MER­CE­DES CLS

Auto Review - - BELEVING -

Het in­ter­na­ti­o­na­le suc­ces van de Mer­ce­des CLS bracht een he­le roe­del na­vol­gers op gang. Dat wer­den niet al­le­maal zul­ke hits als de CLS. In Ne­der­land heeft de auto ech­ter geen enor­me run op de show­rooms ver­oor­zaakt. Het in­stap­mo­del kost­te dan ook ruim 84 mil­le. Voor dat geld kreeg je een zes­ci­lin­der CLS 350 met 272 pk. Het meest suc­ces­vol­le CLS-jaar was 2005, waar­in een klei­ne 400 Ne­der­lan­ders in hun nieu­we vier­deurs coupé stap­ten. Het exem­plaar waar wij op Marktplaats.nl te­gen­aan lie­pen, kun­nen we geen in­stap­per­tje noe­men. Het be­treft een CLS 500 met een heu­se V8 en 306 pk. Nieuw­prijs: bij­na 114.000 eu­ro. Bin­nen­in de ge­brui­ke­lij­ke ver­wen­ne­rij met leren be­kle­ding, groot­beeld­na­vi en elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len, maar ook stoel­ven­ti­la­tie ont­breekt niet. Ach­ter­in vind je twee in­di­vi­du­e­le zit­plaat­sen, ge­schei­den door een bre­de no­ten­hou­ten con­so­le. Om hier plaats te ne­men, moet je tij­dens het in­stap­pen je hoofd tus­sen je schou­ders trek­ken, wil je je niet kei­hard te­gen de C-stijl sto­ten. Laat je ove­ri­gens niet in de lu­ren leg­gen door de be­jaar­den­ro­de lak en het rus­tie­ke hout bin­nen­in. De CLS 500 is een snel­le auto, die de hon­derd­print in 5,5 se­con­den vol­brengt. Bo­ven­dien stuurt-ie best dy­na­misch. Over aan­dacht zul je niet te kla­gen heb­ben in de­ze auto, maar de vraag is of je daar­op al­tijd zit te wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.