VOLKS­WA­GEN GOLF

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De Volks­wa­gen Golf strijkt nie­mand te­gen de ha­ren in. Zijn de­sign is niet aan­stoot­ge­vend en of je nu spor­tief bent aan­ge­legd of de voor­keur geeft aan com­fort, zijn rij­ei­gen­schap­pen wor­den door ie­der­een in or­de be­von­den. De Golf is een uit­ste­ken­de allrounder en dat maakt hem tot een ge­lief­de al­le­mans­vriend. Wie niet weet wat er met de com­pac­te mid­den­klas­se wordt be­doeld, be­grijpt het met­een zo­dra er over het golf-segment wordt ge­spro­ken. Zo­veel ruim­te als de Oc­ta­via heeft hij niet te bie­den, maar de golf kan vier vol­was­se­nen ge­mak­ke­lijk kwijt. In de kof­fer­bak past 380 tot 1270 li­ter ba­ga­ge. De sport­stoe­len met mas­sa­ge­func­tie voor de be­stuur­der (413 eu­ro) zit­ten su­bliem, de di­gi­ta­le ac­ti­ve in­fo dis­play is stan­daard op de high­li­ne-uit­voe­ring waar­mee de 150 pk ster­ke 1.5 tsi act-mo­tor wordt ge­com­bi­neerd. het dash­board is wat be­treft bedieningsgemak een graadmeter, hoe­wel de func­ties die zich via het aan­raak­scherm in- en uit la­ten scha­ke­len soms iets meer aan­dacht vra­gen dan wen­se­lijk is. Wan­neer je iets te ver van de te vol­gen lijn af­wijkt, grij­pen de al dan niet op­ti­o­ne­le hul­p­sys­te­men di­rect in. Hoe­wel de Volks­wa­gen en de Sko­da de­zelf­de mo­tor heb­ben, maakt hij in de Golf een be­schaaf­de­re in­druk. Ook al is 0,2 li­ter op 100 ki­lo­me­ter maar een klein ver­schil, toch is de golf nét iets zui­ni­ger dan zijn ts­je­chi­sche con­cern­ge­noot. De ze­ven­traps dsg-trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling scha­kelt snel en zorgt er­voor dat de golf vlot uit de start­blok­ken ver­trekt, maar de sa­men­wer­king met het start-⁄ stop­sys­teem en de au­to­ma­ti­sche heu­vel­rem ver­loopt ver­re van soe­pel. Ook al zijn de adap­tie­ve schok­dem­pers als on­der­deel van het r-line-pak­ket ge­kop­peld aan kortere schroefveren, oneffenheden in het weg­dek wor­den keu­rig gladgestreken. En ook over de ge­luids­iso­la­tie geen kwaad woord. Het 17-inch licht­me­taal zorgt voor ex­tra scherp­te op het test- cir­cuit. De be­stu­ring is pret­tig me­de­deel­zaam en de rem­men zor­gen voor een goe­de ver­tra­ging. Met war­me schij­ven heeft de golf 33,9 me­ter no­dig om van­af 100 km⁄h tot stil­stand te ko­men. in de geteste ver­sie kost de golf 35.737 eu­ro en daar­mee be­hoort hij tot de duur­de­re auto’s in de­ze test.

Er­go­no­misch dash­board met di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um (stan­daard op High­li­ne) en na­vi­ga­tie­sys­teem zon­der draai­knop­pen.

De mees­te smartpho­nes kun­nen wor­den ge­kop­peld aan het in­fo­tain­ment­sys­teem.

Af­stands­re­ge­ling op­ti­o­neel, een nood­rem­func­tie met voetgangersherkenning is stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.