MAXI­MAAL RA­DI­CAAL

720 pk en 770 Nm zijn in­druk­wek­ken­de cijfers. Het meest in­druk­wek­ken­de aan de Fer­ra­ri 488 Pis­ta is ech­ter hoe hij daar­mee om­springt.

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Mi­chael God­de, Jaap Pe­ters

De ra­ce­gor­del is vast­ge­snoerd, de V8 met twee tur­bo’s maakt zich grom­mend op voor wat ko­men gaat en Fer­ra­ri’s hoofd­te­st­rij­der Raf­fae­le de Si­mo­ne geeft, ge­bo­gen over de ge­o­pen­de zij­ruit, nog even de laat­ste in­struc­ties. Ter­wijl hij dat doet, zet hij de ma­net­ti­no maar met­een in Ra­ce. De 488 Pis­ta is Fer­ra­ri’s ant­woord op de GT­mo­del­len van Por­sche en staat in de tra­di­tie van de 430 Scu­de­ria en 458 Spe­ci­a­le. Over de lo­ca­tie van de pers­in­tro­duc­tie heb­ben ze bij Fer­ra­ri on­ge­twij­feld niet lang hoe­ven na­den­ken. We be­vin­den ons op Pis­ta di Fi­o­ra­no, het test­cir­cuit van Fer­ra­ri, dat je van­uit de fa­briek kunt zien lig­gen. Hier reed Mi­chael Schu­ma­cher zijn eer­ste rond­jes in de ra­ce­au­to’s waar­mee hij da­ve­ren­de suc­ces­sen zou be­ha­len. Nu is Pis­ta di Fi­o­ra­no het de­cor van ons ren­dez-vous met de nieuw­ste Fer­ra­ri. In de op­warm­ron­de den­ken we nog even aan de spe­ci­fi­ca­ties die we al be­ke­ken heb­ben: 720 pk, 770 Nm, licht­ge­wicht ma­te­ri­a­len, nieu­we ae­ro­dy­na­mi­ca. Het pers­be­richt be­slaat zo’n 20 pa­gi­na’s, maar we heb­ben geen tijd om na te den­ken wat er nog meer in staat. De op­warm­ron­de zit erop, al­le lich­ten staan op groen. We trap­pen met­een het gas­pe­daal rich­ting de Ita­li­aan­se bo­dem, die zich op slechts en­ke­le cen­ti­me­ters van on­ze bil­len be­vindt. Met­een zijn we al­le in­for­ma­tie ver­ge­ten en we con­cen­tre­ren ons nu vol­le­dig op het rij­den. In de vijf- de ver­snel­ling ko­men we in aan­ra­king met de toe­ren­be­gren­zer. We rem­men, stu­ren in en be­nut­ten bij het uit­gaan van de bocht het vol­le­di­ge ver­mo­gen van de auto. Met een waan­zin­ni­ge snel­heid schiet de 488 Pis­ta voor­uit. De V8 met twee tur­bo’s lijkt geen weerstand te ken­nen en gaat door tot het ro­de be­reik, bo­ven de 8000 tpm.

GEEN GRAM TE VEEL

Als uit­gangs­punt voor de ont­wik­ke­ling van de mo­tor dien­de de Fer­ra­ri 488 Chal­len­ge. Daar­bij werd nog eens goed naar het ge­wicht van elk af­zon­der­lijk on­der­deel ge­ke­ken. In to­taal werd 90 ki­lo be­spaard ten op­zich­te van de GTB. Daar­van neemt de mo­tor 18 ki­lo voor zijn re­ke­ning. De acht drijf­stan­gen zijn ge­maakt van ti­ta­ni­um, wat 1,7 ki­lo winst op­le­vert. Met het aan­ge­pas­te vlieg­wiel werd nog eens 1,5 ki­lo be­spaard en het uit­laat­sys­teem weegt 9,7 ki­lo min­der. Bo­ven­dien heeft Fer­ra­ri het vol­le­di­ge in- en uit­laat­tra­ject ver­an­derd, het re­ac­tie­ver­mo­gen van de tur­bo ver­be­terd en de com­pres­sie­ver­hou­ding ver­hoogd. Ei­gen­lijk komt het erop neer dat el­ke schroef nog eens werd ge­wo­gen en in som­mi­ge ge­val­len te zwaar be­von­den. Door al­le maat­re­ge­len heeft de 488 Pis­ta 50 pk meer ver­mo­gen en 10 Nm meer kop­pel dan de 488 GTB, ter­wijl hij toch maar 1280 ki­lo weegt. Je merkt voor­al dat de mo­tor ex­plo­sie­ver is ge­wor­den. Van zijn over­tol­li­ge ki­lo’s be­vrijd, lijkt hij vleu­gels te krij­gen. De V8 re­a­geert op het gas­pe­daal als­of er geen tur­bo’s in het spel zijn en heeft al in het on­der­ste toe­ren­ge­bied de stoot­kracht van een lo­co­mo­tief. In 2,9 se­con­den heeft hij de hon­derd be­reikt, in 6,9 se­con­den rijd je al 200 km/h.

GEEN PK GE­MORST

Dank­zij het voor­tref­fe­lijk wer­ken­de elektronische sper­dif­fe­ren­ti­eel, de op maat ge­maak­te Mi­che­lin Sport Cup 2 K2-banden en een

Het lijkt als­of al­le elek­tro­ni­ca in di­rec­te ver­bin­ding staat met het ze­nuw­stel­sel van de be­stuur­der.

nieu­we set-up van de elek­tro­ni­ca wordt er geen pk ge­morst. Elk beet­je ver­mo­gen komt te­recht waar het hoort: op het as­falt. Voor­al de nieu­we CT Off-stand is een aan­winst. Met klei­ne re­mingre­pen in het grens­be­reik zorgt hij dat de auto sta­biel blijft, in de Sport- en de Ra­ce-stand heb je meer kans dat de ach­ter­kant uit­breekt. In ‘CT Off’ moet je zelf op zoek naar de li­miet. Het nieu­we sys­teem zorgt voor een nog in­ten­sie­ve­re com­mu­ni­ca­tie tus­sen auto en be­stuur­der dan bij de GTB al het ge­val is. Het lijkt als­of al­le elek­tro­ni­ca in di­rec­te ver­bin­ding staat met het ze­nuw­stel­sel van de be­stuur­der. De re­ac­tie van de auto is zo na­tuur­lijk, dat het lijkt als­of je al­leen je ei­gen li­chaam over het cir­cuit hoeft te stu­ren. Met licht over­stuur den­dert de Fer­ra­ri uit de zich lang­zaam ope­nen­de bocht. De snel­heids­op­bouw be­neemt je de adem en de pre­cie­ze be­stu­ring geeft een kris­tal­hel­de­re feed­back, waar­door je de ide­a­le lijn trouw kunt blij­ven.

GEEN LIMITED EDITION

Dat de 488 Pis­ta zo’n sta­bie­le weg­lig­ging heeft, dankt hij me­de aan zijn nieu­we ae­ro­dy­na­mi­ca. De lucht­stroom rond de car­ros­se­rie werd com­pleet ge­wij­zigd. Ver­der is er geen in serie ge­pro­du­ceer­de Fer­ra­ri met meer on­der­de­len van kool­stof­ve­zel. De ge­wij­zig­de voor­kant met de haai­en­neus is op de For­mu­le 1 ge­ïn­spi­reerd. Ook de er­va­rin­gen met de 488 Chal­len­ge en de GTE, die deel­ne­men aan di­ver­se ra­ce­klas­sen, zijn mee­ge­no­men. Dat re­sul­teert in een 20 pro­cent ho­ge­re neer­waart­se druk. De Fer­ra­ri ver­richt zijn in­druk­wek­ken­de werk zon­der me­ga­spoi­ler als die van de Por­sche GT2; een tech­nisch hoog­stand­je van de man­nen en vrou­wen in Ma­ra­nel­lo. Fer­ra­ri be­na­drukt ove­ri­gens dat de 488 Pis­ta niet in een ge­li­mi­teer­de op­la­ge wordt ge­bouwd. Wel is het de vraag of ie­der­een die er een be­steld heeft, er daad­wer­ke­lijk een­tje krijgt. Bij Fer­ra­ri is de vraag nu een­maal al­tijd gro­ter dan het aan­bod.

Het dash­board is rij­ke­lijk van al­can­ta­ra voor­zien. De scha­kel­ped­dels ko­men uit de 488 Chal­len­ge.

Smal­le kuip­stoe­len van kool­stof­ve­zel met ra­ce­gor­dels.

Ook zon­der ach­ter­spoi­ler ge­ne­reert de 488 Pis­ta 20 pro­cent meer down­for­ce dan de GTB.

De CT Off- mo­dus is leuk voor ge­oe­fen­de rij­ders in het grens­be­reik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.