WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Ik snap met­een waar­om de Bent­ley in de­ze test be­ter uit de verf komt dan de As­ton Mar­tin. Bij de Con­ti­nen­tal GT ligt de na­druk op het comfort en is er meer ruim­te ge­creeerd voor rij­ple­zier. Bij de DB11 is dat pre­cies an­ders­om: spor­ti­vi­teit staat voor­op en het is mooi mee­ge­no­men dat de au­to het ook goed doet als Gran Tu­ris­mo. Het zou on­ge­loof­waar­dig zijn ge­weest als As­ton Mar­tin een su­per­de­luxe stilte­cou­pé à la Bent­ley had ge­bouwd. Ook al pres­te­ren bei­de au­to’s ge­lijk­waar­dig en zit­ten ze on­ge­veer in de­zelf­de prijs­ca­te­go­rie, écht ver­ge­lijk­baar zijn ze na­tuur­lijk niet. Mijn voor­keur uit naar de beeld­scho­ne As­ton Mar­tin. Niet al­leen om­dat hij zo ont­roe­rend mooi is, maar ook om­dat ik van zijn spor­tie­ve in­slag houd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.