Zeer be­hoed­zaam

Waar­om zou je een suc­ces­vol­le au­to in­grij­pend fa­ce­lif­ten? Bij Sko­da gaan ze lie­ver sub­tie­ler te werk. De tech­niek van de Fa­bia bleef on­ge­wij­zigd, het ui­ter­lijk werd heel licht aan­ge­past en de vei­lig­heids­uit­rus­ting is weer up-to-da­te.

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Jaap Pe­ters

De Fa­bia is een van de kroon­ju­we­len van Sko­da. Na de Oc­ta­via en de Rapid is hij het best ver­ko­pen­de mo­del van de Ts­je­chen. In Ne­der­land staat de Fa­bia zelfs twee­de, ach­ter de Oc­ta­via. Vier jaar ge­le­den kwam de hui­di­ge Fa­bia en in­mid­dels neemt hij een com­for­ta­be­le plek in de top-25 van Eu­ro­pe­se best­sel­lers in. De eerste helft van dit jaar ko­zen bij­na 100.000 Eu­ro­pe­a­nen voor een Fa­bia. We kun­nen ons voor­stel­len dat je de ver­an­de­rin­gen niet ziet als je snel kijkt. Led-dag­rij­ver­lich­ting is nu stan­daard op al­le mo­del­len. Ver­der wer­den de usu­al sus­pects aan­ge­pakt: an­de­re bum­pers, een iets ge­wij­zig­de gril­le en nieu­we ach­ter­lich­ten. Wie van gro­te wie­len houdt, kan nu kie­zen voor 18 inch. Al geldt dit al­leen voor de hatch­back, voor de Com­bi houdt het op bij 17 inch. Wat het on­der­stel en de mo­to­ren be­treft, bleef al­les bij het ou­de. Dat be­te­kent dat de Fa­bia nog niet op het nieu­we plat­form van de Volks­wa­gen-groep staat, waar­van de Po­lo en de Ibi­za al wel ge­bruik­ma­ken. Je kunt kie­zen uit drie ben­zi­ne­mo­to­ren. De in­stap­per is net als voor­heen de 1,0-li­ter drie­ci­lin­der mo­tor zon­der tur­bo, die 75 pk le­vert. Hij kost 14.990 eu­ro (Com­bi: 15.890 eu­ro). De 1.0 TSI mét tur­bo is er in twee va­ri­an­ten: met 95 en 110 pk. De laat­ste ver­sie is ook met DSG-trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling le­ver­baar. Daar­voor be­taal je zo­wel voor de hatch­back als voor de Com­bi 1800 eu­ro ex­tra. Die­sel­mo­to­ren wa­ren in Ne­der­land al een tijd­je niet meer le­ver­baar, ook voor Bel­gië zijn ze nu ge­schrapt.

NOG­AL DON­KER

Ook het in­te­ri­eur werd wat op­ge­frist, met een nieuw in­stru­men­ten­clus­ter. Het ge­heel oogt nog­al saai en niet zo vro­lijk: het dash­board is van zwart kunst­stof, de stoe­len heb­ben don­ke­re be­kle­ding. Wie zijn Fa­bia span­nen­der wil ma­ken, kan voor 490 eu­ro het Dy­na­mic-pak­ket be­stel­len (al­leen op de duur­ste Sty­le-uit­voe­ring). Je krijgt dan sport­stoe­len, alu­mi­ni­um pe­da­len, een mul­ti­func­ti­o­neel sport­stuur en een sport­on­der­stel. Bij zo wei­nig in­grij­pen­de ver­an­de­rin­gen, valt je oog van­zelf op din­gen die je nor­maal min­der

Om de ver­schil­len op te mer­ken, zou je er van Sko­da een lees­bril bij moe­ten krij­gen.

snel zou­den op­val­len. Zo kun je de kof­fer­bak­mat om­draai­en. De ene kant is met stof be­kleed, de an­de­re kant is van kunst­stof. Wil je je hond ver­voe­ren of ga je ein­de­lijk je op­ge­sta­pel­de af­val naar de mi­li­eu­straat bren­gen, dan hoef je de mat al­leen maar om te draai­en. Het kunst­stof ge­deel­te laat zich mak­ke­lijk schoon­ma­ken. Kies je voor de Com­bi, dan krijg je (op­ti­o­neel) een led-zak­lamp, die in de kof­fer­ruim­te op­ge­bor­gen zit. Dat is dan weer fijn op de cam­ping, als je je bij het in­val­len van de nacht af­vraagt waar je je len­zen­vloei­stof ook al­weer ge­la­ten had. De ijs­krab­ber in de tank­dop ken­nen we, al is de tem­pe­ra­tuur tij­dens on­ze test­rit 38 gra­den. Voor de ach­ter­pas­sa­giers heeft de Fa­bia nu een ei­gen usb-aan­slui­ting. Een lees­bril om de wij­zi­gin­gen bij de fa­ce­lift be­ter te kun­nen zien, le­vert Sko­da dan weer niet … AL­LE­MANS­VRIEND Ook op het ge­bied van vei­lig­heid en mul­ti­me­dia werd de Fa­bia ge­mo­der­ni­seerd. Hij kan nu wor­den ge­le­verd met led-kop­lam­pen, do­de­hoek­waar­schu­wing en een sys­teem dat voor na­de­rend ver­keer waar­schuwt als je ach­ter­uit de weg op­rijdt. In tech­nisch op­zicht zijn we snel uit­ge­praat over de Fa­bia, om­dat er he­le­maal niets ver­an­derd is. Dat is niet erg: voor­zien van de 110 pk ster­ke drie­ci­lin­der is de Fa­bia lek­ker vlot. Het on­der­stel weet pri­ma raad met ver­keers­drem­pels, put­dek­sels en dwars­ri­chels. De Fa­bia is een al­le­mans­vriend, die zo­wel met zijn ui­ter­lijk als met zijn weg­ge­drag geen op­val­len­de uit­schie­ters laat zien. En dat is waar­schijn­lijk pre­cies de re­den waar­om zo­veel men­sen de­ze au­to ko­pen. Bij zijn in­tro­duc­tie, lan­ceert Sko­da een spe­ci­aal ac­tie­mo­del: de Fa­bia Cle­ver. Van­af 18.520 eu­ro (Com­bi: 19.420 eu­ro) krijg je een Fa­bia die ex­tra rijk is uit­ge­rust, met stan­daard kli­maat­be­heer­sing, 15-inch licht­me­ta­len wie­len, par­keersen­so­ren ach­ter, een na­vi­ga­tie­sys­teem met 6,5-inch tou­chs­creen en een spe­ci­a­le be­kle­ding. De Cle­ver is le­ver­baar met 95 of 110 pk ster­ke 1.0 TSI-mo­tor. Wie nieuws­gie­rig is ge­wor­den: de Fa­bia staat in sep­tem­ber bij de dea­ler.

De Sko­da­ont­wer­pers heb­ben zich niet uit­ge­leefd bij dit over­zich­te­lij­ke dash­board.

Je her­kent de ver­nieuw­de Fa­bia on­der meer aan zijn nieu­we ach­ter­lich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.