The Voi­ce of Ita­ly

De ver­koop van du­re suv’s blijft maar groei­en. Steeds meer luxe mer­ken bie­den er een­tje aan. Ma­se­r­a­ti is nu ruim twee jaar van de par­tij met de Le­van­te en punt­te hem dit jaar een beet­je bij. De auto weet zelfs met die­sel­mo­tor nog al­tijd een bes­te keel op

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Jaap Pe­ters

Ma­se­r­a­ti Le­van­te Die­sel

Af en toe fijn is het best fijn om in de huid van ie­mand an­ders te krui­pen. De Ma­se­r­a­ti Le­van­te die we twee da­gen tot on­ze be­schik­king heb­ben, heeft een Ita­li­aans ken­te­ken. Dat geeft een ex­tra me­di­ter­ra­ne sfeer aan de toch al broei­e­ri­ge Ne­der­land­se zo­mer. De Le­van­te be­li­chaamt al­les wat Ita­li­aans is: hij heeft flair, is mis­schien wat over­eti­leerd en laat na­druk­ke­lijk van zich ho­ren. Ma­se­r­a­ti weet zelfs een na­ge­len­de die­sel­mo­tor een oor­stre­len­de sound te ge­ven. Als je in­stapt, word je van­zelf een beet­je Ita­li­aan. Het komt niet zo vaak voor dat we een Ma­se­r­a­ti rij­den, dus is het el­ke keer weer een op­win­den­de be­le­ve­nis. Het gloed­vol­le merk was vijf jaar ge­le­den op ster­ven na dood, maar klimt lang­zaam uit het dal. In 2013 wer­den in Eu­ro­pa maar iets meer dan 1500 Ma­se­r­a­ti’s ver­kocht. Sinds­dien werd de weg om­hoog in­ge­zet. De nieu­we Qu­at­tro­por­te kwam er­aan en ook de Ghi­bli maak­te zijn op­wach­ting. Met de komst van de Le­van­te ging het al­le­maal nog een stuk snel­ler en vo­rig jaar wer­den in Eu­ro­pa al bij­na 10.000 Ma­se­r­a­ti’s aan on­ge­twij­feld glun­de­ren­de lief­heb­bers over­han­digd. 5733 sleu­tels wa­ren voor Le­van­te-ko­pers, wat het gro­te be­lang van de­ze Por­sche Cay­en­ne-con­cur­rent nog eens on­der­streept. Ne­der­land tel­de vo­rig jaar 50 nieu­we Le­van­te-ko­pers. Hoe­wel de die­sel­mo­tor in Eu­ro­pa zwaar on­der vuur ligt en Por­sche hem al niet meer le­vert voor de Cay­en­ne, gaat Ma­se­r­a­ti on­ver­dro­ten voort op het gril­li­ge die­sel­pad. De 275 pk ster­ke V6-tur­bo­die­sel voor de Le­van­te werd bij VM Mo­to­ri ont­wik­keld.

NA­BUC­CO

Een suv van een pres­ti­gi­eus sport­wa­gen­merk: zelfs pu­ris­ten be­gin­nen er­aan te wen­nen. Na­dat de met pek en veren over­la­den Por­sche Cay­en­ne in 2002 tóch een groot suc­ces werd, gin­gen de an­de­re luxe­mer­ken één voor één over­stag. Zelfs Rolls-Roy­ce en Lam­borg­hi­ni bie­den in­mid­dels geen weerstand meer. De Ma­se­r­a­ti Le­van­te kwam in 2016 en wordt elk jaar mi­ni­maal bij­ge­schaafd. Dit jaar kreeg hij een aan­tal nieu­we vei­lig­heids­sys­te­men, die de Duit­se con­cur­ren­tie al lan­ger aan­biedt, zo­als een spoor­as­sis­tent, ver­keers­bord­her­ken­ning, en do­de­hoek­waar­schu­wing. Er kwa­men twee uit­rus­tings­va­ri­an­ten bij, een­tje die meer op spor­ti­vi­teit is ge­richt (GranSport) en een luxu­eu­ze ver­sie (GranLus­so). Al heb­ben wij de GranLus­so-ver­sie mee, dan nog is de Ma­se­r­a­ti Le­van­te geen auto voor ei­tjes. Kijk al­leen al naar die enor­me gril­le en de stren­ge kop­lam­pen die hem de uit­stra­ling ge­ven van een maf­fi­o­so op oor­logs­pad. De zij­kant wordt ge­do­mi­neerd door wulp­se wel­vin­gen, met uit­ge­klop­te wiel­kas­ten ach­ter en drie lucht­roos­ters op de flank. Het Ma­se­r­a­ti-lo­go op de stoe­len is mooi, net als het be­ken­de ova­le klok­je mid­den op het dash­board. Die stoe­len zijn ove­ri­gens deels be­kleed met zij­de, in plaats van leer. De af­wer­king lijkt be­ter voor el­kaar dan in an­de­re Ma­se­r­a­ti-mo­del­len, en we zien geen slor­dig­he­den of le­lij­ke kie­ren tus­sen de pa­ne­len. Maar Ma­se­r­a­ti laat het niet bij ui­ter­lijk ver­toon. Zo­dra je de zes­ci­lin­der die­sel­mo­tor

start, is het als­of het Sla­ven­koor uit de ope­ra Na­buc­co van Ver­di col­lec­tief ont­waakt. Als­of Ma­se­r­a­ti ex­tra moei­te heeft ge­daan om de ko­pers voor een die­sel­mo­tor te por­ren, in plaats van voor de door Fer­ra­ri ont­wik­kel­de V6-ben­zi­ne­mo­tor waar­mee je de Le­van­te ook kunt be­stel­len. An­de­re troef­kaar­ten zijn het re­la­tief la­ge ver­bruik van 1 op 13,9 (al haal je dat in de prak­tijk nooit) en het re­lax­te ka­rak­ter van een die­sel­mo­tor. Met een kop­pel van 600 Nm dat al bij 2000 tpm be­schik­baar is, hoef je de mo­tor niet tot het ui­ter­ste in de toe­ren te ja­gen om tot vlot­te pres­ta­ties te ko­men. Je merkt nau­we­lijks dat de­ze suv 2200 ki­lo weegt, on­danks veel­vul­dig ge­bruik van alu­mi­ni­um car­ros­se­rie­de­len. Ma­se­r­a­ti be­grijpt dat je niet al­tijd op wel­lus­ti­ge ge­lui­den zit te wach­ten, in het com­fort-pro­gram­ma gaat het er daar­om be­schaafd aan toe en wordt het die­sel­ge­luid vrij­wel ge­ë­li­mi­neerd. Het on­der­stel is voor­zien van lucht­ve­ring, in com­bi­na­tie met ver­stel­ba­re Sky­hook-schok- dem­pers. In de sport­stand ligt het on­der­stel een frac­tie dich­ter bij het as­falt. Om de rij­ei­gen­schap­pen te op­ti­ma­li­se­ren, heb­ben de in­ge­ni­eurs er­voor ge­zorgd dat het ge­wicht keu­rig ge­lijk over de as­sen ver­deeld wordt. Bij een spor­tie­ve rij­stijl gaat 90 pro­cent van het ver­mo­gen naar de ach­ter­wie­len. Twee da­gen lang la­ten we de die­sel­mo­tor brul­len als­of zijn laat­ste uur ge­sla­gen is, maar in het over­vol­le Ne­der­land heb­ben we nog geen frac­tie kun­nen uit­pro­be­ren van wat de Ma­se­r­a­ti in zijn mars heeft. Op pres­ta­tie­ge­bied, maar ook wat be­treft zijn ter­rein­ca­pa­ci­tei­ten. De Le­van­te kan daar best uit de voe­ten, met een me­cha­nisch sper­dif­fe­ren­ti­eel en een spe­ci­aal of­froad-pro­gram­ma voor de acht­traps au­to­maat. De Le­van­te Die­sel biedt bo­ven­al com­fort van hoog ni­veau, dat kun je in Ne­der­land wél pri­ma er­va­ren. De auto helt niet over, is zeer sta­biel, en wind- en ban­den­ge­lui­den blij­ven keu­rig bui­ten de im­po­san­te koets. Een fij­ne en chi­que auto, kort­om. Maar wie durft an­no 2018 nog een du­re die­sel te ko­pen?

Hoe­wel de die­sel­mo­tor on­der vuur ligt, gaat Ma­se­r­a­ti on­ver­dro­ten voort op het gril­li­ge die­sel­pad.

Een mooi dash­board, maar de be­die­ning van het in­fo­tain­ment­sys­teem is even wen­nen.

Knap ge­daan van de de­sig­ners: de Le­van­te ziet er niet uit als­of hij 5 me­ter lang is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.