Ford Fo­cus

Als je vindt dat al­le com­pac­te mid­den­klas­sers op el­kaar gaan lij­ken, heb je bui­ten de Ford Fo­cus ge­re­kend. Zelfs ge­blind­doekt op de bij­rij­ders­stoel, her­ken je de ge­ni­a­le rij­ei­gen­schap­pen van de Fo­cus met­een. De kri­ti­sche le­zer is ge­waar­schuwd: dit wordt e

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

Men­sen die niets met Ford heb­ben, ver­zuch­ten mis­schien wel eens dat on­ze ver­ha­len al­le­maal de­zelf­de strek­king heb­ben als we met een nieuw mo­del uit Keu­len heb­ben ge­re­den. We schrij­ven vrij­wel al­tijd in ly­ri­sche be­woor­din­gen. Voor­uit, bij de EcoSport en de Ka+ werd ons goe­de hu­meur op de proef ge­steld, maar meest­al stap­pen we vol­maakt te­vre­den uit. Wel­licht heb je vo­ri­ge maand in Au­toRe­view num­mer 7 Gerts ver­haal over de Fie­sta ST ge­le­zen. Su­per­la­tie­ven scho­ten te­kort en Gert con­clu­deer­de dat het met de Fie­sta ST el­ke dag feest is. Ook bij de nieu­we Fo­cus her­ha­len we weer wat we in het ver­le­den al zo vaak over een Ford op­merk­ten: de ba­lans die ge­von­den wordt tus­sen com­fort en sport, is on­ge­ë­ve­naard. Met het gloed­nieu­we on­der­stel dat in de Fo­cus de­bu­teert, heeft Ford zich­zelf an­der­maal over­trof­fen. Men­sen die wan­trou­wend hun wenk­brau­wen fron­sen bij zo­veel lof van on­ze kant, kun­nen we al­leen maar aan­ra­den om een keer zelf met de auto te gaan rij­den. De Fo­cus staat van­af sep­tem­ber bij de dea­ler.

ROU­TE NA­POLÉON EN EM­MEN

Nu helpt de om­ge­ving ook mee: we re­den een ge­deel­te van de Rou­te Na­poléon, met het prach­ti­ge bochten­tra­ject van de Gor­ges du Ver­don als hoog­te­punt. De Fo­cus is ge­maakt voor de­ze we­gen, op de N34 tus­sen Em­men en Gro­nin­gen zul je iets min­der mee­krij­gen van die prach­ti­ge ba­lans van het on­der­stel en de ca­pa­ci­tei­ten van de nieu­we drie­ci­lin­der turbomotor met 182 pk. In 1998 los­te de Fo­cus de Es­cort af als ver­te­gen­woor­di­ger in het C-segment. Twin­tig jaar en 16 mil­joen ver­koch­te exem­pla­ren la­ter, is het tijd voor de vier­de ge­ne­ra­tie. Voor de ont­wik­ke­ling rie­pen de ba­zen van Ford al­le knap­pe kop­pen van het be­drijf bij el­kaar. Doel was om de meest vol­waar­di­ge en tech­nisch hoog­staan­de Ford al­ler tij­den te bou­wen. Op een klad­blaad­je wer­den vier din­gen op­ge­schre­ven waar­aan de Fo­cus moest vol­doen: een zin­nen­prik­ke­len­de sty­ling, toon­aan­ge­ven­de ae­ro­dy­na­mi­ca, een ruim interieur en mooie ma­te­ri­a­len. Om bij dat eer­ste te be­gin­nen: zin­nen­prik­ke­lend is over­dre­ven, maar le­lijk is de Fo­cus be­slist niet. Aan de voor­kant her­ken je de over­een­kom­sten met de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie nog, maar de A-stij­len wer­den ver­der naar ach­te­ren ge­plaatst, waar­door de mo­tor­kap lan­ger is. De over­hang voor en ach­ter is bij­zon­der kort. Aan de ach­ter­kant ver­dwe­nen de ka­rak­te­ris­tie­ke lich­ten die ver door­lie­pen in de flan­ken. Daar heeft de Fo­cus iets van zijn ei­gen­zin­nig­heid ver­lo­ren, je kunt hem mak­ke­lijk ver­war­ren met an­de­re con­cur­ren­ten in het C-segment. Wat ons wél be­valt, is de naam Fo­cus die trots in sa­tijn­g­lan­zen­de let­ters tus­sen de ach­ter­lich­ten prijkt.

TRA­DI­TI­O­NEEL IN­STRU­MEN­TA­RI­UM

De Fo­cus stond tot nu toe niet be­kend om zijn voor­uit­stre­ven­de dash­board. De vo­ri­ge ge­ne­ra­tie werd over­la­den met kri­tiek door de gro­te hoe­veel­heid knop­pen en het klei­ne na­vi­ga­tie­scherm. Bij een om­vang­rij­ke fa­ce­lift in 2014 werd dat eu­vel al deels ver­hol­pen: min­der knop­pen, gro­te­re tou­chs­creen. Bij de hui­di­ge Fo­cus werd het aan­tal knop­pen nog eens ge­hal­veerd. Met dank aan on­ze land­ge­noot Am­ko Leen­arts, die bij het ont­wik­ke­len van de Fo­cus nog hoofd van de af­de­ling

Met het gloed­nieu­we on­der­stel dat in de Fo­cus de­bu­teert, heeft Ford zich an­der­maal over­trof­fen.

in­te­ri­eur­de­sign was, en in­mid­dels is ge­pro­mo­veerd tot Di­rec­tor of De­sign bij Ford Eu­ro­pa. Het dash­board ziet er pri­ma uit: een tik­je tra­di­ti­o­neel met ‘ge­wo­ne’ me­ters (Ford heeft geen equi­va­lent van de virtual cock­pit van de Volks­wa­gen-groep), maar met al­le knop­pen op een lo­gi­sche plek. De af­wer­kings­kwa­li­teit en de ma­te­ri­aal­keu­ze zijn on­be­ris­pe­lijk, zelfs het ge­deel­te bo­ven de kaar­ten­vak­ken in de por­tie­ren is met stof be­kleed. Nog een ver­heu­gen­de ont­dek­king: de in­te­ri­eur­ruim­te is er met spron­gen op voor­uit ge­gaan. De wiel­ba­sis nam met 5 cen­ti­me­ter toe ten op­zich­te van het vo­ri­ge mo­del en dat is fijn nieuws voor de be­nen van lan­ge ach­ter­pas­sa­giers. De vei­lig­heids­uit­rus­ting is ook weer up-to-date. Wee­tje van de dag: de Fo­cus is de eer­ste Eu­ro­pe­se Ford met een head-up dis­play.

VEEL KEU­ZE

Ford biedt de ko­per tra­di­ti­o­neel een aan­tal keu­zes: wie een chi­que Fo­cus wil, kiest de Vig­na­le. De ST-Line is er voor de spor­tie­ve be­stuur­der, ter­wijl de Ti­ta­ni­um ge­woon een rijk uit­ge­rus­te ver­sie is. Wie min­der ei­sen heeft, kiest voor de ba­sis­ver­sie Trend.

De Fo­cus Ac­ti­ve is com­pleet nieuw en is een op­ge­stoer­de ver­sie met kunst­stof pla­ten voor een of­froad-look. De Ac­ti­ve komt vol­gend jaar naar Ne­der­land. De Fo­cus is le­ver­baar met die­sel­mo­to­ren die 95, 120 of 150 pk le­ve­ren. Ben­zi­ne­rij­ders zijn op drie­ci­lin­ders aan­ge­we­zen: de 1.0 EcoBoost met 100 of 125 pk of de nieu­we 1,5-li­ter mo­tor, goed voor 150 of 182 pk. Wij re­den met de 182 pk ster­ke ST-Line. Het interieur wordt hier en daar ver­sierd met de­len van kool­stof­ve­zel en de stoe­len heb­ben ro­de stik­sels. Het on­der­stel werd een cen­ti­me­ter ver­laagd. Over de nieu­we mo­tor, de eer­ste drie­ci­lin­der met cilinderuitschakeling, no­te­ren we al­leen maar plus­pun­ten: hij re­a­geert snel op de bewegingen van het gas­pe­daal, is zo­wel berg­op als bij een in­haal­ma­noeu­vre bij de les en laat oms een gei­ni­ge drie­ci­lin­der­brom ho­ren. Op de snel­weg is hij mooi stil.

IETS DUUR­DER

Het stan­daard on­der­stel van de Fo­cus kent drie rij­pro­gram­ma’s ( Nor­mal, Sport en Eco), waar­bij de re­ac­tie van de be­stu­ring en het gas­pe­daal wordt aan­ge­past. Op­ti­o­neel kun je adap­tie­ve schok­dem­pers be­stel­len en krijg je er twee keu­zes bij: Com­fort en EcoCom­fort. In de sport­stand is el­ke boch­ten­vre­ter vol­maakt te­vre­den met de Fo­cus. Het on­der­stel van de auto is niet snel on­der de in­druk van ho­ge bocht­snel­he­den en als je het te bont maakt, grijpt het ESP sub­tiel in. Ook in het da­ge­lijks ver­keer kun je pri­ma in de sport­stand rij­den, hoog­uit dempt de ach­ter­wiel- op­han­ging gro­te oneffenheden nog­al di­rect. In de com­fort­stand deint het on­der­stel licht – iets waar wij vro­lijk van wor­den. De Fo­cus is er als vijf­deurs of als Wa­gon en staat in de prijs­lijst van­af 23.765 eu­ro. Hij is duur­der dan zijn voor­gan­ger, die voor 22.570 eu­ro te koop was. Dat heeft on­ge­twij­feld te ma­ken met de NEDC 2.0- norm, waar­bij de auto wordt af­ge­re­kend op een re­a­lis­ti­scher ver­bruik en dus op een ho­ge­re CO2- uit­stoot. De over­heid is er als de kip­pen bij om de Schat­kist te openen voor al die ex­tra bpm- in­kom­sten. Ver­der heb­ben we nau­we­lijks een min­punt kun­nen ont­dek­ken. Het wat in­wis­sel­ba­re de­sign van de ach­ter­kant mis­schien, maar de­sign oor­de­len zijn sub­jec­tief. In de ver­sies met pa­no­ra­ma­dak vin­den we de hoof­druim­te te krap, maar dat zou geen re­den zijn om hem te la­ten staan. De Fo­cus moest de bes­te Ford al­ler tij­den wor­den vol­gens het klad­blaad­je. Wat ons be­treft mo­gen ze in Keu­len de cham­pag­ne la­ten aan­ruk­ken.

Fij­ne nieu­we drie­ci­lin­der EcoBoost­mo­tor met cilinderuitschakeling, die 150 of 182 pk le­vert.

Ford doet niet aan fu­tu­ris­ti­sche frat­sen: het dash­board oogt tra­di­ti­o­neel.

Aan de ach­ter­kant ver­war je de Fo­cus snel met een con­cur­rent. Als­of de ont­wer­pers dat wis­ten, staat zijn naam in koei­en­let­ters tus­sen de ach­ter­lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.