Lexus ES

De Lexus ES 300h is het goed­aar­di­ge al­ter­na­tief voor het Duit­se za­ken­au­to­ge­weld. In december doet hij Ne­der­land aan. Om al­vast in de stem­ming te ko­men, gooi­en we een hand­vol pe­per­no­ten in de ca­bi­ne en ma­ken een proef­rit.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Vol­ker Koerdt, Bart Smak­man

In Eu­ro­pa is de Lexus ES een vreem­de­ling ze­ker, maar in de Ver­e­nig­de Sta­ten is hij al aan zijn ze­ven­de ge­ne­ra­tie toe. In een po­ging fors meer auto’s aan de man te bren­gen, gaat Lexus de ES la­ter dit jaar ook in Eu­ro­pa ver­ko­pen. De luxe se­dan moet sa­men met de UX – een com­pac­te suv – be­werk­stel­li­gen dat de ver­koop­aan­tal­len stij­gen van 75.000 stuks vo­rig jaar, naar 100.000 exem­pla­ren in 2020. De ES volgt in Ne­der­land bo­ven­dien de GS op.

VEEL RUIM­TE

An­ders dan de Duit­se pre­mi­um­mer­ken, han­delt het Japanse Lexus niet in die­sel­mo­to­ren en heeft het spor­ti­vi­teit min­der hoog in het vaan­del staan. De nieu­we ES 300h beschikt over een hy­bri­de aan­drijf­lijn. Een 2,5-li­ter vier­ci­lin­der op ben­zi­ne (178 pk) werkt sa­men met een elek­tro­mo­tor. Het sys­teem­ver­mo­gen komt uit op 218 pk. Dat is ge­noeg om de 1740 ki­lo we­gen­de se­dan soe­pel over de Eu­ro­pe­se we­gen te la­ten glij­den. Het duurt 8,9 se­con­den om van­uit stil­stand naar de 100 km/h te ver­snel­len en de top­snel­heid is vast­ge­steld op 180 km/h. Daar­van raak je als be­stuur­der niet in ver­voe­ring, maar het is vol­doen­de. De bij­na vijf me­ter lan­ge se­dan blinkt uit in an­de­re din­gen: dank­zij de wiel­ba­sis van 2,87 me­ter is de bin­nen­ruim­te roy­aal. Voor­al ach­ter­in is de be­we­gings­vrij­heid bij­na weel­de­rig. De ont­wer­pers van Lexus ver­kon­di­gen vol trots dat de af­stand van de ach­ter­ban­kleu­ning tot de voor­stoe­len meer dan een me­ter be­draagt. Zo­doen­de is er been­ruim­te in over­vloed. Lan­ge pas­sa­giers lo­pen wel het ri­si­co met hun hoofd te­gen het dak te sto­ten. Dat is het na­deel van de fraaie coupé-ach­ti­ge dak­lijn die zo schuin af­loopt. De be­stuur­der en diens bij­rij­der rei­zen zon­der kop­zor­gen en zit­ten op met leer be­kle­de com­fort­stoe­len die veel on­der­steu­ning bie­den.

LUXE EN COM­FORT

De in­ge­ni­eurs van Lexus heb­ben veel aan­dacht be­steed aan het veercomfort en het te­rug­drin­gen van de rij­ge­lui­den. Bo­ven­dien hangt de mo­tor in ac­tie­ve la­gers om tril­lin­gen te voor­ko­men en pres­te­ren de au­to­ma­tisch ge­re­gel­de schok­dem­pers ex­tra soe­pel bij la­ge snel­he­den. Met als re­sul­taat dat we fluis­te­rend met el­kaar kun­nen pra­ten over ge­hei­me za­ken: “Wie hoop jij dat je dit jaar hebt met loot­jes trek­ken?” De ca­bi­ne maakt een hoog­waar­di­ge in­druk, dank­zij het ge­bruik van mooie ma­te­ri­a­len en veel oog voor de­tail. De stik­sels in het leer zijn met de hand aan­ge­bracht en het head-up dis­play is on­ge­hoord groot (260 mm). Een eer­ste­klas au­dio­sys­teem van Mark Le­vin­son met ze­ven­tien luid­spre­kers wordt te­gen meer­prijs in­ge­bouwd. De mu­ziek die je wilt af­spe­len van­af het nieu­we mul­ti­me­dia­sys­teem, be­dien je met een touch­pad. Ook volgt de ES 300h ge­spro­ken in­struc­ties op.

Wat voor soort men­sen zal zich mel­den voor de Lexus ES 300h?

Als je met de voor­wiel­aan­ge­dre­ven luxe­se­dan op va­kan­tie gaat, be­wijst de gro­te ba­ga­ge­ruim­te zijn nut. In het laad­ruim van 454 li­ter pas­sen meer­de­re reis­tas­sen en kof­fers. Wie be­wust kiest voor een hy­bri­de, houdt on­der­weg on­ge­twij­feld het ver­bruik in de ga­ten. Lexus zet in op 4,7 l/100 km of 1 op 21,3. Voor het hy­bri­de­sys­teem ver­trouwt het merk nog op een nik­kel­me­taal­hy­dri­de­bat­te­rij. Dit heeft te ma­ken met de duur­zaam­heid. Die is be­ter dan die van li­thi­um-ion­bat­te­rij­en, als we de Lexus-tech­ni­ci mo­gen ge­lo­ven. Voor wie toch wat meer spor­ti­vi­teit in de mix wil, le­vert Lexus de F-Sport. De­ze uit­voe­ring heeft even­veel paar­den­krach­ten, maar staat wel op 19-inch licht­me­taal (stan­daard: 18 inch) en het on­der­stel met McPhers­on­veer­po­ten voor en dub­be­le draag­ar­men ach­ter is straf­fer af­ge­stemd. Bo­ven­dien is de be­stu­ring aan­ge­scherpt en be­ho­ren adap­tie­ve schok­dem­pers tot de mo­ge­lijk­he­den.

GROOT­VER­DIE­NERS

De Ne­der­land­se lan­ce­ring van de ES 300h staat ge­pland voor eind 2018. De ver­koop­prijs wordt bin­nen­kort be­kend­ge­maakt en daar­na openen de or­der­boe­ken. Wat voor soort ko­pers zal zich mel­den voor de Lexus ES? Het zijn on­ge­twij­feld goed ver­die­nen­de man­nen en vrou­wen die ex­tra­va­gant ge­noeg zijn om zich te dur­ven ver­to­nen in een auto met zo’n reus­ach­ti­ge gril­le. Bo­ven­dien zijn ze zo ei­gen­wijs, dat ze met een gro­te boog om de Au­di-, BMW- en Mer­ce­des-show­room lo­pen. Wel­licht zijn ze mi­li­eu­be­wust en vin­den ze tech­niek boei­end. Ze luis­te­ren aan­dach­tig als de ver­ko­per uit­legt wat het voor­deel is van de ver­bran­dings­mo­tor met At­kin­son-cy­clus. Wel­nu: door­dat de in­laat­klep­pen aan het be­gin van de com­pres­sie­slag nog open staan, neemt de ef­fi­ci­ën­tie toen en daalt het ver­bruik. Te­vens schrik­ken ze niet van het leeg­ge­wicht van 1740 ki­lo en de bij­be­ho­ren­de we­gen­be­las­ting.

De bij­na vijf me­ter lan­ge ES 300h met reus­ach­ti­ge gril­le is ab­so­luut een op­val­len­de ver­schij­ning.

Veel been­ruim­te voor de pas­sa­giers. De hoof­druim­te on­der de coupé-ach­ti­ge dak­lijn is vol­doen­de.

Hoog­waar­di­ge ma­te­ri­a­len, per­fec­te af­wer­king en com­for­ta­be­le voor­stoe­len.

De 2,5- li­ter vier­ci­lin­der is goed voor 178 pk en 221 Nm. De elek­tro­mo­tor doet am­per voor hem on­der, met 120 pk en 202 Nm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.