HET DASH­BOARD IS OOGSTRELEND: PRACH­TI­GE KLOK­KEN IN PLAATS VAN ZIELLOZE TOUCHSCREENS.

Auto Review - - BELEVING -

Wie naast Yoel Wa­za­na in zijn Ford Mustang zit, waant zich Ni­co­las Ca­ge in Gon­ein60Se­conds. Maar we zit­ten niet in Gon­ein60Se­conds, maar in de har­de wer­ke­lijk­heid. Wa­za­na heeft met zijn be­drijf Fu­si­on Luxu­ry Mo­tors in een voor­stad van Los An­ge­les een re­pli­ca van Ele­a­nor ge­maakt, naar ei­gen zeg­gen als eni­ge ter we­reld. De Mustang Shel­by GT 500 uit de film met Ni­co­las Ca­ge heeft on­der film­lief­heb­bers de­zelf­de sta­tus als de Mustang GT uit 1968 waar­in Ste­ve McQu­een reed in de film Bul­litt, of de ge­deuk­te Ford Crown Vic­to­ria uit The BluesBro­thers. In het ori­gi­neel van Gon­ein60Se­conds uit 1974 reed H.B. ‘To­by’ Ha­lic­ki in een Mustang uit 1973, die niet ex­treem veel in­druk maak­te. De Mustang Fast­back uit 1967 uit de re­ma­ke met Ni­co­las Ca­ge be­reik­te wél de cult­sta­tus. Even het ge­heu­gen op­fris­sen: Kip Rai­nes (ge­speeld door Gio­van­ni Ri­bi­si) ver­knoeit in de film de op­dracht om vijf­tig au­to’s te ste­len. Zijn op­dracht­ge­ver wil hem daar­om li­qui­de­ren, maar Memphis Rai­nes (Ni­co­las Ca­ge), de broer van Kip en een voor­ma­li­ge au­to­dief, kan dit voor­ko­men. Hij is er als de kip­pen bij om de 50 au­to’s als­nog te jat­ten en naar de ha­ven te rij­den, waar ze ver­scheept zul­len wor­den. Tot de 49ste au­to gaat het goed, maar de Mustang Shel­by GT 500 met de bij­naam Ele­a­nor is de laat­ste én de moei­lijk­ste au­to die nog moet wor­den ge­sto­len. In­een nach­te­lij­ke ach­ter­vol­gings­scè­ne van 12 mi­nu­ten pro- beert Ca­ge om Ele­a­nor met de cops­zz op zijn hie­len naar de ha­ven te rij­den, maar hij is nét te laat. De­ze scè­ne werd be­roemd, ook Yoel Wa­za­na raak­te in 2000 in ex­ta­se toen hij met zijn zak pop­corn in de zaal zat. Hij houdt al sinds zijn high­school­tijd van snel­le au­to’s en ver­kocht ze la­ter ook aan Hollywood-ster­ren. Na een paar ver­pats­te Bu­gat­ti’s Vey­ron, Por­s­ches 918 en Fords GT had hij ge­noeg geld ver­diend. Toen kon hij een droom in ver­vul­ling la­ten gaan en start­te hij met de bouw van zijn Ele­a­nor-re­pli­ca. Fu­si­on Luxu­ry Mo­tors wil min­stens 190.000 dol­lar voor de au­to heb­ben. Daar­bij heeft Yoel geen gren­zen: je kunt kie­zen voor een ver­mo­gen van 750 pk, maar het kan ook een ons­je min­der. Kwes­tie van een an­de­re com­pres­sor mon­te­ren. Ver­der is el­ke wens van de klant be­spreek­baar, als hij maar (fors) be­taalt. OP BA­SIS VAN EEN WRAK Als ba­sis voor de om­bouw dien­den en­ke­le ori­gi­ne­le Mustangs uit 1967 en 1968. Daar­van zijn er nog al­tijd dui­zen­den op de sloop te vin­den. Dat ze vol­le­dig ver­roest zijn en zich­zelf niet al­tijd meer bij el­kaar kun­nen hou­den, vindt Wa­za­na niet erg. “Veel meer dan het chas­sis­num­mer ge­brui­ken we toch niet,” zegt be­drijfs­lei­der Ste­ve Feld­mann. Hij leidt zijn gas­ten rond in een smet­te­lo­ze werk­plaats, waar twaalf me­de­wer­kers car­ros­se­rie­ën van kool­stof­ve­zel ma­ken, gloed­nieu­we mo­to­ren uit gro­te

Een hou­ten stuur voor de Ele­anordomp­teur. Ver­der veel me­taal en wei­nig plas­tic. Op de ver­snel­lings­pook zit een knop waar­mee je lach­gas in de mo­tor spuit. De fles met lach­gas zit in de kof­fer­ruim­te. Twee­maal vier ci­lin­ders zor­gen voor een heer­lijk ge­luid en meer dan 750 pk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.