Suv’s met krach­ti­ge ben­zi­ne­mo­tor

Al­fa Ro­meo Stel­vio 2.0T 280 AWD, Ja­gu­ar F-Pa­ce 25t AWD, Vol­vo XC60 T5 AWD

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Gert Weg­man · Fo­to’s: Mar­cel Kühler, Da­nie­la Loof, Wim Woe­ber

Druk­ke tij­den voor de Vol­vo-ver­ko­per. Heeft-ie net de zo­veel­ste blije klant in een nieu­we XC60 uit­ge­zwaaid, staat de vol­gen­de al­weer heb­be­rig in de show­room. In­mid­dels staat de tel­ler voor dit jaar op zo’n 2000 stuks. Zijn col­le­ga die de Ja­gu­ar F-Pa­ce aan de man moet bren­gen, heeft het een stuk rus­ti­ger. Tus­sen het kof­fie­drin­ken door heeft hij al­le tijd om de krant van voor tot ach­ter te le­zen én de puz­zel­pa­gi­na in te vul­len. In de tijd dat een Vol­vo-ver­ko­per tien XC60’s weg­zet, komt hij niet ver­der dan één F-Pa­ce. Een paar deu­ren ver­der het­zelf­de la­ken een pak. Ook van de Al­fa Ro­meo Stel­vio zijn dit jaar tot dus­ver maar zo’n 200 exem­pla­ren ver­kocht. We vra­gen ons af waar­om die ver­schil­len ten op­zich­te van de XC60 zo groot zijn. Hoog­ste tijd om de Vol­vo XC60 T5 AWD te ver­ge­lij­ken met de Al­fa Ro­meo Stel­vio 2.0T 280 AWD en de Ja­gu­ar F-Pa­ce 25t AWD.

IN-/EX­TE­RI­EUR

De Stel­vio biedt zijn in­zit­ten­den de mees­te be­we­gings­vrij­heid. Over de af­wer­kings­kwa­li­teit van de eer­ste Stel­vio’s wer­den hier en daar wel wat kri­ti­sche no­ten ge­kraakt. En dat wa­ren niet al­leen bor­rel­nootjes. Al­fa Ro­meo heeft ze dan ook te­recht ter har­te ge­no­men en pak­te de au­to op di­ver­se pun­ten aan. Met re­sul­taat: de Stel­vio’s die nu van de band lo­pen, zijn tot in het klein­ste de­tail keu­rig af­ge­werkt en de ver­schil­len­de pa­ne­len slui­ten mooi strak op el­kaar aan. Aan de bin­nen­ruim­te is ge­luk­kig niets ver­an­derd. Die was al goed voor el­kaar en dat is nog steeds het ge­val. In dit ge­zel­schap biedt hij de in­zit­ten­den de mees­te be­we­gings­vrij­heid, met na­me in de breed­te. Dat is on­der meer te dan­ken aan de ver naar het mid­den toe ge­plaatste voor­stoe­len. Maar ook in de hoog­te is er plek zat. Wie be­weert dat-ie in de Stel­vio zijn hoofd te­gen de he­mel­be­kle­ding stoot, is óf een top­bas­ket­bal­ler, óf een be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer die ver­groeid is met zijn ho­ge hoed. Wie va­ker gro­te spul­len ver­voert dan gro­te men­sen, is het best be­diend met de Ja­gu­ar F-Pa­ce. Wan­neer de ach­ter­bank in de pas­sa­giers­stand staat, kun je al 650 li­ter aan ba­ga­ge mee­ne­men, waar­mee hij de an­de­re twee test­au­to’s over­treft. Best ver­ras­send, om­dat het ach­ter­werk van de Brit er in dit ge­zel- schap be­hoor­lijk spor­tief uit­ziet. Ga je met zijn twee­tjes op pad, dan kun je ook de com­ple­te in­boe­del van je Fran­se va­kan­tie­huis in de Ja­gu­ar smij­ten. Pas bij meer dan 1740 li­ter komt er een eind aan het ver­huis­feest. Met 1600 li­ter doet de Stel­vio nog aar­dig mee, maar de 1432 li­ter in­houd van de XC60 valt ons te­gen, ze­ker ge­zien het prak­ti­sche ima­go dat er nog al­tijd aan Vol­vo kleeft. Over de hoof­druim­te in de F-Pa­ce zul je nie­mand ho­ren kla­gen. Maar wie lan­ger is dan ge­mid­deld, schurkt voor­in al snel met de bui­ten­ste schou­der te­gen de B-stijl aan en ook de been­ruim­te ach­ter­in houdt niet over. Dat doet de Vol­vo be­ter, al slokt het op­ti­o­ne­le pa­no­ra­ma­dak wel een paar cen­ti­me­ter hoof­druim­te op. Ter­wijl de XC60 op het ge­bied van ba­ga­ge­ruim­te nog een flin­ke veer laat, slaat hij hard

Het ESP van de Stel­vio is een enor­me be­moei­al.

toe wan­neer we zo’n an­der ty­pisch Vol­vo­stok­paard­je gaan be­oor­de­len: de vei­lig­heid. Al in de een­vou­dig­ste uit­voe­ring is een nood­rem­hulp stan­daard, en die her­kent niet al­leen voet­gan­gers, maar ook over­ste­kend groot wild. Als je be­denkt dat in Vol­vo’s thuis­land, Zwe­den, zich jaar­lijks meer dan 60.000 aan­rij­din­gen met wil­de zwij­nen, ree­ën, elan­den en an­der groot wild voor­doen, is dat ei­gen­lijk niet zo ver­won­der­lijk. Ver­der be­schikt el­ke XC60 stan­daard over een ver­moeid­heids­as­sis­tent, full-led­kop­lam­pen en ver­keers­bord­her­ken­ning met adap­tie­ve snel­heids­as­sis­tent.

COM­FORT

Op het ge­luids­com­fort heeft Vol­vo dui­de­lijk zijn best ge­daan. De Al­fa Ro­meo Stel­vio, die in te­gen­stel­ling tot zijn twee te­gen­stre­vers met een con­ven­ti­o­neel on­der­stel is uit­ge­rust, doet geen en­ke­le po­ging om zijn spor­tie­ve ka­rak­ter te ver­hul­len. Dat is on­der meer te mer­ken aan het veer­com­fort. Het on­der­stel is straf af­ge­stemd, zo­dat ook klei­ne on­ef­fen­he­den in het weg­dek on­ver­kort aan de in­zit­ten­den wor­den door­ge­ge­ven. Ge­luk­kig van­gen de com­for­ta­be­le sport­stoe- len een deel van de klap­pen op, bo­ven­dien biedt het meu­bi­lair veel zij­de­ling­se steun. Ook de uit­ge­breid ver­stel­ba­re R-De­sign-sport­stoe­len waar­mee de Vol­vo aan­treedt, be­val­len uit­ste­kend. De op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring met adap­tie­ve schok­dem­pers zou het rij­com­fort een ex­tra boost moe­ten ge­ven, maar ei­gen­lijk heeft het sys­teem pas bij vol­le­di­ge be­la­ding een voel­ba­re meer­waar­de. En dan ook nog al­leen op ex­treem slecht weg­dek. On­der der­ge­lij­ke om­stan­dig­he­den maakt de Vol­vo in­druk met zijn veer­com­fort. Met één of twee per­so­nen en wei­nig ba­ga­ge aan boord is het on­der­stel daar­en­te­gen een hou­ten klaas die wei­nig con­si­de­ra­tie toont. Ook klei­ne hob­bels en ri­chels wor­den dui­de­lijk door­ge­ge­ven. Op het ge­luids­com­fort heeft Vol­vo merk­baar zijn best ge­daan. We wil­len niet be­we­ren dat de XC60 van­bin­nen net zo stil is als een Zweeds oer­bos in de win­ter­nacht, maar hij komt aar­dig in de buurt. Net als de Vol­vo be­schikt de Ja­gu­ar over adap­tie­ve schok­dem­pers, maar dan in com­bi­na­tie met con­ven­ti­o­ne­le sta­len schroef­ve­ren. Des­on­danks lijkt het veer­ka­rak­ter van de FPa­ce op dat van de lucht­ge­veer­de XC60. Als de au­to licht be­la­den is, voelt het on­der­stel erg ste­vig aan, ter­wijl het wat cou­lan­ter wordt naar­ma­te de be­la­ding toe­neemt. Des­on­danks haalt de Ja­gu­ar met maxi­ma­le be­la­ding niet het­zelf­de com­fort­ni­veau als de Vol­vo. Op lan­ge af­stan­den bie­den de op­ti­o­ne­le, 18-vou­dig ver­stel­ba­re stoe­len een aan­ge­naam com­fort, maar ze hou­den je in boch­ten min­der ste­vig vast dan het meu­bi­lair van bei­de con­cur­ren­ten. Mocht je de­ze stoe­len toch per se wil­len, re­a­li­seer je dan wel dat ze de prijs van de au­to enorm op­stu­wen. Hun meer­prijs van 1832 eu­ro is nog te over­zien, maar ze zijn al­leen le­ver­baar in com­bi­na­tie met de min­stens 6000 eu­ro duur­de­re uit­rus­tings­ni­veaus R-Sport en S.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De Stel­vio heeft ver­re­weg het krach­tig­ste po­werpack aan boord. Het test­trio laat zien dat er niet per se een die­sel­mo­tor in een mi­di-suv hoeft te han­gen. Ook een mo­der­ne ben­zi­ne­mo­tor met tur­bo past qua ka­rak­ter pri­ma bij een der­ge­lij­ke au­to. Al­thans, als we naar de pres­ta­ties kij­ken. Voor­al de Al­fa plaatst zich­zelf hier po­si­tief in de

schijn­wer­pers. De Stel­vio heeft met een ver­mo­gen van 280 pk en een kop­pel van 400 new­ton­me­ter ver­re­weg het krach­tig­ste po­werpack aan boord. Daar­mee is de hon­derd­sprint een peu­len­schil voor de Ita­li­aan. In 5,9 se­con­den is de stan­daard­oe­fe­ning ach­ter de rug, nog niet zo lang ge­le­den had je voor dit soort tij­den een ras­ech­te sport­wa­gen no­dig. Hoe­wel de Vol­vo en de Ja­gu­ar ze­ker geen slo­me dui­ke­laars zijn, blij­ven ze ver ach­ter bij de Al­fa Ro­meo. Van 0 naar 100 km/h heb­ben ze zo’n twee se­con­den ex­tra no­dig. Stoom je na het be­rei­ken van de 100-streep door tot 150 km/h, dan loopt de ach­ter­stand van de XC60 en de F-Pa­ce zelfs op tot een dik­ke vijf tel­len. Die ex­tra pk’s en new­ton­me­ters van de Al­fa zijn dus dui­de­lijk voel­baar. Ook als je nor­maal rijdt, merk je dat de Ita­li­aan een stuk gre­ti­ger is dan zijn Noord-Eu­ro­pe­se con­cur­ren­ten. Dat de Stel­vio met 230 km/h ook de hoog­ste top­snel­heid heeft, heeft voor­al bor­rel­ta­fel­waar­de. Het mooie is dat de Al­fa-mo­tor zijn gre­tig­heid niet met over­dre­ven gul­zig­heid com­bi­neert. Met een ge­mid­deld ver­bruik van 10,0 l/100 km (1 op 10) is-ie zelfs de minst heb­be­ri­ge drin­ker van het stel. Maar dat zegt ei­gen­lijk meer over de dorst van de Ja­gu­ar en de Vol­vo dan over de zui­nig­heid van de Al­fa. De F-Pa­ce neemt ge­mid­deld 11,1 l/100 km (1 : 9,0) tot zich en de Vol­vo gaat daar met 11,6 l/100 km (1 : 8,6) nog over­heen. Dat zijn geen ver­bruiks­sco­res om trots op te zijn. On­der nor­ma­le om­stan­dig­he­den, zon­der de pres­ta­tie­me­tin­gen die bij een test nu een­maal no­dig zijn, zal het drie­tal waar­schijn­lijk min­der kwis­tig met ben­zi­ne om­sprin­gen. Van de gun­sti­ge ver­bruiks­cij­fers die hun die­sel­broers la­ten zien, blij­ven ze ech­ter ver ver­wij­derd.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

Ook de Ja­gu­ar komt heel licht­voe­tig over. We noem­den het al even in het hoofd­stuk Com­fort: de Al­fa doet geen po­gin­gen zijn spor­tie­ve ge­nen te ver­bloe­men. Zo­wel op het test­par­cours als op de sla­lom maakt de Ita­li­aan kor­te met­ten met zijn con­cur­ren­ten. Hij laat zich in boch­ten heer­lijk licht­voe­tig in­stu­ren en blijft op de gren­zen van zijn kun­nen lan­ge tijd mooi neu­traal. Bij het af­raf­fe­len van het test­par­cours heeft de Stel­vio na­tuur­lijk ook veel voor­deel van zijn krach­ti­ge mo­tor. Daar­mee is hij na het ne­men van krap­pe boch­ten blik­sem­snel weer op snel­heid. Zo zet de Al­fa Ro­meo over­tui­gend de bes­te tijd op de klok en haalt hij op de sla­lom de hoog­ste ge­mid­del­de snel­heid. Toch wor­den de mo­ge­lijk­he­den van het uit­ste­ken­de on­der­stel niet ten vol­le be­nut. Dat komt door­dat het ESP van de Stel­vio een enor­me be­moei­al is, die de teu­gels erg strak houdt. Voor­al in snel­le links-rechts­com­bi­na­ties remt het sys­teem de au­to hier­door on­no­dig sterk af. Door zijn su­per­di­rec­te be­stu­ring komt de Ja­gu­ar even­eens zeer licht­voe­tig over. Net als de Al­fa Ro­meo laat hij ho­ge bocht­snel­he­den toe, maar wan­neer je het ESP uit­scha­kelt, wil hij tij­dens het af­rem­men voor de bocht ei­gen­lijk het liefst recht­door. En nu we het toch over rem­men heb­ben: dat doet de

F-Pa­ce als geen an­der. Bij kou­de rem­men staat hij van­af 100 km/h al na 32,9 me­ter stil. De Stel­vio heeft 1,7 me­ter meer no­dig om tot stil­stand te ko­men, de XC60 1,1 me­ter. Net als zijn uit­rus­ting is ook de weg­lig­ging van de Vol­vo sterk op vei­lig­heid ge­richt. Van dy­na­mi­sche am­bi­ties kun je hem niet be­tich­ten. Dat blijkt ook wel uit zijn ron­de­tijd op het test­cir­cuit, die is 4,4 se­con­den lang­za­mer dan de tijd van de Al­fa Ro­meo. Ei­gen­lijk heeft de Zweed een bloed­he­kel aan boch­ten. Dat laat hij mer­ken door over de voor­wie­len glij­dend de bui­ten­kant van de bocht op te zoe­ken, als je hem er op ho­ge snel­heid door­heen wilt ja­gen.

MI­LI­EU/KOS­TEN

De Stel­vio zit de XC60 op de hie­len. Dat de Vol­vo XC60 het kos­ten­hoofd­stuk wint, is voor­al te dan­ken aan zijn gun­sti­ge af­schrij­ving. Dat de Zweed juist op dit punt zo goed scoort, be­grij­pen we best, want ook de vo­ri­ge XC60 was tot op het laatst van zijn le­vens­cy­clus nog on­ge­kend po­pu­lair. Wie meer ge­fixeerd is op de brand­stof­kos­ten dan op de af­schrij­ving, zal juist te­rug­schrik­ken voor de dor­sti­ge Vol­vo. Dank­zij de re­la­tief gun­sti­ge aan­schaf­prijs, zijn re­de­lij­ke ver­bruik en de mee­val­len­de we­gen­be­las­ting zit de Stel­vio de Vol­vo op de hie­len. De F-Pa­ce blijft ach­ter bij zijn con­cur­ren­ten door­dat hij een ho­ge aan­schaf­prijs com­bi­neert met een even­eens ste­vi­ge af­schrij­ving en de hoog­ste ver­ze­ke­rings­kos­ten.

Met zijn pres­ta­ties geeft de Stel­vio de con­cur­ren­tie het na­kij­ken.

Spor­tie­ve sfe­ren in de Al­fa Ro­meo. In­mid­dels is de af­wer­king pri­ma op peil.

Voor de ge­le licht­me­ta­len rem­klau­wen geldt een meer­prijs van 395 eu­ro, voor 19- inch licht­me­taal be­taal je mi­ni­maal 950 eu­ro.

Ach­ter het spor­tief ge­lijn­de Ja­gu­arach­ter­werk gaat een enor­me kof­fer­bak schuil.

De F- Pa­ce is van­bin­nen za­ke­lijk en chic, maar op de­tail­ni­veau is hij min­der goed af­ge­werkt dan zijn te­gen­stan­ders.

Ty­pisch Ja­gu­ar, de­ze draai­knop voor de trans­mis­sie.

 Ei­gen­lijk weet de lucht­ve­ring van de XC60 al­leen te over­tui­gen wan­neer de au­to vol­le­dig be­la­den is.

Scan­di­na­visch de- sign, fraaie ma­te­ri­a­len en een uit­ste­ken­de af­wer­king ken­mer­ken het XC60- in­te­ri­eur.

De mees­te func­ties be­dien je via het op­val­len­de ver­ti­ca­le scherm, ook de ve­le stan­daard aan­we­zi­ge vei­lig­heids­sys­te­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.