TOP! NA FLOP …

Auto Review - - NIEUWS -

De Au­di Q3 was ei­gen­lijk net niks. Te klein, te duur, niet in­te­res­sant. Des te meer bij­val en res­pect ver­dient het Ne­der­land­se Au­di-ver­ko­pers­gil­de, dat in ze­ven jaar tijd 4700 klan­ten in de au­to wist te ‘til­len’. Op jaar­ba­sis deed de Q3 het bij ons ech­ter nau­we­lijks be­ter dan de voor­uit­stre­ven­de Au­di A2 uit 2000, die door te­gen­val­len­de ver­koop­re­sul­ta­ten mee­do­gen­loos de nek werd om­ge­draaid. Maar in te­gen­stel­ling tot de ge­flop­te A2 is de Q3 niet weg­ge­gooid en door­ge­spoeld. Ster­ker nog: Au­di heeft een nieu­we ver­sie ont­wor­pen. Dit is hem en wij keu­ren ’m goed. Met een fris­se, jeug­di­ge uit­stra­ling ziet de nieu­we Q3 er een stuk ge­loof­waar­di­ger uit dan zijn vlees-noch-vis-/kant-noch-wal­voor­gan­ger. Goed, de ont­wer­pers heb­ben weer keu­rig bin­nen de wel­be­ken­de Au­di-lijn­tjes ge­kleurd, maar met zijn stoe­re Q8-ach­ti­ge front en scher­pe plooi­en bo­ven de wiel­kui­pen is de Q3 – in de juis­te kleur – een ver­lei­de­lij­ke ver­schij­ning ge­wor­den. Net als de Volks­wa­gen Ti­gu­an, de Sko­da Ko­di­aq en de toe­kom­sti­ge Seat Tar­ra­co, staat de nieu­we Q3 op het MQB-A2 plat­form. Dat doet ver­moe­den dat hij ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger een enor­me groei­stuip heeft ge­maakt, en in­der­daad: met een wiel­ba­sis van 2680 mm heeft de nieu­we Q3 72 mil­li­me­ter meer lucht tus­sen de voor- en ach­ter­as. In de kofferbak past nu 530 li­ter, een toe­na­me van 70 li­ter. Als je de ver­schuif­ba­re ach­ter­bank 15 cm naar vo­ren trekt, past er zelfs 675 li­ter in. Met de bank plat be­draagt het laad­vo­lu­me 1525 li­ter ba­ga­ge, een groei van 160 li­ter. Daar­mee heeft Au­di een van de grootste be­zwa­ren van de ou­de Q3 on­der het ta­pijt ge­scho­ven. On­der de mo­tor­kap van de Q3 wach­ten ons geen ver­ras­sin­gen. De voor­wiel­aan­ge­dre­ven ba­sis­ver­sie wordt aan­ge­dre­ven door de 150 pk ster­ke 1.5 TFSI-mo­tor met ci­lin­der­uit­scha­ke­ling. Een twee­li­ter TFSI-mo­tor is er in twee ver­mo­gens­va­ri­an­ten: 190 en 230 pk, bei­de met quat­tro-aan­drij­ving. Ge-TDI’d wordt er met 150 pk, la­ter volgt nog een die­sel met 190 pk. Au­di han­teert voor el­ke mo­tor­va­ri­ant een af­zon­der­lijk type­cij­fer (35, 40, 45), maar daar zit toch geen lo­gi­ca in, dus ver­ge­ten we ze lie­ver maar. In de nieu­we Q3 wordt de dash­board­ar­chi­tec­tuur van de A6, A7 en A8 in ver­een­vou­dig­de vorm over­ge­no­men. Cen­traal in de mid­den­con­so­le is een groot tou­chs­creen ver­werkt waar­op de be­lang­rijk­ste func­ties te be­die­nen zijn. Voor de re­ge­ling van de kli­maat­be­heer­sing wor­den in de Q3 ech­ter klas­sie­ke druk- en draai­knop­pen ge­bruikt, voor de ge­mid­del­de ko­per komt dat het be­die­nings­ge­mak waar­schijn­lijk ten goe­de. Ui­ter­aard wordt de Q3 ver­kocht met de prach­ti­ge Au­di vir­tu­al cock­pit. Stan­daard zelfs, zo­als de Q3 ook af fa­briek met led-kop­lam­pen wordt ge­le­verd. Al­leen dat is al een re­den om de au­to eens bij de dea­ler te gaan be­kij­ken. Ove­ri­gens zul je daar nog wel even ge­duld voor moe­ten oe­fe­nen, want de au­to wordt pas in no­vem­ber in Ne­der­land ver­wacht. Dan wor­den ook de prij­zen be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.