Peu­ge­ot 508

Bij een gro­te groep lief­heb­bers wordt de au­tolief­de in ster­ke ma­te be­paald door gro­te Franse li­mou­si­nes. Ze heb­ben ma­ge­re ja­ren ach­ter de rug, want het ene mo­del na het an­de­re ver­dween uit de prijs­lijs­ten. Nu Peu­ge­ot met de nieu­we 508 komt, gloort er weer

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

De teloorgang van de gro­te Franse auto stemt veel lief­heb­bers wee­moe­dig. Tot tien jaar ge­le­den stond bij Cit­ro­ën, Peu­ge­ot en Re­nault (en voor­heen ook Sim­ca en Tal­bot) al­tijd wel een ex­tra­va­gan­te li­mou­si­ne in het gam­ma. Gro­te Franse auto’s had­den hun ei­gen char­me. Ter­wijl de Duit­se mer­ken voor­al be­kend­ston­den om hun de­ge­lijk­heid, ont­wier­pen de Fran­sen rij­den­de kunst­wer­ken. Met na­me Cit­ro­ën liet een in­druk­wek­ken­de er­fe­nis na, met de DS, de CX, de XM en de C6. Maar ook Re­nault (R25, Vel Sa­tis) en Peu­ge­ot (504, 604) lie­ten zich niet on­be­tuigd. De po­pu­la­ri­teit van de Franse li­mou­si­ne slonk in de ja­ren ne­gen­tig sterk. Mis­schien lag het aan de be­roer­de re­pu­ta­tie op het ge­bied van roest en – in een la­ter sta­di­um – ook aan de fa­len­de elek­tro­ni­ca. Het kan ook de vorm­ge­ving zijn ge­weest. De Re­nault Vel Sa­tis was iets té ex­tra­va­gant, ter­wijl de laat­ste gro­te auto’s van Peu­ge­ot, de 605 en de 607, juist vrij ge­woon­tjes wa­ren. Ge­luk­kig heb­ben ze bij Peu­ge­ot het licht ge­zien. Het merk wil te­rug naar de tijd waar­in het een chic ima­go had, zon­der zich te rich­ten op de ech­te ri­chand­fa­mous. Peu­ge­ot is naar ei­gen zeg­gen het meest pre­mi­um van al­le best­sel­ler­mer­ken en daar ho­ren ex­tra­va­gan­te auto’s bij. De nieu­we 508 is het re­sul­taat van die fi­lo­so­fie.

KIJ­KEN NAAR AU­DI

Met de hui­di­ge 508 neemt het nieu­we mo­del na­druk­ke­lijk af­stand van zijn voor­gan­ger, die sinds 2011 te koop was. Dat was een bra­ve se­dan, la­ter ge­volgd door een net zo bra­ve sta­ti­on­wa­gon. En juist dát wil Peu­ge­ot niet meer. De nieu­we 508 wordt ho­ger in de markt ge­po­si­ti­o­neerd en oet af­stand ne­men van auto’s als de Volks­wa­gen Pas­sat en de Opel In­sig­nia. Peu­ge­ot maakt er geen ge­heim van dat Au­di dien­de als in­spi­ra­tie­bron voor kwa­li- teit, af­wer­king en vorm­ge­ving. Het is ook geen toe­val dat het lij­nen­spel van de 508 wel iets weg­heeft van de A5 Sport­back, al heeft Peu­ge­ot daar wel wat snuf­jes Franse char­me aan toe­ge­voegd. Peu­ge­ot maak­te een op­mer­ke­lij­ke keu­ze. De 508 werd la­ger (6 cm), klei­ner (8 cm) en lich­ter (70 ki­lo) dan zijn voor­gan­ger, dat zien we te­gen­woor­dig niet vaak meer. De auto heeft een sterk af­lo­pen­de dak­lijn en de por­tie­ren heb­ben geen raam­stij­len. Bin­nen­in is de sfeer heer­lijk Frans, met de i-Cock­pit met het klei­ne stuur, het in­stru­men­ta­ri­um dat daar­bo­ven­uit steekt en de mid­den­con­so­le met mooie tui­mel­scha­ke­laars en een groot dis­play. Door het ge­bruik van mooi hout en alu­mi­ni­um oogt de 508 hy­per­mo­dern en snaars­trak. Dat Peu­ge­ot wel de­ge­lijk naar zijn ver­le­den heeft ge­ke­ken, zie je in klei­ne de­tails. Net als bij de 504, is bo­ven de gril­le de ty­pe­naam 508 aan­ge­bracht. Dat soort door­dach­te vond­sten kun­nen we wel waar­de­ren.

COM­FOR­TA­BEL

Wat be­treft sfeer en uit­stra­ling zit het wel goed met de 508, maar hoe rijdt hij? Ook daar­over heb­ben we geen klachten. Wij re­den met de sterkst ge­mo­to­ri­seer­de ben­zi­ne­ver­sie, een 1,6-li­ter vier­ci­lin­der met tur­bo die 225 pk le­vert. Er is ook een va­ri­ant met 180 pk. Die­sel­rij­ders heb­ben meer keus: voor hen staan mo­to­ren klaar met 130, 165 en 180 pk. Het klei­ne stuur is geen al­le­mans­vriend, vol­gens som­mi­ge men­sen ont­neemt hij je het zicht op de me­ters en zit hij te veel tus­sen je be­nen. Wij kun­nen er­mee le­zen en schrij­ven. Zelfs een gro­te 508 wordt er licht­voe­tig door en het stuur ligt heer­lijk in de hand. Dank­zij de adap­tie­ve schok­dem­pers kun je het on­der­stel op je ei­gen wen­sen af­stem­men. Al is de 508, zo­als het ei­gen­lijk hoort bij Franse auto’s, in elk rij­pro­gram­ma voor­al com­for­ta­bel. Kies je voor de Sport-mo­dus, dan is het ver­vaar­lijk op­lich­ten­de di­gi­ta­le dash­board, dat een strak­ke­re vorm­ge­ving krijgt, ei­gen­lijk het meest dy­na­misch. De schok­dem­pers wor­den ste­vi­ger, de be­stu­ring wat zwaar­der. Het on­der­stel is niet on­der de in­druk van een snel ge­no­men bocht en je kunt echt wel lek­ker door­rij­den, maar je komt nau­we­lijks in de ver­lei­ding. Hoe krach­tig de mo­tor ook is, hij lijkt niet veel zin te heb­ben om tel­kens het maxi­ma­le te ge­ven. Ook de acht­traps au­to­maat is meer van het on­ge­merkt en vloei­end scha­ke­len dan van de hit­sig­heid die bij spor­tie­ve boch­ten­rit­ten hoort. Voor be­hen­dig­heid moet je maar bij Ky­li­an Mbap­pé aan­klop­pen. De 508 is meer een auto voor lan­ge snel­weg­rit­ten. Het ge­luid van de wind, de banden en de mo­tor wordt in­druk­wek­kend ef­fi­ci­ënt bui­ten je ge­hoor ge­hou­den. Dank­zij de adap­tie­ve crui­se­con­trol en de spoor­as­sis­tent blijft de auto keu­rig zelf­stan­dig binnen de lij­nen van de weg­mar­ke­ring en houdt hij ge­pas­te af­stand tot zijn voor­gan­ger. De 508 is ook le­ver­baar met een head-up dis­play en een nacht­zicht­as­sis­tent.

BEET­JE KRAP

Niet al­les aan de 508 is gâ­teaue­toeuf. Bij auto’s met een op­val­lend ui­ter­lijk moet je door­gaans com­pro­mis­sen slui­ten, dat is bij de meest chi­que Peu­ge­ot niet an­ders. Door­dat de auto licht ge­krom­pen is en de dak­lijn schuin af­loopt, zit­ten lan­ge men­sen ach­ter­in niet lek­ker. In­stap­pen vergt eni­ge le­nig­heid, en je hoofd en je knie­ën ko­men met het dak en de voor­stoe­len in aan­ra­king. Bo­ven­dien houdt de in­houd van de kof­fer­ruim­te (487 li­ter) niet over. Voor­in heb je geen last van claus­tro­fo­bie en zal nie­mand in de gro­te fau­teuils kla­gen over een slech­te zit­po­si­tie. Grap­pig de­tail: de stoe­len heb­ben een AGR-keur­merk, wat staat voor Ak­ti­on Ges­un­derR­üc­ken. Je hoeft geen ta­len­won­der te zijn om te be­grij­pen dat dit geen Frans is. Het is het keur­merk dat ook al­tijd aan het duur­de­re meu­bi­lair van Opel wordt toe­ge­kend – zo zie je maar dat de over­na­me van Opel door Peu­ge­ot/Cit­ro­ën in­mid­dels tot grap­pi­ge kruis­be­stui­vin­gen heeft ge­leid. De Peu­ge­ot 508 richt zich niet al­leen met zijn ui­ter­lijk, maar ook met zijn ba­sis­prijs op Au­di. Voor min­der dan 37.690 eu­ro (BlueHDi 130) krijg je hem niet mee. On­ze chi­que GT-ver­sie met 225 pk is het top­mo­del en kost liefst 54.790 eu­ro. De 508 staat al bij de dea­ler en komt be­gin vol­gend jaar ook als SW. Dat wordt geen laad­won­der, meldt Peu­ge­ot al­vast, maar is wel een lust voor het oog. Eind vol­gend jaar wordt een hy­bri­de­ver­sie van de 508 ge­ïn­tro­du­ceerd, met 300 pk. Het wordt nog las­tig kie­zen voor de lief­heb­ber van gro­te Peu­ge­ots. Maar hij zal voor­al blij zijn dat er über­haupt weer iets te kie­zen valt.

De Au­di A5 Sport­back was een in­spi­ra­tie­bron voor het de­sign­team, maar ge­luk­kig heeft Peu­ge­ot er be­slist geen ko­pie van ge­maakt.

Bij­na Duit­se de­ge­lijk­heid binnen in de 508. Maar de sfeer is on­mis­ken­baar Peu­ge­ot, met het klei­ne stuur en de nog al­tijd in­druk­wek­ken­de i- Cock­pit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.