­te mid­den­klas­ser met ach­ter­wiel­aan­drij­ving. Tot­dat vol­gend jaar de nieu­we ge­ne­ra­tie ver­schijnt. Dan stapt BMW over op het plat­form van de 2-serie Ac­ti­ve Tou­rer en Mi­ni Club­man en wordt de 1-serie een voor­wiel­aan­drij­ver. Zo­ver is het nog lang niet, en met de juis­te mo­tor blijft het test­cir­cuit hét speel­ter­rein van de com­pac­te BMW. Wat be­te­kent dat je méér NO­DIG HEBT DAN DE 136 PK STER­KE 1,5-LI­TER DRIE­CI­LIN­DER VAN DE 118I. aAN EEN GE­WICHT VAN 1433 ki­lo – waar­mee de BMW de zwaar­ste TESTAUTO IS – HEEFT DE MO­TOR EEN HE­LE KLUIF. Waar de auto voor­al pun­ten op ver­liest, zijn de re­sul­ta­ten op de rem­proef. Zo­wel met kou­de als met war­me schij­ven, heeft hij ruim 35 me­ter no­dig voor een nood­stop van­af 100 km/h. Wat de BMW laat lig­gen op dy­na­misch vlak, maakt hij ten de­le weer goed in het hoofd­stuk Com­fort. De com­bi­na­tie van zijn 18-inch wie­len en adap­tie­ve schok­dem­pers is zeer ge­slaagd. Je doet je­zelf een nog gro­ter ple­zier door op het be­stel­for­mu­lier óók de 523 eu­ro kos­ten­de sport­stoe­len aan te krui­sen. De pas­sa­giers op de ach­ter­bank kun­nen je dan waar­schijn­lijk wel iets aan­doen, maar zij ko­men er in de BMW toch al be­kaaid van­af. De trans­mis­sie­tun­nel, WAAR DE CARDANAS DOOR­HEEN LOOPT, SLOKT NOU een­maal veel ruim­te op. Dat wordt ge­ga­ran­deerd be­ter, bij de vol­gen­de ge­ne­ra­tie van de 1-serie. Wat ook be­ter wordt, is de vei­lig­heids­uit­rus­ting. Naar do­de­hoek­waar­schu­wing, zij-air­bags ach­ter­in of ver­moeid­heids­her­ken­ning zoek je in de prijs­lijst te­ver­geefs. Ook met de mo­ge­lijk­HE­DEN OP MULTIMEDIAGEBIED IS HET IN­MID­DELS ka­rig ge­steld. Al met al: een prijs van 36.030 eu­ro is moei­lijk meer te recht­vaar­di­gen, al­hoe- wel ach­ter­wiel­aan­drij­ving voor veel au­tolief­heb­bers een re­den is om toch voor de BMW 1-serie te kie­zen.

De bre­de mid­den­tun­nel slokt veel been­ruim­te op, maar de er­go­no­mie staat op hoog ni­veau en de be­die­ning is een­vou­dig.

De mo­ge­lijk­he­den op het ge­bied van con­nec­ti­vi­teit kun­nen een up­gra­de ge­brui­ken.

Adap­tie­ve schok­dem­pers heb­ben een meer­prijs van 1175 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.