Peu­ge­ot Rif­ter

De Peu­ge­ot Rif­ter is je ide­a­le part­ner als je niets geeft om de­sign, maar al­les in je auto wilt ver­voe­ren wat maar op je pad komt. Van krat­ten bier tot kleinkinderen: de Rif­ter slikt het zon­der mor­ren.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

Al­le au­to­mer­ken stor­ten zich op de su­v­trend. In hun mar­ke­ting­cam­pag­nes lijkt het wel als­of ze er al­les aan doen om niet ori­gi­neel te zijn: overal zien we hippe men­sen din­gen met hun suv doen die geen nor­ma­le ster­ve­ling ooit in zijn hoofd zou ha­len. Hoe­wel de ge­mid­del­de leef­tijd van de Ne­der­land­se au­to­k­o­per rond de 60 ligt, richt el­ke cam­pag­ne zich op jon­ge, snel­le en wil­de men­sen. Ter­wijl er ook een he­le­boel con­su­men­ten zijn die ge­woon een goe­de auto wil­len om veel spul­len in te ver­voe­ren. Een op­berg­pa­ra­dijs zon­der flit­send de­sign. Daar­om heb­ben we wel sym­pa­thie voor de Peu­ge­ot Rif­ter; dit sym­pa­thie­ke blok­ken­doos­je is een heer­lij­ke an­ti­held. Het is geen suv, maar ei­gen­lijk een ver­e­deld bus­je. De Rif­ter wil niet ge­for­ceerd jong zijn, hij is er slechts om zo­veel mo­ge­lijk men­sen met hun spul­len zo com­for­ta­bel mo­ge­lijk over de we­reld te ver­voe­ren. Al­leen de mo­del­naam heeft nog iets hips. De voor­gan­ger van de Rif­ter heet­te nog ge­woon Part­ner, maar die naam is van­af nu al­leen nog voor­be­hou­den aan de be­drijfs­wa­gen-ver­sie. Rif­ter klinkt span­nen­der, vin­den ze bij Peu­ge­ot. We vra­gen nog waar de naam van­daan komt en krij­gen een ver­han­de­ling over de ver­wij­zing naar gi­taar­riffs en rot­sen die uit de zee ko­men. Toch blij­ven we meer ge­char­meerd van de naam Part­ner.

4000 LI­TER

Bij de Peu­ge­ot Rif­ter staat vorm nu eens niet bo­ven func­tie. Prak­tisch ge­mak heeft voor­rang bo­ven al­les. In de kof­fer­ruim­te kun je maar liefst 775 li­ter aan ba­ga­ge stou­wen. Bij de ver­leng­de ver­sie met 7 zit­plaat­sen (+ 35 cm) kun je in to­taal zelfs 4000 li­ter kwijt, als je de bei­de stoel­rij­en neer­klapt. De twee­de zit­rij van de Rif­ter be­staat uit los­se stoe­len, die je niet al­leen kunt om­klap­pen, maar ook kunt uit­ne­men. Nog meer han­dig­heid­jes: de bij­rij­ders­stoel kun je vol­le­dig in de vloer weg­klap­pen. Hoe meer we over de Rif­ter na­den­ken, hoe be­ter we een beeld krij­gen van de ko­per. We zien het ty­pi­sche ANWB-echt­paar voor ons, met hun iden­tie­ke, mak­ke­lijk zit­ten­de jas­sen en hun elek­tri­sche fiet­sen met een rou­te­kaart op het stuur. Voor al­les wat ze mee­ne­men, heeft de Rif­ter een op­los­sing. Als het warm is, kun­nen de wind­jacks in een groot op­berg­vak bo­ven het dash­board. De fles­sen wa­ter pas­sen in de por­tier­vak­ken en de zelf ge­smeer­de brood­jes vin­den een plek in het ge­koel­de dash­board­kast­je. Wat een heer­lijk pre­ten­tie­lo­ze auto. Hij is niet hip, maar han­dig. Na een rit van drie uur wil­len we niets lie­ver dan met pen­si­oen gaan en de he­le Ve­lu­we door­krui­sen, van pick­nick­plaats tot pan­nen­koe­ken­huis met op­laad­punt voor de elek­tri­sche fiets.

I-COCK­PIT

We ra­ken niet uit­ge­ke­ken op de op­berg­vak­ken en ont­dek­ken er steeds meer: ook aan de zij­kant is te­gen het dak een trans­pa­ran­te boog met op­berg­vak­ken ge­plaatst, die door­loopt naar het gro­te vak voor­in waar de iden­tie­ke wind­jacks lig­gen. Ach­ter­in in­stap­pen is een ei­tje dank­zij de rui­me schuif­deu­ren en het

bo­ven­ste deel van de ach­ter­klep kan apart wor­den ge­o­pend. Zo kun je mak­ke­lijk iets van de hoe­den­plank pak­ken in een krap­pe par­keer­plaats. Al die ruim­te zit ove­ri­gens ver­pakt in een mo­dern jas­je. De Rif­ter heeft een sim­pe­le ver­sie van de i-Cock­pit met het klei­ne stuur, dat in de 3008 en 5008 al op waar­de­ring kon re­ke­nen. Tus­sen­door ont­dek­ken we ove­ri­gens weer een enorm op­berg­vak in de mid­den­tun­nel, waar­bij we moe­ten aan­te­ke­nen dat er op de­ze plek geen be­ker­hou­der zit. Op veiligheidsgebied is de Rif­ter even­eens mo­dern, zo biedt hij de mo­ge­lijk­heid om adap­tie­ve crui­se­con­trol, do­de­hoek­waar­schu­wing, aan­han­ger­sta­bi­li­sa­tie (han­dig als je met de ca­ra­van door de bergen rijdt) en ver­keers­bord­her­ken­ning te be­stel­len. Bo­ven­dien heeft hij een tou­chs­creen met re­al­ti­me ver­keers­in­for­ma­tie, die op de mi­nuut nauw­keu­rig is.

IN 2019 IN NE­DER­LAND

Glo­be­trot­ters die voor een Peu­ge­ot Rif­ter kie­zen, heb­ben de keus uit vijf mo­to­ren. De drie­ci­lin­der Pu­reTech-ben­zi­ne­mo­tor is er met 110 of 130 pk, ter­wijl de 1.5 HDi-die­sel wordt aan­ge­bo­den met 75, 100 of 130 pk. Wij re­den met de 110 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor. Daar­over valt niet veel span­nends te ver­tel­len: hij is krach­tig ge­noeg (0-100 in 11,7 se­con­den) en stil. Ook het weg­ge­drag en het com­fort zijn dik in or­de. Ex­tra grap­pig: je kunt de Rif­ter zelfs met vier­wiel­aan­drij­ving be­stel­len. Die na­tuur­cam­ping diep in de ver­re uit­hoe­ken van de Ar­dè­che is voor jou en je Peu­ge­ot dus ge­woon te be­rei­ken. Ter­wijl de ge­zin­nen in hun lea­se­sta­ti­on­wa­gon ver­oor­deeld zijn tot de cam­ping mu­ni­ci­pal in het dorp, ge­nie­ten de Rif­ter-rij­ders van de rust. We heb­ben veel sym­pa­thie voor de Rif­ter, maar ons ge­duld (en dat van de ko­pers) wordt wel even op de proef ge­steld. Pas in het eer­ste kwar­taal van 2019 is hij in Ne­der­land le­ver­baar. Ver­moe­de­lijk heeft dat te ma­ken met de nieu­we uit­stoot­nor­men die van­af 1 sep­tem­ber gel­den (NEDC 2.0). De Ne­der­land­se au­to­prij­zen schie­ten op die dag om­hoog, tot­dat de re­gels van­af 1 ja­nu­a­ri 2019 an­der­maal ver­an­de­ren. Peu­ge­ot wacht die ver­an­de­rin­gen even af. Po­si­tief is dat er van de Rif­ter ook een vol­le­dig elek­tri­sche ver­sie én een plug-in hy­bri­de op de markt ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.