OPEL ASTRA

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Opel doet goe­de za­ken met de Astra. Niet­te­min zal het de ver­koop­or­ga­ni­sa­tie een doorn in het oog zijn dat het al­ou­de ver­koop­ka­non nog steeds de Volks­wa­gen Golf voor zich moet dul­den in de ne­der­land­se registratie­lijs­ten. Ver­ge­le­ken met de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie, heeft de astra een gro­te sprong voorwaarts ge­maakt. Met een keu­rig laag ge­wicht van 1277 ki­lo wordt cri­ti­cas­ters re­so­luut de mond gesnoerd. Voor vier vol­was­se­nen heeft de astra ge­noeg ruim­te te bie­den. Voor­in zit je zelfs ri­ant, wat me­de te dan­ken is aan de smal­le mid­den­con­so­le. De toe­gang tot de ach­ter­bank is aangenaam ruim. in de kof­fer­bak gaat ten min­ste 370 li­ter. Met de ach­ter­bank neergeklapt ont­staat een vlakke laadvloer. In­le­ve­ren moet de astra op het on­der­deel vei­lig­heid, door­dat tal van voor­zie­nin­gen die de con­cur­ren­tie kan bie­den niet op de auto le­ver­baar zijn – of hoog­uit op­ti­o­neel. Het bedieningsgemak aan boord van de Astra ligt op een ac­cep­ta­bel ni­veau. Het gro­te aan­raak­scherm is voor het aan­ge­na­me nét te ver weg ge­plaatst, waar­door je al­gauw uit je stoel moet ko­men om de juis­te ico­nen te se­lec­te­ren. De AGR-stoe­len (599 eu­ro) zit­ten heer­lijk, ook al moe­ten ze het niet heb­ben van de hoe­veel­heid zij­de­ling­se steun die ze bie­den. Wat dat be­treft zijn de sport­stoe­len van de Au­di, de BMW en de Volks­wa­gen be­ter be­stand te­gen de krach­ten die je li­chaam in een snel­le bocht te ver­du­ren krijgt. De ge­luids­iso­la­tie is dik voor el­kaar, de 1,4-li­ter turbomotor neemt ge­noe­gen met een bescheiden hoe­veel­heid ben­zi­ne (6,6 l/100 km; 1 op 15,2) en de prijs van de testauto is ver­uit het laagst. Ter­wijl de Mer­ce­des 39.552 eu­ro kost, hoef je voor de Opel maar 28.447 eu­ro af te re­ke­nen. Het on­der­stel heeft een spor­tie­ve af­stem­ming, waar­door de car­ros­se­rie veel in bewe- ging is. Met wat meer ballast aan boord ligt de auto al een stuk rus­ti­ger op de weg. Aan de an­de­re kant heeft de astra wel veel rij­ple­zier te bie­den, on­danks het ge­brek aan ge­voel in de be­stu­ring.

Mooi dash­boar­d­ont­werp, met wei­nig op­berg­mo­ge­lijk­he­den. De tou­chs­creen zit voor een ge­mak­ke­lij­ke be­die­ning net te ver weg.

Bij het na­lo­pen van de ban­den­span­ning kan de nieu­we druk in het sys­teem wor­den be­ves­tigd.

Nood­hulp bel­len, WLAN- hot­s­pot en te­le­fo­ni­sche as­sis­tent in één: OnStar voor 499 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.