ZWA­RE TAAK

Auto Review - - NIEUWS -

Het lijkt wel af­ge­spro­ken werk, maar net als Audi pre­sen­teert Mer­ce­des de­ze maand zijn eerste vol­le­dig elek­tri­sche suv. Uit­gaan­de van het for­maat (4,76 m leng­te) ope­reert de Mer­ce­des EQC in een klas­se la­ger dan de Audi e-tron (zie pa­gi­na 8). Hij past eer­der in het­zelf­de seg­ment als de ei­gen GLC, bo­ven­dien is het na­tuur­lijk een di­rec­te con­cur­rent van de Ja­gu­ar I-Pa­ce. Daar­aan krijgt de Mer­ce­des mis­schien nog wel een zwa­re dob­ber. Want net als de Audi e-tron komt de EQC niet ver­der dan 400 km op een vol­ge­la­den ac­cu­pak­ket, ter­wijl de I-Pa­ce een the­o­re­ti­sche ac­tie­ra­di­us van 480 km heeft. Als we de spe­ci­fi­ca­ties er­bij ne­men, heb­ben we met­een ver­dach­te num­mer 1 te pak­ken die de­ze ge­rin­ge­re ac­tie­ra­di­us op zijn ge­we­ten heeft: het ge­wicht. Schoon aan de haak weegt de EQC 2425 ki­lo, de I-Pa­ce hoeft zo’n 300 ki­lo min­der mee te sle­pen. On­danks zijn zwa­re bot­ten is de elek­tri­sche Mer­ce­des geen slo­me dui­ke­laar. Ten­min­ste, als we naar de hon­derd­sprint kij­ken. Die kost niet meer dan 5,1 se­con­den van je le­ven, maar met een be­grens­de top­snel­heid van 180 km/h zul je nooit tot de heer­sers van de au­to­bahn gaan be­ho­ren. Als we kij­ken hoe­veel ver­mo­gen (408 pk) en kop­pel (765 Nm) bei­de elek­tro­mo­to­ren op de voor- en ach­ter­as over­bren­gen, is die grens van 180 km/h best een beet­je op te rek­ken. Maar dat wil je als mi­li­eu­be­wus­te elek­tro­pi­loot na­tuur­lijk he­le­maal niet … Wil je de ac­cu­ca­pa­ci­teit zo ef­fi­ci­ënt mo­ge­lijk be­nut­ten, dan biedt het rij­pro­gram­ma ‘Max Ran­ge’ uit­komst. On­der meer via het hap­ti­sche gas­pe­daal, dat je met be­hulp van tril­lin­gen laat we­ten als je je rech­ter­voet even moet lif­ten. Wat vorm­ge­ving be­treft heeft Mer­ce­des het cre­a­tie­ver aan­ge­pakt dan Audi. Voor­al het voor­aan­zicht, met de op­tisch on­der­ling ver­bon­den kop­lam­pen, vin­den we fraai. Bo­ven­dien oogt de elek­tri­sche Mer­ce­des hier­mee dui­de­lijk an­ders dan zijn brand­stof­broe­ders. Aan de ach­ter­kant valt de slan­ke licht­par­tij op. Bij het in­te­ri­eur­ont­werp had Mer­ce­des min­der last van ver­nieu­wings­drang, want hier­in her­ken­nen we dui­de­lijk de lij­nen die in 2016 wer­den in­ge­zet met de E-klas­se. De pro­duc­tie van de EQC start vol­gend jaar, de prij­zen en de le­ve­rings­da­ta zijn nog niet be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.