De 500X wil een EcoSpor­tje doen

Al drie jaar ziet de Fi­at 500X lijd­zaam toe hoe zijn di­rec­te con­cur­ren­ten de show­rooms uit­vlie­gen, ter­wijl hij­zelf voor muur­bloem­pje speelt. Zo ver­ging het de Ford EcoSport ook ja­ren­lang, maar na di­ver­se ver­nieu­win­gen doet-ie het heel aar­dig. De 500X gaat

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE - Tekst: Gert Weg­man

Ove­ri­gens doet de Fi­at 500X het op de thuis­markt uit­ste­kend. Jaar­lijks stap­pen ruim 40.000 Ita­li­a­nen in een nieu­we 500X, ter­wijl de tel­ler in Ne­der­land ver on­der de 1000 exem­pla­ren blijft ste­ken. Het waar­om zoe­ken we voor­al in de ver­ou­der­de at­mos­fe­ri­sche mo­to­ren. Die wa­ren een stuk on­zui­ni­ger dan de tur­bo­blok­jes van de con­cur­ren­tie. Dat be­zwaar be­hoort dank­zij de vol­le­dig nieu­we drie- en vier­ci­lin­der tur­bom­o­to­ren nu tot het ver­le­den. Volgt de ver­nieuw­de 500X het­zelf­de car­ri­è­re­pad als de ooit ver­foei­de en nu re­de­lijk suc­ces­vol­le Ford EcoSport?

20 PRO­CENT ZUI­NI­GER

Om te be­gin­nen wordt de ver­nieuw­de 500X al­leen le­ver­baar met de 120 pk ster­ke drie- ci­lin­der 1,0-li­ter mo­tor. Het ge­a­van­ceer­de ma­chien­tje is vol­le­dig van alu­mi­ni­um, en door de com­bi­na­tie van een tur­bo­com­pres­sor, een su­per­char­ger én een slim sys­teem voor de be­die­ning van de in­laat­klep­pen, is-ie bij­zon­der soe­pel in de om­gang. Ook heu­vel­op­waarts raakt de drie­ci­lin­der niet over­stuur van la­ge toe­ren­tal­len. Al van­af 2000 tpm doet hij zon­der mor­ren wat je van hem ver­langt, om er bij 3000 om­wen­te­lin­gen per mi­nuut zelfs nog een schep­je bo­ven­op te doen. Daar­bij loopt hij mooi tril­ling­vrij en re­la­tief stil. Pas als je het gas­pe­daal ver rich­ting schut­bord duwt, laat hij een scherp rof­fel­tje ho­ren. Wie graag stop­licht­sprin­tjes doet, zal mis­schien op­mer­ken dat de gas­res­pons iets di­rec­ter had ge­mo­gen, maar on­der nor­ma­le om­stan­dig­he­den heb je daar geen last van. Wel is het even wen­nen aan de wat tra­ge toe­ren­val wan­neer je het gas­pe­daal los­laat. Hier­door moet je wat meer je best doen om kop­pe­len glad­jes te la­ten ver­lo­pen. De vier­ci­lin­der 1,3-li­ter is in de ba­sis het­zelf­de als de in­stap­mo­tor, al­leen is er een ex­tra ci­lin­der aan vast­ge­plakt. In Ne­der­land wordt de 1.3 pas in 2019 le­ver­baar en dan al­leen in com­bi­na­tie met een ne­gen­traps au­to­maat. Ove­ri­gens claimt Fi­at dat de nieu­we mo­to­ren tot wel 20 pro­cent zui­ni­ger zijn dan hun voor­gan­gers. De die­sel­mo­to­ren zijn even­eens aan­ge­past, maar blij­ven voor­be­hou­den aan de ons om­rin­gen­de lan­den. Wie in is voor een vier­wiel­aan­ge­dre­ven 500X kan trou­wens ook niet lan­ger bij de Ne­der­land­se dea­lers

te­recht. Aan het on­der­stel van de 500X zijn geen gro­te wij­zi­gin­gen door­ge­voerd en dat was wat ons be­treft ook niet no­dig. De au­to is com­for­ta­bel ge­veerd, maar de ste­vi­ge schok­dem­ping zorgt er­voor dat hij niet dei­ne­rig wordt en be­perkt het over­hel­len in boch­ten.

POST UIT LEEU­WAR­DEN

Geen fa­ce­lift zon­der ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen en bij de 500X her­ken je de nieu­we ver­sie het ge­mak­ke­lijkst aan de aan­ge­pas­te ach­ter­lich­ten. Die heb­ben nu, net als bij de ge­wo­ne 500, een mid­den­pa­neel in car­ros­se­rie­kleur. Bo­ven­dien is led-tech­niek stan­daard, net als led-dag­rij­lich­ten voor­aan. Te­gen bij­be­ta­ling kun je de 500X van full-led­ver­lich­ting la­ten voor­zien. An­de­re ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen zijn de aan­ge­pas­te voor­bum­per en gril­le, maar be­lang­rij­ker is de op­ge­waar­deer­de vei­lig­heids­uit­rus­ting. Al­le ver­sies be­schik­ken over ver­keers­bord­her­ken­ning en een daar­aan ge­kop­pel­de speed­ad­vi­sor. Als je die in­stelt, zorgt de elek­tro­ni­ca er­voor dat je ner­gens de gel­den­de maxi­mum­snel­heid over­schrijdt. Dat scheelt weer post uit Leeu­war­den. Ook een ac­tie­ve rij­baan­as­sis­tent is stan­daard. Bij her­haal­de­lij­ke pro­vo­ca­ties toont die zich net zo streng als vroe­ger je juf in de eerste klas; mid­dels ste­vi­ge in­gre­pen zorgt het sys­teem er­voor dat je net­jes bin­nen de lijn­tjes blijft. Te­gen meer­prijs houdt de 500X ook ach­ter­langs krui­send ver­keer en ach­ter­op­ko­men­de ver­keers­deel­ne­mers in de do­de hoe­ken in de ga­ten. Voor een ac­tie­ve crui­se­con­trol en een au­to­ma­ti­sche nood­rem­func­tie moet je even­eens de por­te­mon­nee trek­ken. Vraag is of je dat wilt, want wij wer­den in stads­ver­keer af en toe al be­hoor­lijk ner­veus van de hy­per­ac­tie­ve toe­ters en bel­len die de par­keersen­so­ren op ons af­vuur­den.

IN­TRO­DUC­TIE­VER­SIES

Bin­nen­in kent de 500X de­zelf­de re­troe­le­men­ten als de re­gu­lie­re 500, maar de ma­te­ri­a­len staan op een ho­ger plan en ui­ter­aard heb je veel meer ruim­te tot je be­schik­king. Maar dat is niet ge­noeg in het hip­pe cros­sover-seg­ment. Daar­in tel je te­gen­woor­dig al­leen maar mee als je ook op con­nec­ti­vi­teits­ge­bied je man­ne­tje staat. Dat heeft Fi­at goed be­gre­pen; el­ke 500X heeft het UCon­nect-sys­teem aan boord, met on­der meer een 7-inch tou­chs­creen, blue­toot­hau­dio­st­rea­ming en spraak­her­ken­nings­func­tie. Ap­ple CarPlay is ge­ïn­te­greerd en An­droid Au­to wordt even­eens on­der­steund. Een ge­ïn­te­greerd na­vi­ga­tie­sys­teem en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra staan op de op­tie­lijst. De nieu­we 500X staat al bij de Fi­at-dea­ler, in twee spe­ci­a­le in­tro­duc­tie­ver­sies. De Ur­ban Ope­ning Edi­ti­on 1.0 Tur­bo kost 25.395 eu­ro, voor de Ci­ty Cross Ope­ning Edi­ti­on moet je 1300 eu­ro meer neer­tel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.