Jeep Wrang­ler

Al is de Jeep Wrang­ler vol­le­dig bin­nen­ste­bui­ten ge­keerd, hij ver­toont nog al­tijd veel ver­want­schap met de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. En zelfs met het ico­ni­sche oer­mo­del van bij­na 80 jaar ge­le­den. De Wrang­ler gaat nog steeds daar waar de bos­wach­ter je niet wil hebb

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Gert Weg­man

Niet al­leen het ui­ter­lijk van de nieu­we Wrang­ler is een feest der her­ken­ning. Ook als het om zijn of­froad-ca­pa­ci­tei­ten gaat, ver­loo­chent de stoe­re Ame­ri­kaan zijn af­komst niet. Net als zijn ver­re mi­li­tai­re voor­va­der, de licht­ge­wicht al­les­kun­ner Wil­lys MB, heeft ook de spik­splin­ter­nieu­we Jeep Wrang­ler een se­pa­raat lad­der­chas­sis en vier­wiel­aan­drij­ving. Maar met een sim­pe­le ruk aan de daar­voor be­stem­de hen­del kun je tot 72 km/h voor ach­ter­wiel­aan­drij­ving kie­zen. De ac­ti­ve­ring van de sper­dif­fe­ren­ti­ë­len re­gel je even­eens sim­pel­weg van­af de be­stuur­ders­stoel. Geen zin in keu­zestress? Dan zet je de hen­del in 4H en laat je de se­lec­tie voor ach­ter­of vier­wiel­aan­drij­ving aan de elek­tro­ni­ca over. Dat laat­ste is nieuw voor de Wrang­ler en is een be­leefd ge­baar naar de suv-rij­der die aan iets stoer­ders toe is, maar geen in­ge­wik­keld ge­doe wil.

HAL­VE ME­TER EX­TRA

De nieu­we Jeep maakt het je dus ge­mak­ke­lijk. Niet al­leen op het ge­bied van 4x4-tech­niek, maar ook met zijn up-to-date in­fo­tain­ment en ex­tra’s als stoel­ver­war­ming en een ver­warm­baar stuur. Niet ver­tel­len aan je vrien­den die een ou­de Wrang­ler rij­den, want dan loop je het ri­si­co dat ze je een suv-erd vin­den. Daar­naast is de auto in de loop der ja­ren steeds gro­ter ge­wor­den. In 2006 kwam er zelfs een vier­deurs ver­sie met ver­leng­de wiel­ba­sis. Van de oor­spron­ke­lij­ke licht­ge­wicht op­zet van de oer­Jeep is dan ook wei­nig over­ge­ble­ven. Ook van het nieuw­ste mo­del be­staan weer twee car­ros­se­rie­va­ri­an­ten. De twee­deurs is krap ach­ter­in en het is een he­le toer om op de ach­ter­bank te ko­men. Toch legt dit com­pac­te mo­del al 2000 ki­lo in de schaal. Bij de nog iets zwaar­de­re vier­deurs Un­li­mi­ted staan de voor- en ach­ter­as ruim een hal­ve me­ter ver­der uit el­kaar en met een leng­te van 4,88 me­ter is-ie 55 cm lan­ger dan de twee­deurs. Het groot­ste mo­del wordt door Jeep in de markt ge­zet als suv, en in­der­daad is de auto pri­ma te ge­brui­ken als ge­zins­au­to. De pas­sa­giers ach­ter­in heb­ben meer dan ge­noeg ruim­te en de kof­fer­bak is met een in­houd van 533 li­ter fa­mi­ly proof. Qua uit­rus­ting on­der­scheidt Jeep bij de Wrang­ler drie ni­veaus. De Sport is het in­stap­mo­del, de Sa­ha­ra is een stuk luxer, ter­wijl de Ru­bi­con de luxe van de Sa­ha­ra com­bi­neert met een aan­tal tech­ni­sche voor­zie­nin­gen die de of­froad-ei­gen­schap­pen ver­be­te­ren.

AL­LEEN VIER­CI­LIN­DERS

Net als het oer­mo­del uit de ja­ren 40 is de nieu­we Wrang­ler weer le­ver­baar met een 2,2-li­ter vier­ci­lin­der, al­leen be­treft het nu een mo­der­ne die­sel. In de ba­sis is het de­zelf­de uit alu­mi­ni­um op­ge­trok­ken mo­tor als con­cern­ge­noot Al­fa Ro­meo in de Gi­ulia en de Stel­vio mon­teert. Met zijn 200 pk en 450 Nm biedt de die­sel­mo­tor ruim vol­doen­de trekkracht, al is de top­snel­heid van 160 km/h re­la­tief bescheiden. De twee­deurs gaat 20 km/h har­der. Naast de die­sel wordt een 2,0-li­ter ben­zi­ne­mo­tor met een tur­bo le­ver­baar. We we­ten dat de­ze 272 pk en 400 Nm in huis heeft, maar de pres­ta­tie­cij­fers wor­den pas la­ter be­kend­ge­maakt. Bei­de mo­to­ren wor­den al­tijd ge­com­bi­neerd met een com­for­ta­be­le acht­traps au­to­maat. Voor de Ne­der­land­se markt staan geen zes­ci­lin­ders meer op het pro­gram­ma, om­dat die zich met de gel­den­de bpm-ta­rie­ven uit de markt zou­den prij­zen. Het ver­bruik en de CO2uit­stoot van de nieu­we twee­li­ter die­sel zijn flink ge­daald ten op­zich­te van de 2.8 CRDi in het vo­ri­ge mo­del, maar de auto haalt nog steeds geen top­waar­den. Dat heeft al­les te ma­ken met het ho­ge ge­wicht, maar ook met de sub-op­ti­ma­le stroom­lijn. Daar staat te­gen­over dat het ico­ni­sche mo­del wel zijn ge­heel ei­gen stijl be­hou­den heeft, in­clu­sief de im­po­san­te gril­le en de se­pa­ra­te spat­bor­den. De neer­klap­ba­re voor­ruit staat wel iets schui­ner dan voor­heen. Ver­der vol­gen de twee bui­ten­ste sleu­ven van de gril­le nu de con­tou­ren van de kop­lam­pen, net als bij de al­ler­eer­ste ci­vie­le Jeep van na de oor­log. Nieuw zijn de led-dag­rij­lich­ten in de voor­spat­bor­den. Aan de ach­ter- kant be­staat de be­lang­rijk­ste wij­zi­ging uit het la­ger ge­plaatste re­ser­ve­wiel, waar­door het zicht naar ach­te­ren flink is ver­be­terd.

GEEN PLAS­TIC HELD MEER

Bin­nen­in valt op dat Jeep het ou­de dash­board in de plas­tic heroes-con­tai­ner heeft ge­gooid. Het zal de die­hard Jeep-fan een hot­dog zijn, maar de suv-lief­heb­ber is er vast con­tent mee. Het interieur oogt veel fraai­er dan voor­heen en in de luxe­re ver­sies is het dash­board zelfs be­kleed met zacht, ge­stikt ma­te­ri­aal. In het mid­den prijkt een kleu­ren­scherm, dat af­han­ke­lijk van de ge­ko­zen uit­voe­ring een for­maat van 5, 7 of 8,4 inch heeft. De groot­ste scher­men zijn voor­be­reid voor de kop­pe­ling met An­droid Auto en Ap­ple CarPlay, en ook TomTom Li­ve-na­vi­ga­tie be­hoort tot de

mo­ge­lijk­he­den. Zo­wel voor- als ach­ter­in ver­went de nieu­we Wrang­ler z’n in­zit­ten­den met di­ver­se usb- en 12V-aan­slui­tin­gen. Op veiligheidsgebied maakt de Wrang­ler wel­is­waar een spron­ge­tje ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger, maar de mo­der­ne sys­te­men blij­ven be­perkt tot een do­de­hoek­waar­schu­wing met de­tec­tie voor ach­ter­langs krui­send ver­keer en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra. Vol­le­di­ge led­ver­lich­ting is te­gen meer­prijs le­ver­baar. Op as­falt is de nieu­we Jeep Wrang­ler re­de­lijk com­for­ta­bel. Het ge­luid van de die­sel­mo­tor blijft net­jes op de ach­ter­grond en het on­der­stel van de lan­ge ver­sie is vrij rus­tig. De twee­deurs is een stuk sprin­ge­ri­ger. De stoe­len bie­den een pri­ma zit, al zul­len lan­ge men­sen de zit­tin­gen te kort vin­den. Apart is dat er voor de rug­leu­ning­ver­stel­ling geen hen­del is ge­mon­teerd, maar een lus. Bo­ven de 130 km/h neemt het wind­ge­ruis sterk toe, ook bij auto’s met hard­top. Me­de on­der in­vloed van de ho­ge banden is de be­stu­ring vaag, waar­door je je een beet­je de ka­pi­tein van een con­tai­ner­schip voelt. Met ter­rein­ban­den neemt dit ge­voel toe. Ver­der is goed te mer­ken dat de Wrang­ler nog een al­tijd een apart lad­der­chas­sis heeft: de tor­sie­stijf­heid is niet op­ti­maal, waar­door oneffenheden meer car­ros­se­rie­be­we­gin­gen met zich mee­bren­gen dat bij auto’s met een zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie.

BYE BYE SUV

In het ter­rein is de Wrang­ler een beest, en de Ru­bi­con-ver­sie is de ul­tie­me mod­der­krui­per. Hij heeft twee sper­dif­fe­ren­ti­ë­len en een ex­tra la­ge gea­ring. Dank­zij de elek­trisch los te kop­pe­len sta­bi­li­sa­tor kun­nen de veren gro­te­re on­der­lin­ge hoog­te­ver­schil­len aan. Han­dig is dat je de wer­king van het on­der­stel op het gro­te scherm in beeld kunt bren­gen, in­clu­sief de stuur­hoek. Daar­mee voor­kom je dat je on­be­doeld rechts- of links­af slaat wan­neer een spek­glad blub­ber­pad over­gaat in een on­der­grond met meer grip. Het pook­je waar­mee je de per­ma­nen­te vier­wiel­aan­drij­ving in­scha­kelt, zal de mees­te suv- rij­ders on­be­kend voor­ko­men. Het ding gaat best zwaar, maar na­dat je het in 4 Low hebt ge­zet, be­zorgt de auto je een ge­voel van on­o­ver­win­ne­lijk­heid. Met ge­ac­ti­veer­de la­ge gea­ring trot­seert hij plas­sen, rots­blok­ken en mod­de­ri­ge hel­lin­gen waar de ge­mid­del­de suv-rij­der wij­se­lijk om­heen rijdt. Op­ge­ven staat niet in het Jeep-woor­den­boek, de veren strek­ken zich en de mo­tor knort te­vre­den, on­ver­moei­baar op zoek naar de vol­gen­de uit­da­ging. De nieu­we Wrang­ler kan die van­af sep­tem­ber op­zoe­ken in het Ne­der­land­se pol­der­land­schap. En dan maar ho­pen dat er geen bo­ze bos­wach­ter op de loer ligt ...

De Wrang­ler trot­seert plas­sen, rots­blok­ken en mod­der­hel­lin­gen waar de ge­mid­del­de suv-rij­der wij­se­lijk om­heen rijdt.

Het interieur is veel hoog­waar­di­ger dan voor­heen, maar be­hield zijn niet- voor- wat­jes­uit­stra­ling.

Led- dag­rij­lich­ten zijn stan­daard. Overal vind je het ico­ni­sche Jeep­je te­rug, zo­als op de keu­ze­hen­del van de au­to­maat, die zich ook hand­ma­tig laat be­die­nen. De pook waar­mee je het ty­pe aan­drij­ving kiest, vraagt een fer­me hand.

Ook op as­falt brengt de Wrang­ler je waar je heen wilt, maar de ech­te suv- ver­fij­ning ont­breekt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.