Bart Smak­man

Bij­na al­le elek­tri­sche auto’s ver­voe­ren hun stroom in een groot ac­cu­pak­ket. Maar wat nu als de auto zijn elek­tri­ci­teit zélf pro­du­ceert, uit wa­ter­stof en met be­hulp van een brand­stof­cel? Het gro­te voor­deel is dat wa­ter­stof tankt als ben­zi­ne. Dus na 5 mi­nut

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Bart Smak­man

“Hoe­wel de Hyun­dai Nexo vol­le­dig elek­trisch is, rijdt hij toch net even an­ders dan een ge­wo­ne elek­tri­sche auto. De ac­ce­le­ra­tie is bij­voor­beeld niet zo acuut en van­zelf­spre­kend.”

De toe­komst van au­to­rij­den is als wed­den op een paar­den­ra­ce. Elk au­to­merk denkt te we­ten welk paard gaat win­nen, maar al­leen Hyun­dai is zo slim om in te zet­ten op al­le paar­den. Of we straks nou hy­bri­de rij­den met of zon­der stek­ker, over­stap­pen op vol­le­dig elek­trisch met een gro­te ac­cu, of mas­saal toe­hap­pen zo­dra rij­den op wa­ter­stof door­breekt, Hyun­dai heeft een auto die het kan. De nieu­we Ko­na Elec­tric be­spre­ken we el­ders in de­ze uitgave van Au­toRe­view, op de­ze pa­gi­na’s ma­ken we ken­nis met de wa­ter­stof­au­to: de Nexo. Dit is trou­wens Hyun­dai’s twee­de Fu­el Cell Elec­tric Ve­hi­cle (FCEV), de ix35 FCEV ver­scheen in 2013. Er wer­den er veer­tig van ver­kocht in Ne­der­land. Hyun­dai was nog­al op­ti­mis­tisch over zijn ac­tie­ra­di­us, ver­ge­lijk­baar met een bak slag­room­rijs waar­van het dek­sel acht por­ties be­looft, maar die toch al na zes schaal­tjes leeg is. Voor de Nexo com­mu­ni­ceert Hyun­dai een re­a­lis­ti­sche ac­tie­ra­di­us van 665 ki­lo­me­ter. On­ze eer­ste ken­nis­ma­king is jam­mer ge­noeg te kort om dat zelf uit te pro­be­ren. We heb­ben een mid­dag om zo­wel de Ko­na Elec­tric als de Nexo aan de tand te voe­len.

UITNODIGEND

De fu­tu­ris­ti­sche hand­gre­pen en het lich­te interieur no­di­gen uit om de deur te openen en plaats te ne­men. Door­dat al­le knop­pen voor de kli­maat­be­heer­sing, mul­ti­me­dia en be­die­ning van de auto zijn sa­men­ge­bracht op de ho­ge en bre­de mid­den­con­so­le, we­ten we even niet waar­op we moe­ten druk­ken. Ge­luk­kig zit de start­knop ge­woon naast het stuur. Na wat zoe­ken vin­den we de D van Dri­ve en komt de Nexo soe­pel in be­we­ging. De bre­de mid­den­con­so­le zorgt er­voor dat de be­stuur­der en de bij­rij­der ver uit el­kaar zit­ten. Dit ver­sterkt het ge­voel dat je in een auto van for­maat rijdt. De gro­te, com­for­ta­be­le stoe­len zijn uit­ge­breid ver­stel­baar. De stoel­ven­ti­la­tie is zo koud, dat je met een hoog stem­me­tje gaat pra­ten. De ach­ter­bank zit ook lek­ker en biedt ge­noeg hoofd- en been­ruim­te.

SPAN­NEN­DE ICOON­TJES

Er zijn knop­pen voor de be­die­ning van al­le func­ties op het reus­ach­ti­ge dis­play, maar je kunt dit ook als tou­chs­creen ge­brui­ken. We druk­ken op span­nen­de icoon­tjes die je al­leen in een wa­ter­stof­au­to vindt. ‘Fu­el cell mo­ni­to­ring’ bij­voor­beeld, waar­bij je ziet dat de brand­stof­cel on­der de mo­tor­kap be­zig is om wa­ter­stof om te zet­ten in elek­tri­ci­teit. Die wordt ge­bruikt om de 163 pk ster­ke elek­tro­mo­tor aan te drij­ven. De auto heeft ook een klein ac­cu­pak­ket, dat wordt bij­ge­la­den als de auto uit­rolt en ener­gie le­vert als er ex­tra stroom no­dig is

voor het trek­ken van een sprin­tje. Hoe­wel het dis­play vaak maar één wa­ter­stof­tank af­beeldt, is de Nexo toch echt uit­ge­rust met drie tanks. Ze lig­gen ach­ter el­kaar, on­der de vlakke laadvloer van de rui­me kof­fer­bak. Het me­nu toont de sta­tus van de tanks: de tem­pe­ra­tuur en de druk zijn ‘OK’. Dat zou­den we niet graag an­ders zien, want wa­ter­stof is zeer licht ont­vlam­baar. Niet voor niets is de wand van el­ke tank drie smartpho­nes dik (je moet wat zon­der meet­lint). In weer een an­der ven­ster glun­dert de Hyun­dai hoe­veel CO2 hij be­spaart en hoe­veel lucht hij fil­tert. Het is na­me­lijk zo dat 99,9 pro­cent van de vie­zig­heid uit de aan­ge­zo­gen lucht wordt ge­fil­terd en de auto het dus scho­ner uit­blaast. Dat doet de Nexo om­dat de brand­stof­cel scho­ne lucht ver­eist, het mi­li­eu­voor­deel is een pret­ti­ge bij­kom­stig­heid.

LAN­GE AF­STAN­DEN

Hoe­wel de Nexo vol­le­dig elek­trisch is, rijdt hij toch net even an­ders dan een ge­wo­ne elek­tri­sche auto. De ac­ce­le­ra­tie is bij­voor­beeld niet zo acuut en van­zelf­spre­kend. Dat komt waar- schijn­lijk door­dat de brand­stof­cel en de ac­cu sa­men ge­noeg stroom moe­ten op­hoes­ten voor de krachts­in­span­ning. Even­goed ver­schijnt in min­der dan 10 se­con­den de 100 km/h in het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um. Het feit dat de Nexo maar twee rij­stan­den heeft (nor­maal en eco), zegt ge­noeg. Het is een com­for­ta­be­le suv, ide­aal voor lan­ge af­stan­den. Het on­der­stel strijkt oneffenheden zo ge­mak­ke­lijk glad, dat het haast voelt als­of je de auto be­le­digt. Hij rijdt op de brand­stof van de toe­komst en jij scho­telt hem ou­der­wet­se put­dek­sels voor. Schan­de! Voor over­hel­len in de bocht haalt hij ook zijn neus op, waar­door we het on­der­stel al na een paar ki­lo­me­ter enorm gaan waar­de­ren. Net als in veel an­de­re elek­tri­sche auto’s, is de ca­bi­ne lek­ker stil. We ho­ren al­leen wat ban­den­ge­ruis, het ge­luid van de rij­wind wordt vak­kun­dig bui­ten de deur ge­hou­den. De be­stu­ring is licht en ver­ras­send pre­cies, waar­door de Nexo zich een­vou­dig laat plaat­sen op de weg. De be­stu­ring heeft wel de hin­der­lij­ke ge­woon­te om het stuur ver­sterkt te­rug te draai­en naar zijn be­gin­po­si­tie. Dat

Hoe­wel de Nexo vol­le­dig elek­trisch is, rijdt hij toch net even an­ders dan een ge­wo­ne elek­tri­sche auto.

maakt van de auto een beet­je een con­trol­freak. So­wie­so is hij ge­pro­gram­meerd om het be­ter te we­ten dan de mens. Zo­dra de re­gels het toe­staan, kan hij au­to­noom over de snel­weg rij­den, in­clu­sief in­ha­len en door tol­poor­ten na­vi­ge­ren. Ook beschikt de Nexo over ge­noeg sen­so­ren om zon­der be­stuur­der in te par­ke­ren. Als je wel zelf rijdt, be­waakt een ca­me­ra de do­de hoek. Ac­ti­veer een knip­per­licht en een li­ve uit­zen­ding van je do­de hoek ver­schijnt recht voor je neus op het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um. Dat is slim be­dacht, maar we zijn niet di­rect over­tuigd. Bij het in­ha­len en af­slaan heb­ben we toch de neiging om on­ze blik van het in­stru­men­ta­ri­um te ha­len en hoofd­draai­end rond te kij­ken. En zo­dra we aan het stuur draai­en, ver­dwijnt het beeld ach­ter on­ze be­we­gen­de han­den. Mis­schien ko­men we na een lan­ge­re ken­nis­ma­king tot een an­de­re con­clu­sie.

WA­TER­STOF TANKEN

De tanks leeg­rij­den zit er tij­dens de­ze eer­ste test­rit niet in, maar we hou­den wel het ver­bruik in de ga­ten. Dat komt over­een met het op­ge­ge­ven ver­bruik van 0,95 kg wa­ter­stof per 100 ki­lo­me­ter. Het kost trou­wens 50 tot 55 kWh om een ki­lo wa­ter­stof te pro­du­ce­ren. Dat is best veel ener­gie; de ge­mid­del­de Te­sla kan 100 ki­lo­me­ter af­leg­gen met 25 kWh. Daar­om wordt wa­ter­stof bij voor­keur ge­maakt van stroom die ‘over’ is. Met een ba­sis­prijs van 69.995 eu­ro is de Nexo wel goed­ko­per dan de vol­le­dig elek­tri­sche Te­sla Mo­del S en de Toyo­ta Mi­rai met brand­stof­cel. Ne­der­land heeft op dit mo­ment vier wa­ter­stof­tank­sta­ti­ons. Zo­lang je in Rhoon, Arn­hem, Delf­zijl of Hel­mond woont, ga je ’s och­tends met een vol­le tank van huis. Het wordt zwe­ten als je een lan­ge rit maakt en het ‘laat­ste’ tank­sta­ti­on ach­ter je laat. Dan kun je nog maar de helft van de op­ge­ge­ven ac­tie­ra­di­us rij­den, want je moet ook weer te­rug naar dat tank­sta­ti­on. Daar­om zal el­ke Nexo-rij­der op­ge­wekt in zijn han­den wrij­ven, el­ke keer als er een nieuw wa­ter­stof­sta­ti­on opent. In Den Haag is het bin­nen­kort zo ver en voor eind 2020 is twin­tig tank­sta­ti­ons het stre­ven. De pro­duc­tie van de Nexo be­gint ook klein en ver­dub­belt in 2019 en op­nieuw in 2020. Dit jaar ko­men on­ge­veer 80 exem­pla­ren naar Ne­der­land en de mees­te zijn al ver­ge­ven.

Wat wordt ge­tankt in 5 mi­nu­ten tijd en met een tem pe­ra­tuur van -40 gra­den Cel­si­us? Het lich­te interieur met gro­te dis­plays is erg fraai. Op de ho­ge mid­den­con­so­le zit­ten meer knop­pen dan op een fax­ap­pa­raat. De brand­stof­cel is een fors ap­pa­raat. Door­dat Hyun­dai er een gro­te auto om­heen heeft ge­bouwd, zit je ech­ter niet om ruim­te ver­le­gen. Lucht­tun­nels in de D- stij­len be­vor­de­ren de lucht­stroom. Om die­zelf­de re­den zit de ach­ter­ste rui­ten­wis­ser ver­bor­gen on­der de spoi­ler.

Drie wa­ter­stof­tanks lig­gen naast el­kaar on­der de vlakke laadvloer. Er past 461 tot 1466 li­ter in de kof­fer­bak en dat is ver­ge­lijk­baar met de Vol­vo XC60.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.