C met best veel S

Aan de bui­ten­kant zie je het bij­na niet, maar de Mer­ce­des C-klas­se is wel de­ge­lijk gron­dig ver­nieuwd. Wij rij­den met de nieu­we C 200 met EQ Boost.

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Sven Köt­ter, Bart Smak­man

Mis­schien vind je het jam­mer dat de ver­nieuw­de C-klas­se zo­veel op het ou­de mo­del lijkt. Wij be­kij­ken het van de po­si­tie­ve kant en be­stem­pe­len het als knap. Ga maar na: Mer­ce­des heeft zijn mid­del­gro­te mo­del een om­vang­rij­ke fa­ce­lift ge­ge­ven, waar­bij meer dan de helft van al­le on­der­de­len zijn ver­be­terd of ver­van­gen. En toch zie je er niets van. Mer­ce­des is de da­mes­kap­per on­der de au­to­mer­ken: er wordt veel moei­te in ge­sto­ken, het kost een hoop geld en na af­loop zie je bij­na geen ver­schil. De fa­ce­lift komt voor al­le car­ros­se­rie­va­ri­an­ten te­ge­lij­ker­tijd: de Li­mou­si­ne, de Esta­te, de Cou­pé en de Ca­bri­o­let. Je her­kent de ge­wij­zig­de mo­del­len aan de nieu­we kop­lam­pen en de aan­ge­pas­te voor- en ach­ter­bum­per. Van­bin­nen blijft op het oog veel bij het ou­de, ten­zij je bij­be­taalt voor het nieu­we di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um. Wie had ge­hoopt op de dub­be­le door­lo­pen­de beeld­scher­men van de nieu­we A-klas­se, wordt te­leur­ge­steld. In plaats daar­van is het Co­mand On­li­ne-sys­teem ver­nieuwd. Het cen­tra­le dis­play is ge­groeid in de breed­te en zweeft op de ide­a­le kijk­hoog­te. Je kunt het be­die­nen met de nieu­we veeg­knop­pen op het stuur. Te­vens luis­tert de Lin­gu­a­tro­nic-spraak­be­stu­ring naar nieu­we com­man­do's. Mer­ce­des heeft de mee­den­ken­de rij­hul­p­sys­te­men net zo slim ge­maakt als die van de S-klas­se. De nieu­we ca­me­ra’s en sen­so­ren ma­ken deels au­to­noom rij­den mo­ge­lijk. Tij­dens on­ze eerste ken­nis­ma­king werkt het ver­ras­send be­trouw­baar.

EQ BOOST

We zit­ten ach­ter het stuur van de C 200. De­ze mo­to­ri­se­ring heeft veel nieuws­waar­de, want de 1,5-li­ter vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor gaat ge­paard met een boord­net van 48 volt en iets wat ‘EQ Boost’ heet. Dat laat­ste wil zeg­gen dat de start­mo­tor fun­geert als ge­ne­ra­tor. Hij on­der­steunt de 184 pk ster­ke ver­bran­dings­mo­tor tij­dens het sprin­ten met 13 pk ex­tra ver­mo­gen. Ook dicht de be­hulp­za­me elek­tro­mo­tor het tur­bo­gat. Tij­dens het af­rem­men wint het sys­teem stroom te­rug en laadt zo de ac­cu weer op. Een an­de­re ma­nier om ener­gie te be­spa­ren, is zei­len in de Eco-stand. Dan wordt de ver­bran­dings­mo­tor kort­ston­dig uit­ge­scha­keld, zo­dra de si­tu­a­tie het toe­laat. Om ver­vol­gens di­rect weer aan te sprin­gen als dat no­dig is. Dit gaat zo soe­pel dat de pas­sa­giers er niets van mer­ken. Dank­zij de start­ge­ne­ra­tor werkt het start-/stop­sys­teem zeer com­for­ta­bel en snel – de ben­zi­ne­mo­tor wordt al uit­ge­scha­keld tij­dens het uit­rol­len. Dit heeft on­ge­twij­feld een po­si­tie­ve uit­wer­king op het ver­bruik, maar hoe­veel het echt scheelt moet een uit­ge­brei­de test uit­wij­zen. Tij­dens on­ze eerste ken­nis­ma­king wordt dui­de­lijk dat de com­pac­te ben­zi­ne­mo­tor in el­ke si­tu­a­tie ge­noeg kracht le­vert. Zelfs als de Eco­s­tand het toe­ren­tal zo laag als mo­ge­lijk houdt,

zit­ten we niet om kracht ver­le­gen. Soms kun je wel ho­ren dat de 1,5-li­ter vier­ci­lin­der flink aan de bak moet, maar een knies­oor die over dat ge­luid valt.

BOTS, PING

Mer­ce­des heeft nog meer ver­nuft in de C-klas­se ge­stopt. Zo zijn de mo­tor­steu­nen van kunst­stof ge­maakt – een pri­meur. Ze ver­min­de­ren de tril­lin­gen en de warm­te­over­dracht. Het is ook pret­tig dat de ben­zi­ne­mo­to­ren van de C-klas­se zijn voor­zien van roet­fil­ters en vol­doen aan emis­sie­norm Eu­ro 6d. De Mer­ce­des Me-app heeft ook een in­te­res­san­te nieu­we func­tie: als de ge­par­keer­de au­to wordt aan­ge­tikt of weg­ge­sleept, ont­vangt de ei­ge­naar een be­richt op zijn mo­bie­le te­le­foon. De in­ge­bouw­de ca­me­ra’s van de C-klas­se leg­gen het in­ci­dent di­rect vast. Dan zie je met­een wie het was: de on­op­let­ten­de buur­jon­gen of de ja­loer­se buur­man.

De ei­ge­naar krijgt een be­richt­je als de C-klas­se wordt aan­ge­tikt of weg­ge­sleept.

Het gro­te dis­play, het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um en het nieu­we stuur zijn fraai, maar we hoop­ten op de dub­be­le beeld­scher­men van de A- klas­se. De C- klas­se ligt ste­vig op de weg en de 1,5- li­ter vier­ci­lin­der is krach­tig ge­noeg.

Ty­pisch Mer­ce­des: een in­te­ri­eur vol hoog­waar­di­ge ma­te­ri­a­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.