GROEISTUIPEN

Auto Review - - NIEUWS -

De Au­di A1 werd in de zo­mer van 2010 ge­ïn­tro­du­ceerd en hield het lang vol. Des­tijds moesten we bij­ko­men van de ge­mis­te kans van Ar­jen Rob­ben om ons de eer­ste we­reld­ti­tel voetbal te be­zor­gen, nu leef­den we mee met de te­leur­ge­stel­de Bel­gen. Ter­wijl ons voetbal te­loor­ging in die acht jaar, wist de Au­di A1 re­de­lijk over­eind te blij­ven. We­reld­wijd koch­ten 830.000 men­sen er een­tje. De nieu­we A1 Sport­back is de schat­tig­heid van de eer­ste ge­ne­ra­tie voor­bij. Hij ziet er veel krach­ti­ger uit. De auto kreeg bre­de heu­pen, een dak in een con­tras­te­ren­de kleur en drie lucht­roos­ters bo­ven de gril­le, die ver­wij­zen naar de oer-Qu­at­tro. Het is geen op­tisch be­drog dat de A1 gro­ter lijkt, hij groei­de daad­wer­ke­lijk fors. Zo werd hij 6 cen­ti­me­ter lan­ger (4,01 me­ter) en nam de wiel­ba­sis zelfs toe met 9 cen­ti­me­ter. Ook de kof­fer­ruim­te werd gro­ter: je kunt nu 335 li­ter mee­ne­men, wat 65 li­ter meer is dan voor­heen. Klap je de ach­ter­bank neer, dan past er 1090 li­ter in. De Au­di A1 Sport­back vist in de­zelf­de klan­ten­vij­ver als Mi­ni, dus moet het hip­ster­ge­hal­te hoog zijn. Een di­gi­taal in­stru­men­ta­ri­um is stan­daard op al­le ver­sies. Au­di be­looft al­ler­lei per­so­na­li­sa­tie mo­ge­lijk­he­den voor het interieur, waar­on­der am­bient­light e neen Virtual Cock­pit waar­van we tel­kens weer on­der de in­druk zijn. MMI-ra­dio met Blue­tooth is stan­daard op al­le ver­sies. Bij MMI ra­dio plus is ook een 8,8-inch tou­chs­creen in­be­gre­pen en bij MMI na­vi­ga­tie plus heeft het tou­chs­creen een dia­me­ter van 10,1 inch. De druk­ke zzp’er heeft na­tuur­lijk geen tijd om zelf een res­tau­rant te zoe­ken en kiest voor de con­nect-op­tie die Au­di aan­biedt, me ton­der meer re­al­ti­me ver­keers­in­for­ma­tie en ac­tie­ve hulp bij het vin­den van­een par­keer­plaats, een tank­sta­ti­on of een ho­tel. Tus­sen al­le mee­tings door kan de te­le­foon draad­loos in de auto wor­den op­ge­la­den, maar voor de­ze op­tie moet wel wor­den bij­be­taald. Op veiligheidsgebied is de A 1 weer up-to-date, met stan­daard la­ne de­par­tu­re warning en een sys­teem dat als het no­dig is zelf remt voor voet­gan­gers, fiet­sers of an­de­re voer­tui­gen. Met een die­sel kan de trend­be­wus­te zzp’er echt niet meer ko­men voor­rij­den, van­daar dat de A1 Sport­back uit­slui­tend met ben­zi­ne­mo­to­ren wordt ge­le­verd, in ver­mo­gen va­ri­ë­rend van 95 tot 200 pk. Al ko­men in een la­ter sta­di­um waar­schijn­lijk ook wel die­sel­va­ri­an­ten naar Ne­der­land. Op on­der­stel­ge­bied is het groot­ste nieuws dat de A1 nu le­ver­baar is met adap­tie­ve schok­dem­pers. De auto komt in no­vem­ber op de markt, te­gen die tijd maakt Au­di de prij­zen be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.