SKO­DA OC­TA­VIA

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Als je de ver­hou­ding gaat be­re­ke­nen tus­sen de in­te­ri­eur­ruim­te en de aan­schaf­prijs, zijn er wei­nig auto’s die zó goed sco­ren als de Sko­da Oc­ta­via. In vergelijkende tests maakt dat de auto bij voor­baat al een las­ti­ge te­gen­stan­der. Ook nu weer heeft de con­cur­ren­tie wei­nig meer in de melk te brokkelen: met een laad­vo­lu­me van 590 tot 1380 li­ter be­zorgt de oc­ta­via zelfs me­nig gro­te za­ken­se­dan het schaam­rood op de ka­ken. en ach­ter­in biedt hij een hoe­veel­heid been­ruim­te heeft die je zelfs in de meest ri­an­te li­mou­si­nes niet zult aan­tref­fen. met de fa­ce­lift die de auto vo­rig jaar heeft on­der­gaan, is de vei­lig­heids­uit­rus­ting weer he­le­maal up-to-date ge­bracht. zij­air­bags ach­ter­in, een sos-knop en full led-ver­lich­ting zijn stan­daard, een rem­hulp met voetgangersherkenning kan te­gen ex­tra be­ta­ling wor­den be­steld. De sport­stoe­len van de testauto kos­ten 350 eu­ro ex­tra, maar zijn geen aan­be­ve­ling. De zij­de­ling­se steun die ze bie­den, is door de veel te plat­te zit­tin­gen maar zo­zo. Van­af de ach­ter­bank van de Oc­ta­via hoor je nie­mand kla­gen over de be­schik­ba­re ruim­te, ter­wijl de zit­ting dus­da­nig ge­plaatst is dat je bovenbenen op­ti­maal ondersteund wor­den. Net als de sport­stoe­len kun je de adap­tie­ve schok­dem­pers (à 990 eu­ro, al­leen le­ver­baar op de Bu­si­ness Sty­le) be­ter la­ten voor wat ze zijn. Op een slecht weg­dek wor­den de bewegingen van de wie­len te dui­de­lijk door­ge­ge­ven, ter­wijl de ach­ter­wiel­op­han­ging de neiging heeft om na te deinen. Voor de spor­tief aangelegde be­stuur­der zijn de adap­tie­ve schok­dem­pers juist wél een aan­ra­der, wat de sko­da laat zien op het test­cir­cuit. Daar hoeft hij al­leen zijn meer­de­re te er­ken­nen in de 32 pk ster­ke­re Hon­da. Ver­ge­le­ken met de A3 en de Golf, waar­mee de Oc­ta­via zijn aan­drijf­lijn deelt, werkt al­les net wat min­der welgemanierd sa­men. Met een ge­mid­deld testverbruik van 7,4 li­ter op 100 ki­lo­me­ter (1 op 13,5) zit de sko­da pre­cies tus­sen de au­di en de volks­wa­gen in. Een koop­je is de sko­da niet: door­dat je bij de keus voor adap­tie­ve schok­dem­pers au­to­ma­tisch vast­zit aan de bu­si­ness se­lect-uit­rus­ting, kost de testauto 34.730 eu­ro.

Prak­ti­sche Sko­da met veel op­berg­bak­jes en - vak­jes. Net als in de Golf zijn ver­schil­len­de func­ties in de tou­chs­creen op­ge­no­men.

De Oc­ta­via is le­ver­baar met tal van hul­p­sys­te­men, maar de mees­te te­gen meer­prijs.

De Oc­ta­via ziet er­uit als een se­dan, maar is een hatchback.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.