De Ford GT op Le Mans

Het FIA World End­uran­ce Cham­pi­ons­hip gaat voor een nieu­we aan­pak. Op de ka­len­der van het nieu­we Super Sea­son staat de 24-uurs­ra­ce van Le Mans maar liefst twee keer ver­meld. Voor­al in de GTE-klasse zijn de mes­sen ge­sle­pen; dit zou wel eens het span­nend­ste

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

Niet eer­der ging het FIA World End­uran­ce Cham­pi­ons­hip zo’n span­nend sei­zoen te­ge­moet. Pas in ju­ni vol­gend jaar, na de fi­nish van de 24 Uren van Le Mans, wor­den de kam­pi­oe­nen in de ver­schil­len­de WEC-ca­te­go­rie­ën op de schou­ders ge­tild. De Ra­ce der Ra­ces staat tij­dens het Super Sea­son na­me­lijk niet één, maar twee keer op de ka­len­der – en in bei­de 24-uurs­ra­ces wor­den dub­be­le pun­ten ver­deeld. Voor­al in het LM GTE-klas­se­ment be­looft de strijd fel­ler dan ooit te wor­den: de fa­brieks­teams van Ford, Por­sche, Fer­ra­ri, Aston Mar­tin en BMW ge­ven el­kaar geen cen­ti­me­ter toe.

KO­NINGS­KLAS­SE

In de ko­nings­klas­se van de lan­ge­af­stands­ra­ce­rij, de LMP1, wer­den de kaar­ten voor het Super Sea­son ei­gen­lijk vo­rig jaar al ge­schud. Por­sche kon­dig­de aan te stop­pen met het WEC-pro­ject en zich te stor­ten op de ont­wik­ke­ling van een elek­trisch aangedreven sin­gle sea­ter voor de For­mu­la E. Daar­naast gonst het van de ge­ruch­ten over Por­s­ches te­rug­keer in de For­mu­le 1, mo­ge­lijk als le­ve­ran­cier van de mo­tor die Max Ver­stap­pen van­af 2021 ach­ter zijn rug krijgt in de Red Bull. Hoe dan ook: Por­sche richt zich op an­de­re (au­to­sport)pro­jec­ten en maak­te na drie WEC­ti­tels de weg in de LMP1 vrij voor Toyo­ta. De Japanners zijn na­me­lijk het eni­ge over­ge­ble­ven fa­brieks­team in de LMP1. Op die ma­nier kre­gen zij de – sinds jaar en dag – zo vu­rig ge­wens­te over­win­ning op Le Mans in de schoot ge­wor­pen. Na de ope­nings­ra­ce van het Super Sea­son op Spa-Fran­cor­champs, koer­sten Sé­bas­tien Bue­mi, Ka­zu­ki Na­kaji­ma en Fer­nan­do Alon­so ook op Le Mans een­vou­dig naar de ze­ge. Ga­ran­tie op suc­ces be­staat ech­ter niet op Le Mans. Voor de slot­ra­ce van het Super Sea­son op het Cir­cuit de la Sart­he, in het week­end van 15 en 16 ju­ni 2019, kun­nen de ste­nen weer heel an­ders rol­len, en zou Toyo­ta weer al­les uit han­den zou kun­nen ge­ven. Iets wat de pri­vé in­ge­schre­ven LMP1­teams Re­bel­li­on Ra­cing, SMP Ra­cing en By­kol­les Ra­cing Team na­tuur­lijk graag zien ge­beu­ren. Ach­ter de LMP1’s gaat het er span­nen­der aan toe. In de LMP2-, maar voor­al in de LM GTE-klasse, zijn de on­der­lin­ge ver­schil­len ui­terst klein. To­ren­ho­ge fa­vo­rie­ten voor de ra­ces en ti­tels? Die zijn er niet. Wat zo­maar kan be­te­ke­nen dat in het LMP2-kam­pi­oen­schap het Wil­hel­mus nog een keer weer­klinkt. In de ge­le Dal­la­ra-Gib­son van Ra­cing Team Ne­der­land we­ten Jan Lam­mers (die Le Mans in 1988 won met Ja­gu­ar), Gie­do van der Gar­de en Frits van Eerd het hoofd over­tui­gend bo­ven wa­ter te hou­den. De Chi­ne­se Ne­der­lan­der Ho-Pin Tung ra­cet op­nieuw voor Jackie Chan DC Ra­cing, het team waar­mee hij in 2017 op Le Mans vriend en vij­and ver­ras­te door twee­de te wor­den ach­ter de win­nen­de LMP1-Por­sche.

VUUR­WERK

Het mees­te vuur­werk ver­wach­ten we in de LM GTE-klasse. Hier­in bin­den ver­schil­len­de gro­te fa­brieks­teams de strijd met el­kaar aan. Ford komt met een sterk ver­be­ter­de en voor­al snel­le­re GT aan de start, om de even­eens ver­der door­ont­wik­kel­de Por­sche 911 RSR het hoofd te bie­den. Maar de Fer­ra­ri 488 GTE EVO is ook een auto om re­ke­ning mee te hou­den, want de snel­heid en be­trouw­baar­heid van de Ita­li­aan­se vol­bloed zijn spreek­woor­de­lijk. Aston Mar­tin en BMW gooi­en voor het Super Sea­son ge­heel nieuw ont­wik­keld wa­pens in de strijd, die nog eni­ge tijd no­dig zul­len heb­ben om te rij­pen. Van de nieu­we Van­ta­ge en M8 Coupé GTE

mag niet wor­den ver­wacht dat ze di­rect voor de hoofd­prij­zen meek­nok­ken – hoe­wel in de lan­ge­af­stands­ra­ce­rij niets te voor­spel­len is. De ra­ce­fans zul­len Cor­vet­te Ra­cing moe­ten mis­sen voor het Super Sea­son: het team richt zich op het Amerikaanse IMSA-kam­pi­oen­schap. Maar de uit­no­di­ging om op Le Mans te ko­men ra­cen, slaan de yanks ge­luk­kig nooit af. Met in­mid­dels acht klasse-over­win­nin­gen in de poc­ket mo­gen de ge­le Cor­vet­tes C7.R voor de 24-uurs­ra­ce be­slist tot de fa­vo­rie­ten wor­den ge­re­kend. Als de ope­nings­ra­ce op Spa-Fran­cor­champs een graadmeter is voor het ver­loop van het ge­he­le Super Sea­son, kun­nen we een rond­uit spec­ta­cu­lair kam­pi­oen­schap te­ge­moet zien. Er is geen team in het WEC dat de kunst van be­trouw­ba­re snel­heid niet ver­staat. De tijd dat de mo­to­ren dus­da­nig ver wer­den op­ge­voerd dat ze na een paar uur met een sen­sa­ti­o­ne­le steek­vlam aan hun ein­de kwa­men, ligt ver ach­ter ons. Al­hoe­wel: de com­plexe hy­bri­de­tech­niek die in de LMP1-klasse wordt ge­bruikt, toon­de zich de af­ge­lo­pen ja­ren nog wel eens wis­pel­tu­rig. Toyo­ta kan er­over mee­pra­ten. Maar juist in de LM GTE-klasse gaan snel­heid en be­trouw­baar­heid hand in hand. Geen team wint meer een ra­ce door al­leen op uit­rij­den in te zet­ten, snel­heid moet er net zo goed zijn. En die loopt hoog op, met bloed­stol­len­de ra­ces als re­sul­taat. Te­gen­woor­dig is het ver­schil tus­sen de ze­ge en een eer­lo­ze po­si­tie in de eindrangschikking soms wei­nig meer dan lut­te­le se­con­den – en dat na een ra­ce van zes uur of zelfs een et­maal. Zo­als ge­zegd: in de GTE-klasse gaan de teams én de cou­reurs el­kaar te lijf met het mes tus­sen de tan­den.

DEURHENDELS EN SPIE­GELS

Wat dat be­treft vorm­de de ope­nings­ra­ce van het WEC Super Sea­son, op za­ter­dag 5 mei op Spa-Fran­cor­champs, een zin­de­ren­de op­maat voor de 24 Uren van Le Mans. Ge­du­ren­de de ge­he­le zes­uur­s­ra­ce ble­ven de Fords GT en Por­s­ches 911 RSR op el­kaar ja­gen. Ook al schoof één van de Fords in de 26ste ron­de met een mis­se­lijk­ma­ken­de klap in de ban­den­sta­pels van Rai­dil­lon, de twee­de GT van Ste­fan Müc­ke, Oli­ver Pla en Bil­ly Jo­hn­son kon niet meer wor­den af­ge­schud door de twee fa­brieksPor­s­ches– om in de eind­fa­se van de ra­ce zelfs de lei­den­de 911 van Ke­vin Estre en Mi­chael Chris­ten­sen voor­bij te ste­ken. Ook al keer­de één van de Fords zwaar ge­schon­den te­rug uit de strijd, om half­acht ’s avonds wer­den bij Ford on­der luid ge­juich als­nog de cham­pag­ne­fles­sen ont­kurkt. Nog min­der voor­spel­baar ont­vouw­de de ra­ce op Le Mans zich. Goed, dat Toyo­ta in de LMP1 flui­tend naar de fi­nish zou rij­den, was voor nie­mand een ver­ras­sing. In na­vol­ging van Maz­da, dat de ra­ce in 1991 won, is Toyo­ta Ga­zoo Ra­cing het twee­de Japanse team dat de voor­jaars­klas­sie­ker op zijn naam mocht zet­ten. Maar van een glans­rij­ke over­win­ning kan moei­lijk wor­den ge­spro­ken. De wer­ke­lij­ke strijd werd ook nu weer in de LMP2 en in de LM GTE uit­ge­voch­ten. Bij de GTE’s ging het er op­nieuw fel aan toe tus­sen de Fords, de Por­s­ches en de ver­ras­send strijd­vaar­di­ge Fer­ra­ri’s. Met hun ra­ce­wa­gens werd het BMW en Aston Mar­tin ver­ge­ven dat ze aan kop van het GTE-veld geen vuist kon­den ma­ken.

ERISGEENTEAMDATDE KUNSTVANBETROUWBARE SNELHEIDNIETVERSTAAT.

Vol­gend jaar be­ter, wan­neer het WEC Super Sea­son wordt af­ge­slo­ten op Le Mans. Juist door de klei­ne on­der­lin­ge snel­heids­ver­schil­len aan de kop van het GTE-veld, kon­den de cou­reurs zich echt geen mo­ment per­mit­te­ren om het even wat rus­ti­ger aan te doen, de tech­niek de ge­le­gen­heid te gun­nen om af te koe­len of om zelf even de spie­ren even te ont­span­nen. Niks daar­van: pas na het val­len van de fi­nis­h­vlag mocht er wor­den ge­rust. Bij een top­team als Ford Chip Ga­nas­si Team UK, dat de blauw­wit­te GT’s voor het WEC pre­pa­reert, dient al­les als een ge­o­lie­de ma­chi­ne te lo­pen – van start tot fi­nish, on­ge­acht de duur van de ra­ce.

GOK­JE WA­GEN

Dat Le Mans uit­ein­de­lijk ten prooi viel aan Por­sche, geeft aan dat er tij­dens het WEC Super Sea­son geen spra­ke is van één do­mi­nan­te spe­ler. Twee ver­schil­len­de ra­ces, twee ver­schil­len­de win­naars. Dat be­looft wat voor de rest van het sei­zoen. Dat Fer­ra­ri het tem­po aan de kop heel aar­dig weet bij te be­nen, kon­den we zo­wel op Spa-Fran­cor­champs als op Le Mans al aan­schou­wen. Met een beet­je meer ge­luk moe­ten de auto’s van AF Cor­se de aan­slui­ting kun­nen vin­den. Voor Aston Mar­tin en BMW geldt dat ken­nis en er­va­ring ze zon­der twij­fel ver­der naar vo­ren zal bren­gen. Bei­de mer­ken we­ten hoe het is om Le Mans te win­nen, dus kan het slechts een kwes­tie van tijd zijn dat de nieu­we Van­ta­ge en M8 GTE de Fords en Por­s­ches het vuur na aan de sche­nen zul­len leg­gen. Na de WEC-ra­ces op Sil­ver­sto­ne, Fu­ji, Sjang­hai en Se­bring in de VS, keert het WEC-cir­cus weer te­rug op Spa-Fran­cor­champs – om het Super Sea­son ten slot­te op Le Mans af te slui­ten. Wie een gok­je wil wa­gen op het GTE-kam­pi­oen­schap, kan zijn geld wel op el­ke auto in­zet­ten: de Fords, de Por­s­ches, de Fer­ra­ri’s en zelfs de Aston Martins en BMW’s. Wat vast­staat, is dat we een heel mooi WEC­sei­zoen te­ge­moet kun­nen zien. Waar­schijn­lijk het mooi­ste sei­zoen ooit.

EENGARANTIEOPDE OVERWINNINGKRIJGJE NOOITOPLEMANS.

Zelfs de Franse Ar­mée de l'Air geeft ac­te de pré­sen­ce bij de start van de Ra­ce der Ra­ces.

Elk team pre­sen­teert zich daags voor de start van de ra­ce in het cen­trum van Le Mans.

Le Mans is een slij­ta­ge slag, voor mens en ma­chi­ne.

Na de winst op Spa- Fran­cor­champs moet Ford Chip Ga­nas­si Team UK op Le Mans ge­noe­gen ne­men met de derde plaats.

Le Mans kan ge­re­kend wor­den tot de meest sfeer­vol­le ra­cee­ve­ne­men­ten op de ka­len­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.