MER­CE­DES A 200

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Tig ca­me­ra’s en sen­so­ren, gro­te scher­men, tip­toet­sen en een sys­teem dat in elk com­man­do een taak her­kent als je je zin bent be­gon­nen met “hey mer­ce­des”: op het ge­bied van vei­lig­heid, con­nec­ti­vi­teit en hul­p­sys­te­men is de nieu­we mer­ce­des a-klasse het nieu­we schoolvoorbeeld voor de com­pac­te mid­den­klas­se. Maar is de a daar­mee ook au­to­ma­tisch de bes­te com­pac­te mid­den­klas­ser? hoe zit het bij­voor­beeld met de bin­nen­ruim­te, het com­fort, de aan­drijf­lijn en de rij­ei­gen­schap­pen? Ver­ge­le­ken met zijn voor­gan­ger is de nieu­we a-klasse dui­de­lijk rui­mer ge­wor­den, maar de a3 sport­back, de oc­ta­via en de golf heb­ben meer cen­ti­me­ters en li­ters te bie­den. Kij­ken we naar de sys­te­men die de vei­lig­heid be­vor­de­ren, dan is veel mo­ge­lijk in de ju­ni­or-mer­ce­des. Het interieur oogt zeer mo­dern, is ver­vaar­digd uit mooie ma­te­ri­a­len en met de af­wer­king heeft mer­ce­des een gro­te stap voor­uit­ge­zet. Maar ge­zien de in­stap­prijs van 36.724 eu­ro (zon­der ex­tra’s) mag je dat ook wel ver­wach­ten. de sport­stoe­len (648 eu­ro) zien er mooi uit, maar ge­ven je lijf niet de­zelf­de on­der­steu­ning als de ze­tels in de au­di, de bmw en de volks­wa­gen. bo­ven­dien gaat de voor­keur uit naar hoofdsteunen die ver­steld kun­nen wor­den. Voor een aangenaam com­fort op de lan­ge duur is de ge­luids­iso­la­tie iets te dun. De sa­men met re­nault-nis­san ont­wik­kel­de 1,3-li­ter vier­ci­lin­der turbomotor, die in de testauto is ge­kop­peld aan een wat luie ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling, laat dui­de­lijk van zich ho­ren. aan trekkracht ont­breekt het de mo­tor trou­wens niet: de sprint van 0 naar 100 km⁄h is in 8,4 se­con­den ach­ter de rug. Op de snel­weg valt er over het com­fort wei­nig te kla­gen. In rech­te lijn is de be­stu­ring met va­ri­a­be­le over­bren­ging de rust zel­ve, naar­ma­te je ver­der in­stuurt, wor­den de re­ac­ties steeds di­rec­ter. Ook de rem­men kwij­ten zich naar ieders te­vre­den­heid van hun taak, maar met een rem­weg van 33,8 me­ter (warm) staan de Au­di en de Hyun­dai nog iets eer­der stil. We haal­den de ho­ge prijs van de auto al even aan: in het hoofd­stuk Mi­li­eu/kos­ten omt de A 200 IET VER­DER DAN EEN WEI­NIG EERVOLLE NE­GEN­DE EN AL­LER­LAAT­STE PLAATS.

Voor het fu­tu­ris­ti­sche interieur van de Mer­ce­des A- klasse moet je 1494 eu­ro ex­tra be­ta­len.

Het stan­daard touch­pad heeft een hap­ti­sche te­rug­kop­pe­ling en her­kent ge­schre­ven com­man­do’s.

Ca­me­ra­beeld met vir­tu­e­le aan­wij­zin­gen op krui­sin­gen en T- split­sin­gen (303 eu­ro).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.