DE AM­PE­RA-E KOMT HET VERST

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De rou­te die we af­leg­gen tij­dens de zui­nig­heids­rit (zie het eco­ver­bruik in de ta­bel) loopt grotendeels over provinciale we­gen en de snel­weg. Zul­ke re­la­tief ho­ge snel­he­den zijn niet be­vor­der­lijk voor het stroom­ver­bruik en de ac­tie­ra­di­us. Elek­tri­sche auto’s ko­men het best tot hun recht in een ste­de­lij­ke om­ge­ving. Toch ge­ven het eco-ver­bruik en de bij­be­ho­ren­de ac­tie­ra­di­us een in­di­ca­tie van wat er on­der nor­ma­le om­stan­dig­he­den mo­ge­lijk is. Hoe­wel de Opel Am­pe­ra-e een vrij hoog ge­mid­deld ver­bruik heeft, komt hij dank­zij zijn veel gro­te­re ac­cu­pak­ket toch het verst (356 ki­lo­me­ter).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.